Gezondheidszorg, preventie en behandeling

Een nieuwe kijk op gezondheid is nodig om de zorg toekomstbestendig te maken. Dat vraagt om een andere visie, interdisciplinaire samenwerking en brede maatschappelijke coalities gericht op de implementatie van kennis. Cruciaal is verder dat er meer oog komt voor de manier waarop Nederlanders hun gezondheid zelf ervaren, en voor de verschillen tussen mensen. Zoals één van de deelnemers aan de NFU-workshop over het onderwerp het verwoordde: ‘Onderzoek ook eens iemand anders dan die witte man van middelbare leeftijd.’

Gezondheid bevorderen betekent veel meer dan vroeger: oog hebben voor de verschillen tussen mensen, voor variatie (in leefstijl, gedrag, omgeving, erfelijke aanleg en in de reactie van het lichaam op ziekmakende prikkels). In de toekomst zal de medische wetenschap expliciet aandacht moeten geven aan psychosociale aspecten, context, gedragsmatige, fysieke en culturele omgeving, zingeving en individuele waarden. We moeten, anders gezegd, streven naar positieve gezondheid.
De inzet van Big Data kan daaraan bijdragen, de inbreng van patiënten (àlle patiënten), maar ook van organisaties en co-financiers, is van wezenlijk belang.
Preventie is essentieel voor een gezonde en betaalbare toekomst. Dat vereist onderzoek naar de wisselwerking tussen individu en omgeving en de mogelijkheden van preventie op maat. Personalised medicine en regenerative medicine kunnen bijdragen aan het betaalbaar en uitvoerbaar houden van de zorg in het algemeen.

Wat zijn de belangrijkste basisvoorwaarden voor het realiseren van positieve gezondheid?

Infrastructuur, toegang, data
Gezondheidsbevordering vraagt om een geavanceerde data-infrastructuur, bij voorkeur gebaseerd op data die het mogelijk maken te kijken op het niveau van het individu.

Technologie
Een essentiële schakel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ICT, slimme meetapparatuur of nanomedicine. De publieke en private sector zullen moeten samenwerken bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van nieuwe technologische toepassingen.

Samenwerking
Onconventionele samenwerkingsverbanden of uitbouw van bestaande samenwerkingsrelaties draagt bij aan een betere gezondheid van alle burgers. Het toverwoord daarbij is ‘co-creatie’. Met patiënten, bedrijven en andere (nieuwe) stakeholders.

Financiering
Forse investeringen zijn nodig, met name op het gebied van preventie. Belangrijke vragen daarbij: Welke financiering stimuleert zinvolle vernieuwing? En wat betekent dit voor de financiering van onderzoeksprogramma’s? Als het goed is wordt interdisciplinaire samenwerking beloond en belemmerende prikkels weggenomen.

Route gezondheidszorgonderzoek preventie en behandeling


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018