Start werkgroep n.a.v. advies Gezondheidsraadrapport ‘Onderzoek waarvan je beter wordt’

Deze week is de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) samen met diverse partners een brede werkgroep gestart. De werkgroep vertaalt het advies van de Gezondheidsraad naar een plan met concrete acties ten aanzien van het onderzoek van de umc’s. De Gezondheidsraad adviseert dat de umc’s zich blijven richten op de hele keten van fundamenteel tot en met toegepast medisch-specialistisch onderzoek.
18 oktober 2018

Onderzoek in de umc’s heeft een prominent internationaal perspectief op de patiënt van morgen. Voor gezondheidsproblemen van de patiënt en de burger van vandaag gaan de umc’s ook nog meer fungeren als de regionale academische motor voor onderzoek en innovatie op het gebied van zorg, welzijn en preventie. Om dit te bereiken staat voor de werkgroep de vraag centraal op welke wijze duurzaam sterkere verbindingen kunnen worden gelegd in de hele (regionale) kennisketen. Het plan is een logisch vervolg op het advies van de Gezondheidsraad ‘Onderzoek waarvan je beter wordt’ (2016) en het verzoek van de minister van VWS aan de NFU hier actie op te ondernemen. Het streven is dit plan in het voorjaar 2019 gereed te hebben.

Voorbeelden, knelpunten en oplossingsrichtingen
De brede werkgroep, waarin professionals uit het zorg- en onderzoeksveld van diverse organisaties uit verschillende regio’s zijn vertegenwoordigd, werken gezamenlijk aan het landelijke plan. In het plan wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen die het adviesrapport van de Gezondheidsraad en de minister adresseren. Een onderwerp is de ketenaanpak regionale samenwerkingsstructuren waardoor relevante onderzoeksvragen ‘uit het veld’ op de agenda van de umc’s komen. De werkgroep wil antwoorden geven op de vraag hoe regionale onderzoekssamenwerking het beste tot stand komt. Ook komt het onderwerp ‘Human Capital & Methodologie’ in het plan uitgebreid aan bod met als centrale vraag hoe we beter gebruik kunnen maken van elkaars kennis, kunde en mensen om naar de gewenste meer inclusieve onderzoeksagenda te komen. De werkgroep gaat opzoek naar inspirerende voorbeelden, naar knelpunten die de intensivering van de onderzoekssamenwerking en de route daartoe in de weg staan en doet een aanzet voor oplossingsrichtingen.

NFU


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019