Veiligheid Nederlandse ziekenhuizen aanzienlijk verbeterd

Veiligheid Nederlandse ziekenhuizen aanzienlijk verbeterd
Stimulans voor onze inzet de zorg steeds veiliger te maken: De Nederlandse ziekenhuizen zijn veiliger geworden en de potentieel vermijdbare schade en sterfte is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Dat blijkt uit grootschalig dossieronderzoek dat NIVEL en EMGO+/VUmc 18 november 2013 publiceert. Dit is stimulerend voor de ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen die hard werken om de veiligheid voor patiënten nóg verder te verbeteren. Wim van Harten, bestuurslid van de NVZ, reageert namens de vier partijen van het landelijk Veiligheidsprogramma (NVZ, NFU, OMS en V&VN): ‘De veiligheid van patiënten blijkt de afgelopen jaren fors te zijn verbeterd. Onze ambitieuze inzet, ondermeer met het VMS Veiligheidsprogramma, was en is daarop gericht. Het is enorm motiverend om te zien dat het werkt.’
Persbericht, 
19 november 2013

De VMS-partners zien dit onderzoek als een geslaagde resultaatafrekening van het VMS Veiligheidsprogramma waarin bijna alle ziekenhuizen een gecertificeerd Veiligheid Management Systeem (VMS) hebben gerealiseerd en een groot aantal verbeterprojecten doorgevoerd. Werd door veel mensen gedacht dat de in 2008 geformuleerde doelstelling veel te ambitieus was, het dossieronderzoek wijst uit dat 50% reductie van de potentieel vermijdbare sterfte is bereikt en dat 50% reductie van de potentieel vermijdbare schade bijna is bereikt. De VMS-partners vinden het essentieel dat de continue aandacht voor patiëntveiligheid de komende jaren wordt doorgezet, in het belang van optimale zorg voor de patiënt en van de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Toekomst
De VMS-partners NVZ, NFU, OMS en V&VN onderschrijven dat de aandacht voor patiëntveiligheid de komende jaren structureel en doorlopend wordt doorgezet. Patiënten worden ouder en kwetsbaarder, de technologie complexer en de samenwerking ingewikkelder. Nivel pleit nu voor extra aandacht voor het gebruik van antistolling bij patiënten die een operatie ondergaan. Dit is onderdeel van de permanente aandacht van de partners voor het thema medicatieveiligheid, dat nader wordt uitgewerkt. Wat betreft het periodiek trainen van zorgverleners in het toepassen van medische apparatuur en hulpmiddelen: dit heeft inmiddels al zijn beslag gevonden in het convenant over veilige toepassing van medische technologie van de NFU en NVZ en is ook opgenomen in de leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur’. De implementatie van deze leidraad is één van de speerpunten voor 2014. Daarnaast staat natuurlijk voorop dat de zorgverlener die met de medische apparatuur werkt hiervoor bevoegd en bekwaam is. De VMS-partners gaan de komende jaren gezamenlijk, maar ook vanuit hun eigen verantwoordelijkheid door met de verdere implementatie van de veiligheidsthema’s.

Het veiligheidsprogramma is een open en lerend systeem van continu meten en verbeteren, dat in beweging moet blijven om op nieuwe risico’s te kunnen anticiperen en oude risico’s te beheersen. Daartoe zet de NFU extra in door middel van de post-initiële master Kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg en door borging van patiëntveiligheid in onderwijs en opleidingen. Verder doen alle umc’s dossieronderzoek om na te gaan of er vermijdbare schade is opgetreden en zullen zij deelnemen aan het programma Registratie aan de bron, gericht op optimale registratie van patiënten.

Cultuuronderzoek
Begin november 2013 publiceerden NIVEL en EMGO+/VUmc een onderzoek waaruit bleek dat artsen en verpleegkundigen vinden dat de veiligheidscultuur in de Nederlandse ziekenhuizen is verbeterd en opener is geworden. Cultuur is een belangrijke factor voor het verbeteren van de patiëntveiligheid.

VMS Veiligheidsprogramma
Het VMS Veiligheidsprogramma (2008-2012) werd ontwikkeld naar aanleiding van de eerste landelijke dossierstudie naar zorggerelateerde schade en potentieel vermijdbare schade in Nederlandse ziekenhuizen. Die studie werd in 2007 uitgebracht en publiceerde cijfers uit 2004. Het doel van het programma was om de potentieel vermijdbare schade in vijf jaar tijd met 50% te verminderen. Op die eerste studie volgde in 2010 de Monitor Zorggerelateerde Schade 2008. Het onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd is de tweede Monitor en gaat over 2011/2012. NVZ, NFU, OMS en V&VN werkten vijf jaar samen in het VMS Veiligheidsprogramma. In 93 ziekenhuizen wordt systematisch gewerkt aan het verbeteren van de patiëntveiligheid. De partners wilden de veiligheid verbeteren aan de hand van elf inhoudelijke thema’s en door een veiligheidsmanagementsysteem in ieder ziekenhuis. Het VMS Veiligheidsprogramma ondersteunde de ziekenhuizen ondermeer met het aanbieden van scholing en praktijkgidsen met adviezen over de inhoudelijke thema’s. Na 2012 liep het deelproject VMS Onderwijs nog door tot 1 november 2013. In dit project werden veiligheidscompetenties ontwikkeld voor de verschillende onderwijsniveaus die zorgprofessionals opleiden, en voor de professionals op de ziekenhuiswerkvloer (www.ikwerkveiligindezorg.nl).

Lees hier de achtergrondinformatie voor journalisten.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020