Zorgpartijen onderschrijven Gedragscode Medische Hulpmiddelen

In 2012 heeft de medische hulpmiddelenindustrie een gedragscode opgesteld, die de afgelopen jaren verder is uitgewerkt. Vanaf 1 januari 2014 sluiten ook de NVZ, de NFU en de KNMG en haar federatiepartners, waaronder de Orde van Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen, zich bij de gedragscode aan.
Persbericht, 
5 december 2013

Met de Gedragscode Medische Hulpmiddelen willen de partijen waarborgen dat beslissingen over medische hulpmiddelen genomen worden op zorginhoudelijke en integere gronden. De regels in de Gedragscode geven invulling aan een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en partijen die betrokken zijn bij de aanschaf of de toepassing daarvan. Nu naast de industrie ook de zorgverleners en zorginstellingen de code onderschrijven, is er daadwerkelijk sprake van wederkerigheid.

Zuivere relatie
Deze gedragscode sluit aan bij de code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling. Reclame en beïnvloeding zijn toegestaan, maar daarbij moet altijd een zuivere relatie zijn tussen de leverancier van hulpmiddelen en de zorgverleners of instellingen die deze middelen inkopen en er gebruik van maken. De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat beslissingen met betrekking tot hulpmiddelen altijd worden genomen op zorginhoudelijke gronden, op basis van betrouwbare informatie en zonder ongewenste financiële prikkels.

Het geven van geschenken, financiële ondersteuning bij bijeenkomsten, betaling voor dienstverlening en sponsoring door leveranciers van medische hulpmiddelen is uitsluitend toegestaan als wordt voldaan aan de voorwaarden die door de gedragscode worden gesteld. Ook stelt de gedragscode eisen aan documentatie en transparantie.

Inzicht in financiële afspraken
Om transparant te zijn over financiële relaties tussen zorgverleners/–instellingen en farmaceutische bedrijven bestaat sinds april 2013 het Transparantieregister Zorg. In dat register kan iedereen zien welke bedragen zorgverleners of instellingen hebben ontvangen van de farmaceutische industrie en voor welke diensten. De partijen die betrokken zijn bij de Gedragscode Medische Hulpmiddelen gaan nu onderzoeken hoe de financiële relaties tussen zorgverleners/-instellingen en de hulpmiddelenindustrie inzichtelijk kunnen worden.

Meer informatie
Gedragscode Medische Hulpmiddelen

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020