Verpleegkundige Innovatie & Positionering

Er is in de nabije toekomst behoefte aan een andere mix van kennis, vaardigheden en gedrag van verpleegkundigen. De zorgvraag is mede door de vergrijzing complexer geworden en er komen meer chronische, psychische en psychosociale problemen. Dat vraagt een andere organisatie van zorgprocessen.

Bovendien verandert binnen de verpleging ook de visie op zorg: de ziekte of aandoening staat niet langer meer centraal, maar het functioneren van de patiënt. De zorg is veel meer gericht op het opheffen van belemmeringen in het functioneren en het bevorderen van de eigen regie en veerkracht. 

Door al deze veranderingen worden er aan het profiel van de verpleegkundigen van vandaag en morgen andere eisen gesteld. Het draait om het optimaal benutten van de talenten van mbo- en hbo-verpleegkundigen en een uitgebalanceerde mix van functies per verpleegafdeling. 

Verpleegkundige en regieverpleegkundige
Tot op heden kent de Wet BIG één profiel voor verpleegkundigen, terwijl verpleegkundigen worden opgeleid op mbo- en hbo-niveau. In de nabije toekomst is echter een heldere verdeling in mbo- en hbo-taken nodig. Ieder beroepsniveau krijgt daarom een eigen opleiding, beroepstitel en op de werkvloer een eigen deskundigheidsgebied met bevoegdheden en bekwaamheden. Er komen twee verschillende verpleegkundige beroepen: verpleegkundige en regieverpleegkundige.

Experimenteren in proeftuinen
Momenteel wordt met beide beroepen ervaring opgedaan in zogeheten proeftuinen in de umc’s. In de proeftuinen wordt bekeken hoe de twee beroepen in de dagelijkse praktijk werken. Wanneer kan en moet welke verpleegkundige ingezet worden? Welke mix van verpleegkundigen/regieverpleegkundigen is op een afdeling optimaal? Welke rol speelt de specifieke patiëntenpopulatie binnen de proeftuin?  Op verschillende afdelingen in de umc’s lopen proeftuinen. De ervaringen en bevindingen uit de proeftuinen leveren input voor de op te stellen functiebeschrijvingen voor de verpleegkundigen in de umc’s. De proeftuinen verkeren in de afrondende fase. Zodra de eindevaluatie is afgerond wordt het overkoepelende evaluatierapport op deze website gepubliceerd.

Uitstel overgangsregeling
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) geeft meer ruimte voor overleg tussen de beroepsvereniging van verpleegkundigen en werkgevers- en werknemersorganisaties over de overgangsregeling van het wetsvoorstel BIG-II. Dat heeft hij op 25 juli 2019 per brief laten weten aan de Tweede Kamer. Lees hier meer informatie over de overgangsregeling.

Governance Programma VIP Implementatie
Het programma VIP ondersteunt de functiedifferentiatie in de umc’s en is gestart in mei 2016. Aanleiding is het voorgenomen besluit van het ministerie van VWS om een wettelijk onderscheid aan te brengen tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Doel van het programma VIP is het opleveren van een landelijk kader en bruikbare bouwstenen voor succesvolle implementatie van functiedifferentiatie in de verpleegkundige kolom in de umc’s. Het uiteindelijke doel is verhoging van kwaliteit van zorg, meer tevreden medewerkers en betere stroomlijning van de organisatie van verpleegkundige zorg, waarbij competenties van medewerkers maximaal tot hun recht komen.
Om dit omvangrijke programma, dat meerdere jaren in beslag zal nemen, optimaal te laten verlopen is een governance opgesteld. Hierin is onder andere vastgelegd de scope, de opdrachtgever, de stuurgroep en de verschillende werkgroepen met daarbij de besluitvormingsprocessen.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019