Ouderenzorg

Ouderenzorg: vraaggestuurde en integrale aanpak. Meer eigen regie, meer zelfredzaamheid en functiebehoud bij kwetsbare ouderen – dat was de insteek van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) dat in 2008 van start ging. Het NPO ontwikkelt een innovatieve, integrale en doelmatige ouderenzorg die toekomstbestendig is.

Na vier jaar zijn de bedoelde gevolgen te merken: er zijn minder, of andere, ondersteuningsvormen en minder onnodige zorg en behandeling. De umc’s hebben binnen het NPO baanbrekend werk verricht: ze hebben het initiatief genomen tot regionale geriatrienetwerken waarin ze veel partijen hebben betrokken, en ze houden deze netwerken in stand. In het netwerk sluiten ondersteuningstypen van zorg, welzijn, wonen en financiering op elkaar aan. Ook brengen de umc’s hun expertise in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Zo omvat deze manier van werken zowel het organisatorisch afstemmen van wat nuttig en nodig is, als ook het vormgeven en uitvoeren van projecten en experimenten.
Op het gebied van ouderenzorg is goed te zien hoe de umc’s hun publieke taak vervullen: ze spelen in op veranderende behoeften van patiënten en organisaties waarmee ze samenwerken.

  De grootste winst die het NPO heeft gebracht, is dat voor het eerst in de gezondheidszorg een werkwijze is toegepast waarin de behoeften van de doelgroep zelf – in dit geval de ouderen – centraal staan. Ouderen zijn goed vertegenwoordigd in de netwerken en zij geven de doorslag in de keuze om een bepaald project of onderzoek wel of niet te doen. Het veranderingsproces dat voor deze werkwijze nodig was en is, kent vier kernwaarden: zeggenschap, samenhang en kwaliteit, doelmatigheid, en voorzorg. Deze kernwaarden komen terug in de PDCA (Plan-Do-Check-Act)-cyclus.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020