Thema Palliatieve zorg

Afdrukken

De behoefte aan palliatieve zorg - zorg voor patiënten met een terminale ziekte en voor hun naasten – neemt toe. Deze zorg betreft niet alleen het toenemende aantal kankerpatiënten, maar ook mensen met COPD, hart- en vaatziekten, dementie, en CVA-patiënten in de laatste fase van hun leven.

Palliatieve zorg

Om aan die toenemende behoefte tegemoet te komen en om doelmatige, goed gecoördineerde en betaalbare palliatieve zorg te bieden willen de umc’s die zorg anders organiseren. Elk van de acht umc's zet een Expertisecentrum Palliatieve Zorg op en vormt samen met diverse andere betrokken partijen als Integrale Kankercentra, huisartsen, hospices en verpleeghuizen een regionaal netwerk.

Een expertisecentrum palliatieve zorg biedt patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs in de regio rond het umc. Palliatieve zorg kan in de polikliniek en in het ziekenhuis worden geboden, maar ook bij de patiënt thuis. Thuis is immers de plaats waar veel patiënten het liefst willen zijn in de laatste fase van hun leven.

Een multidisciplinair team biedt aan patiënten met complexe ziekten de benodigde specialistische palliatieve zorg. (Verpleeg)huisartsen en andere zorgverleners die generalistische palliatieve zorg bieden, kunnen het expertisecentrum inschakelen voor advies en consultatie.

Het expertisecentrum ontwikkelt zorgstandaarden en richtlijnen, in afstemming met internationale richtlijnen. Met wetenschappelijk onderbouwde normen bewaakt het de kwaliteit en veiligheid van palliatieve zorg. Ook verricht het expertisecentrum wetenschappelijk onderzoek – op eigen initiatief of in opdracht van bijvoorbeeld het ministerie van VWS. Verder zorgt het expertisecentrum ervoor dat palliatieve zorg een vaste plek krijgt in basis- en vervolgopleidingen van artsen en verpleegkundigen en in na- en bijscholing van zorgverleners.

Inmiddels hebben de expertisecentra palliatieve zorg samen met de bestaande netwerken in de palliatieve zorg en IKNL zeven consortia gevormd. Te weten Noord-Holland en Flevoland (regio AMC, VUmc), Limburg en Zuidoost Brabant (regio MUMC+), NoordOost (regio UMCG), Propalia (regio LUMC), Septet (regio UMC Utrecht), ZuidOost (regio Radboudumc) en ZuidWest Nederland (regio Erasmus MC). De eerste inventarisaties rond regionaal belangrijke en veelbelovende thema’s zijn ingediend. In 2015 worden de plannen verder uitgewerkt.

Gezamenlijk werken de acht expertisecentra toe naar één Nationaal Programma Palliatieve Zorg hetgeen onder meer bestaat uit het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg, activiteiten in regionale samenwerkingsverbanden (consortia palliatieve zorg) en aanvullend nationaal beleid. Een programma met een agenda op regionale basis dat toegepast onderzoek, innovatie en deskundigheidsbevordering zal ondersteunen en leidt naar een samenhangend beleid voor patiënten in de terminale fase van een chronische ziekte en hun naasten en dat bovendien kosten reduceert.

De door VWS geïnitieerde brede stuurgroep Nationaal Programma Palliatieve Zorg bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van onder andere NFU, IKNL, Agora (verbindend in palliatieve zorg en thema's rond het levenseinde, behartigt de patiënteninbreng), Zorginstituut Nederland, ZonMw, beroepsgroepen, verzekeraars en gemeenten.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl