Klinisch onderzoek

Onderzoek met proefpersonen is een belangrijke bron voor het verkrijgen van kennis. Kennis die ten goede komt aan de patiëntenzorg. De umc’s hebben Europees gezien een sterke positie in het klinisch onderzoek. De umc’s doen er alles aan om eventuele nadelen voor de proefpersonen te minimaliseren. Dergelijke risico’s moeten bovendien te allen tijde opwegen tegen de verwachten meerwaarde van de vergaarde kennis. De umc’s werken hier gezamenlijk aan. Het document ‘ Kwaliteitsborging van mensgebonden onderzoek 2.0’ is een belangrijk instrument voor het bewaken van deze voorwaarden voor verantwoord onderzoek met proefpersonen.

Het NFU platform Klinisch Onderzoek speelt een belangrijke rol in het afstemmen van de wijze waarop het beleid in de umc’s wordt geïmplementeerd. Het doel van het platform is:

Uitwisseling van kennis;
Afstemmen van processen en procedures;
Stimuleren van concrete samenwerkingsverbanden;
Door verbeteren van regelgeving verder bij te dragen aan de Nederlandse positie van het klinisch onderzoek.

Het platform richt zich op al het klinisch onderzoek dat door onderzoeksinstellingen wordt geïnitieerd. Het beperkt zich dus niet tot klinisch onderzoek dat valt onder de Wet Mensgebonden Onderzoek (WMO). Het is bedoeld voor en wordt getrokken door personen die zelf actief bijdragen aan de uitvoering van klinisch onderzoek en kwaliteitsborging hoog in het vaandel hebben. Het beoogt vanuit de NFU met één stem te spreken naar alle relevante spelers in Nederland, zoals STZ-ziekenhuizen, industrie, beleidsmakers en gezondheidsfondsen. Het richt zich op een drietal thema’s: methodologie & statistiek, scholing en consortiavorming.

Sinds 2006 wordt in alle umc’s een nationaal scholingsprogramma aangeboden: de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK).


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018