Umc’s stoppen fysieke onderwijs; vrijwillig studentenwerk in de zorg

Umc’s stoppen fysieke onderwijs; vrijwillig studentenwerk in de zorg
In lijn met de maatregel van OCW om al het fysieke onderwijs in instellingen voor hoger onderwijs te stoppen, hebben de universitair medische centra besloten de fysieke onderwijsactiviteiten van alle typen opleidingen stil te leggen tot en met 6 april 2020.
16 maart 2020

Voor wat betreft de geneeskunde-opleidingen zijn deze maatregelen genomen om, gezien de uitbraak van COVID-19, de continuïteit van de zorg zoveel mogelijk te bewaken en de zorgprofessionals te beschermen. Waar studenten van meerwaarde kunnen zijn in de zorg wordt hen gevraagd een bijdrage te leveren als vrijwilliger. De umc’s faciliteren dit waar mogelijk.

Fysiek onderwijs stopt
Al het fysieke onderwijs, decentrale selecties en examens worden gestopt tot nader order. Hieronder vallen coschappen, (wetenschappelijke) patiëntgebonden stages en andere stages in een zorgomgeving waarbij de veiligheid van de student niet gegarandeerd kan worden. Dit geldt voor coschappen in de umc’s, affiliatie-ziekenhuizen en extramurale coschappen.

Uitzondering onder voorwaarden voor laatste Masterjaar
Bij bepaalde umc’s (MUMC+, LUMC en UMCG) is er vooralsnog een mogelijkheid op een uitzondering tot doorgang van het coschap. Dit kan alleen wanneer onder zeer strikte voorwaarden de leerdoelen gehandhaafd blijven, en wanneer de instelling erop kan toezien dat er voldoende begeleiding aanwezig is. Deze uitzondering geldt alleen voor semi-arts stages/senior coschappen in het laatste Masterjaar, waarbij studenten hun coschap kunnen volgen wanneer dat een bijdrage levert aan de zorg (ook bij huisartsen of een GGD). De zorginstelling garandeert hierbij voldoende supervisiemogelijkheden, en ziet erop toe dat de veiligheid van de student niet in het geding is. Deze inzet is niet verplicht voor studenten, en studenten kunnen zich onder alle omstandigheden en op elk moment eenzijdig terugtrekken. Er mag geen morele en financiële druk gezet worden op studenten, waardoor zij werkzaamheden verrichten die zij niet kunnen, willen of aandurven.

Zoveel mogelijk digitaal onderwijs
Onderwijs zal zoveel als mogelijk digitaal en online worden gecontinueerd. Hierover ontvangen studenten en docenten via hun umc meer informatie. Umc’s zullen hierin zoveel mogelijk samenwerken.

Inzet als vrijwilliger
Aan alle studenten die ingeschreven zijn bij een umc, kan gevraagd worden om op basis van vrijwilligheid een bijdrage te leveren (bijvoorbeeld in callcenters, of kinderopvang medewerkers). Aan deze werkzaamheden worden geen studiepunten of financiële incentives gekoppeld.

Per umc komt er een onafhankelijk steunpunt voor studenten. Voor details, verdere informatie en lokale implementatie verwijzen wij naar de website van elk umc. De situatie wordt continu gemonitord en nieuwe maatregelen worden altijd genomen met als prioriteit de veiligheid van patiënten, studenten en werknemers van de instellingen.

NFU


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020