Nationale wetenschapsagenda

Strategische keuzes en samenwerking zijn nodig om de toppositie van de Nederlandse wetenschap te behouden en te versterken. Het kabinet wil daarvoor gericht middelen inzetten, waarbij met name aandacht uitgaat naar wetenschappelijke terreinen waarop Nederland uitblinkt, maatschappelijke vraagstukken en economische kansen. In 2015 gaf zij de Kenniscoalitie, waar ook de NFU deel van uit maakt, opdracht om daartoe een Nationale Wetenschapsagenda te ontwikkelen.

Deze Nationale Wetenschapsagenda (NWA) werd eind 2015 gepubliceerd en bestaat uit 140 geclusterde vragen en 16 routes door die vragen. Die routes zijn bedoeld om relevante problemen in de samenleving te kunnen vertalen in onderzoekbare thema’s. De focus daarbij ligt op vernieuwing. Op nieuwe (wetenschappelijke) kansen, verbindingen en samenwerkingsvormen die antwoorden op belangrijke vragen dichterbij kunnen brengen.

De uitwerking van de verschillende routes vond plaats in 2016 in diverse workshops. Daarin participeerden experts en onderzoekers uit verschillende disciplines, verbonden aan (kennis)instellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
De uitkomsten vormden de basis voor een meerjarige Investeringsagenda voor het wetenschappelijk onderzoek. Deze werd op 15 september 2016 gepresenteerd. De Kenniscoalitie pleitte daarin voor een jaarlijkse extra investering van 1 miljard euro om onderzoek en innovatie in Nederland een impuls te geven. Uiteindelijk doel: samenleving, economie en wetenschap duurzaam versterken, en kansen die naar voren komen uit de Nationale Wetenschapsagenda verzilveren. Van het miljard extra moet de helft worden aangewend om grote veranderingen die op ons af komen het hoofd te bieden. De andere helft wordt benut voor versterking van onderzoek, innovatie en samenwerking.

De Kenniscoalitie bestaat uit universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2). Vanuit het kabinet waren de ministers Bussemaker (OCW) en Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) betrokken.

De NFU en ZonMw organiseerden workshops over drie van de 16 NWA-routes:

Route 1 - Personalised medicine

Route 2 - Regeneratieve geneeskunde

Route 3 - Gezondheidszorg, preventie en behandeling

Onder de titel 'Onderzoeksagenda naar sustainable health, Nationaal plan academische geneeskunde, biomedische wetenschap en gezondheidsonderzoek' publiceerde de NFU de uitwerking van de umc’s van de in de NWA opgeworpen relevante vragen. 


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018