Stel EU-voorzitterschap in teken van klinisch onderzoek

Nederland neemt in 2016 weer voor een half jaar het voorzitterschap van de Europese Unie op zich. Ons land zou er goed aan doen om voor die periode ‘klinisch interventieonderzoek’ te agenderen als een van de centrale thema’s.
Persbericht, 
12 december 2013

Die oproep heeft een coalitie van alle bij klinisch onderzoek betrokken partijen neergelegd bij het kabinet. In een brief aan minister Schippers (VWS) stelt penvoerder NFU (de koepelorganisatie van universitair medische centra) dat haar initiatief breed gedragen wordt en de betrokken partijen zeer gemotiveerd zijn om er gezamenlijk invulling aan te geven. Nefarma is een van de medeondertekenaars van de brief, net als de KNAW, de Gezondheidsraad, ZonMw en de topklinische ziekenhuizen, verenigd in STZ. Uit patiëntenhoek onderschrijven ook VSOP, de Hersenstichting en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties de oproep.

In de brief stelt de NFU mede namens al deze organisaties dat Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder een sterke traditie kent in klinisch onderzoek. ‘Europa is de bakermat voor veel vernieuwingen in het klinisch handelen en heeft een sterke traditie in het onderzoeker-geïnitieerde onderzoek. Als gevolg is er voor medische interventies een rationele basis, die vertaald wordt in behandelrichtlijnen en die handvatten biedt voor doelmatigheidsoverwegingen.’

Toch constateren de partijen dat farmabedrijven hun klinisch onderzoek in steeds minder mate in Europa uitvoeren, mede door de overvloed aan regelgeving. Die wordt momenteel grondig herzien. In 2016 wordt een nieuwe verordening geïmplementeerd. ‘Het is van groot belang juist de vroege fase van implementatie in Europees verband breed aandacht te geven.’

De briefschrijvers zien een voortrekkersrol voor Nederland, gebaseerd op de kwaliteit van ons onderzoek en de betrokken onderzoekers en instellingen. Investeringen moeten de komende jaren hun vruchten afwerpen. Internationale stimuleringsprogramma’s ondersteunen bovendien enkele grote initiatieven waarin Nederlandse onderzoekers (mede) de leiding te hebben. Redenen genoeg om klinisch interventieonderzoek als een van de thema’s te agenderen, concluderen de partijen.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020