Een dedicated schakeljaar is de kans om de opleiding tot medisch specialist meer als continuüm vorm te geven.

Geneeskundestudenten kunnen het laatste jaar van hun opleiding benutten om alvast kennis te maken met hun latere specialisme. Een dergelijk dedicated schakeljaar is de kans om de opleiding tot medisch specialist veel meer als een continuüm vorm te geven.

Het 'dedicated schakeljaar' betreft het zesde jaar van de studie geneeskunde. Het idee achter het schakeljaar is dat de schakelstudent in het laatste masterjaar al competenties verwerft die behoren bij het eerste jaar van de medisch specialistische vervolgopleiding. Omdat de vervolgopleider nauw betrokken is bij de vormgeving van het schakeljaar en omdat de vervolgopleider de vorderingen van de schakelstudent nauwgezet bij houdt is deze student mogelijk interessant om direct door te stromen in de vervolgopleiding. Aangezien de schakelstudent al competenties van een beginnend aios heeft kan het dedicated schakeljaar helpen de vervolgopleiding te verkorten en de opleiding tot medisch specialist dus goedkoper maken.

Al in 2002 werd in het KNMG-rapport ‘De arts van straks’ een pleidooi gehouden voor de inrichting van een schakeljaar. Ofschoon het destijds met lof werd ontvangen, waren er belemmeringen om het daadwerkelijk uit te voeren. Door voortschrijdend inzicht en economische motieven zijn er nieuwe kansen voor het schakeljaar en het opleidingscontinuüm. Tot voor kort liet de regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) het niet toe om vrijstelling te krijgen op basis van competenties die verworven waren vóór het artsexamen. Nu dat wel mogelijk is, ontstaat een situatie waardoor het schakeljaar daadwerkelijk ingezet kan worden als instrument om het opleidingstraject te verkorten.

Waarom een dedicated schakeljaar?
Het ‘dedicated schakeljaar’ sluit aan bij het akkoord dat de minister van VWS en de verschillende koepels in de zorg hebben bereikt over een bezuiniging van 218 miljoen euro in de medisch-specialistische vervolgopleiding.

Het overeengekomen alternatief voor de bezuinigingsmaatregel wordt op verschillende manieren gerealiseerd:

  • Door reductie van het aantal opleidingsplaatsen. Vanaf 2015 zullen er per jaar ongeveer honderd opleidingsplaatsen minder worden toegewezen;
  • Ziekenhuizen krijgen minder opleidingsbudget per aios;
  • Er is een geïndividualiseerde korting van de opleidingsduur afgesproken van minimaal zes maanden (in 2022 moet 80% van de aios haar opleiding een half jaar sneller doen dan nu het geval is).

Deze zes maanden versnelling kan op drie verschillende manieren worden gerealiseerd:

  1. Door betere benutting van de initiële opleiding tot basisarts ('dedicated schakeljaar');
  2. Door verruiming van de mogelijkheden voor het verlenen van vrijstellingen in de vervolgopleiding op basis van al verworven competenties;
  3. Door het loslaten van de vaste opleidingsduur van medisch specialisten door (gemiddeld) snellere verwerving van de benodigde competenties.

Dit betekent dat aios die sneller de noodzakelijke competenties verwerven om als volwaardig specialist te kunnen werken, ook eerder hun opleiding kunnen afronden. Deze regeling sluit goed aan op het in 2008 ingezette - en in 2011 in werking getreden - moderniseringstraject van de opleidingen: er kan nu écht competentiegericht worden opgeleid.


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020