Pensioenoverstap naar PFZW

Pensioenoverstap naar PFZW
‘Pensioenen’ was de afgelopen maanden een ‘hot topic’, zo ook in de umc’s. Zowel op landelijk niveau als op umc-niveau speelden veel ontwikkelingen en onzekerheden rond dit onderwerp. Zo dreigde ondermeer het ABP-pensioenakkoord de geplande overstap van de umc’s van pensioenfonds ABP naar PFZW te doorkruisen. In het LOAZ (Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen) maakten werkgevers- en werknemersorganisaties deze week nieuwe afspraken om de overgang toch verantwoord te kunnen uitvoeren. De besturen van de umc’s gingen donderdag 14 november 2013 akkoord met deze afspraken.
Persbericht, 
15 november 2013

Jan Kimpen, voorzitter van het LOAZ, is blij dat het gelukt is om de pensioenoverstap trouw aan de uitgangspunten te kunnen uitvoeren. Umc-medewerkers bouwen per 1 januari 2015 pensioen op bij PFZW, en niet langer bij ABP, op basis van de volgende uitgangspunten: 
-    De overgang leidt niet tot achteruitgang van het inkomen.
-    De overstap leidt niet tot verlies van bestaande pensioenaanspraken. 
-    Rechten die mensen bij ABP hebben opgebouwd, gaan één op één over bij de overstap naar PFZW.

“De actualiteit vroeg om een aantal aanpassingen.” Zo vertelt Kimpen: “Gelukkig hadden zowel werknemersorganisaties als de umc’s hetzelfde doel voor ogen, namelijk dat de overstap van ABP naar PFZW nog steeds een goede en wenselijke is, zowel voor de medewerkers als voor de umc’s als werkgevers. Vanwege een andere premieverdeling zullen medewerkers per maand iets meer geld kwijt zijn aan hun pensioenpremie dan nu, maar dat wordt gecompenseerd in het salaris. Voor deze compensatie wordt gekeken naar de premiesituatie van 1 januari 2013.”

In het LOAZ is daarnaast het volgende afgesproken:
-    Medewerkers krijgen per 1 januari 2015 een structurele salarisverhoging van 1,4%. 
-    Medewerkers krijgen op 1 januari 2015 een eenmalige salarisuitkering van 0,3%  (niet pensioengevend), naast de al eerder afgesproken € 200 bruto (o.b.v. fulltime dienstverband). 
-    De Cao umc is verlengd tot 1 januari 2016.

Waarom overstap naar PFZW?
Met de overstap naar PFZW komen de medewerkers van umc's, net als de medewerkers van alle andere ziekenhuizen en vrijwel al het andere zorgpersoneel, onder de pensioenregeling van PFZW te vallen. Het grote voordeel hiervan is dat wanneer medewerkers de overstap maken van een umc naar een ander ziekenhuis (of omgekeerd), ze niet meer te maken krijgen met verschillende pensioenfondsen, verlies van aanspraken en waardeoverdrachten. Mobiliteit en samenwerkingsverbanden worden hierdoor vergemakkelijkt, en de inhoud van de pensioenregeling voor de zorg sluit vanzelfsprekend goed aan bij de situatie van de medewerkers van de umc’s.
Voorbehouden 
Voordat de pensioenoverstap een feit is, moeten nog een aantal stappen worden genomen. Er moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt over financiering van de uittreedsom die de umc’s aan ABP moeten betalen. Daarnaast moet De Nederlandsche Bank  met de pensioenovergang instemmen.

Meer informatie vindt u op pfzw.nl/umc

NFU


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020