Aanvullende regelingen

Aanvullende regelingen
Een aantal onderwerpen uit de cao is uitgewerkt in een aanvullende regeling.

Pensioen
De NFU heeft een pensioenvoorziening voor haar medewerkers via het ABP. Er is de afgelopen jaren onderhandeld over een overgang van ABP naar PFZW. Daar niet aan de voorwaarden kon worden voldaan is dit niet gelukt.

Lees meer over de overgang naar PFZW.
Om tot een gelijk speelveld op pensioenterrein te komen met de zorg, en om mobiliteit en samenwerkingsverbanden te vergemakkelijken, wordt in 2016 nader onderzocht of binnen het ABP de umc’s een eigen sectorale regeling kunnen krijgen.

Lees hier informatie en vragen en antwoorden (Q&A) over pensioenaftopping boven € 100.000 en mogelijke reparatie via netto pensioen en netto lijfrente.
Er is een aanvullend deelakkoord cao umc afgesloten tussen de NFU en de centrales CMHF en het Ambtenarencentrum/FBZ over de tegemoetkoming pensioenaftopping.

Umc-zorgverzekering
U kunt deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering die speciaal voor umc-medewerkers is afgesloten. De premie hiervoor houdt het umc in op uw salaris. Uw  partner en kinderen tot 27 jaar kunt u meeverzekeren. Ook na het pensioen kunt u bij deze verzekering blijven.

Umc-levensloopregeling
De levensloopregeling, die het mogelijk maakt op een fiscaal aantrekkelijke manier te sparen voor verlof, is met ingang van 2012 beëindigd. Dat betekent dat er geen nieuwe deelnemers meer kunnen komen. Deelname aan de levensloopregeling blijft wel mogelijk voor medewerkers die eind 2011 een levenslooptegoed hadden van minimaal € 3.000.

Arbeidsongeschiktheid
Als u ziek of arbeidsongeschikt bent, is het zaak dat u zo snel mogelijk samen met uw leidinggevende bespreekt wanneer en hoe u weer (gedeeltelijk) aan de slag kunt. Zo nodig bieden de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en de p&o-adviseur ondersteuning. In de brochure Arbeidsongeschikt in het umc. Wat nu? leest u meer over de stappen bij re-integratie en over uw rechten en plichten daarbij. Specifieke informatie over de financiële consequenties vindt u in de brochure Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het umc.

Dialoog! Inspirerend magazine om sterk aan het werk te blijven
Klik hier voor het bekijken van het magazine.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2017