Personalised medicine

Precies de juiste en voldoende zorg voor elke individuele patiënt, met een minimum aan bijwerkingen, tegen minimale kosten, zo dicht mogelijk bij huis. Personalised medicine: dat is het ideaal. Daarvoor is een revolutie nodig, zowel in kennisverwerving als in de organisatie van de zorg.

Evidence based medicine (onderbouwing van medisch handelen door gerandomiseerde klinische studies), heeft de kwaliteit van de zorg verbeterd. Maar deze aanpak loopt nu tegen fundamentele beperkingen aan. Vaak wijken patiënten en hun ziekte te veel af van het gemiddelde, omdat patiënten van elkaar verschillen, net als omgevingsfactoren èn ziekten – het ene hartfalen is het andere niet. Daardoor bestaan er grote verschillen in de uitkomst van de behandeling tussen patiënten met ogenschijnlijk dezelfde aandoening.

Het antwoord op dit probleem heet personalised medicine. Kern daarvan is kijken naar verschillen (variatie) en niet naar de grootste gemene delen. Maar wat bepaalt die variatie? Big Data kunnen inzicht geven in ziektepatronen. De afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in het verzamelen van data, de komende jaren wordt het zaak de verschillende informatiebronnen efficiënt te combineren.

Echte vooruitgang vraagt echter eveneens om inzicht in onderliggende biologische mechanismen. Ook dat vereist samenwerking (bijvoorbeeld tussen fundamentele en translationele onderzoekers). Snel schakelen tussen lab en kliniek wordt pure noodzaak. Een belangrijke bijdrage leveren adequate financieringsvormen, technieken om informatie te verzamelen waarop een behandeling kan worden gebaseerd, en nieuwe manieren om zelfs in kleine aantallen patiënten de toegevoegde waarde van een interventie vast te kunnen stellen.

Communicatieve vaardigheden vormen een andere pijler onder personalised medicine. Zorgprofessionals moeten aan de hand van data uit laboratorium en diagnostiek, maar ook uit het verhaal van de patiënt een helder beeld kunnen destilleren over diens gezondheidstoestand nu en in de toekomst. Via rechtstreeks contact, maar ook via bijvoorbeeld e‐Health-applicaties (al dan niet gericht op groepen met een lagere health literacy). Wat is daarvoor nodig? Opleiding en nascholing, wederom nieuwe samenwerkingsverbanden, maar ook – onder andere door de opkomst van medische toepassingen thuis - een andere inrichting en organisatie van de zorg.

Personalised medicine geeft patiënten meer keuzemogelijkheden, maar ook meer verantwoordelijkheden. Een brede dialoog, waarin ook ethiek en wetgeving belangrijke thema’s zijn, is daarvoor onontbeerlijk.

Route personalised medicine: uitgaan van het individu 


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018