Umc’s verbeterd 2013

Samenvatting project stralingsdosis op de hartcatheterisatiekamer, VUmc

Het programma
Door de toegenomen mogelijkheden voor behandelingen maakt de interventiecardiologie de laatste jaren een explosieve groei door. Bij onder meer percutane klepimplantaties of implantaties van allerlei devices wordt ook röntgenstraling gebruikt. Daarmee is ook de stralingsbelasting en het bijbehorende gezondheidsrisico toegenomen, niet alleen voor de betrokken patiënten, ook voor het behandelend team
Het streven van alle betrokken medewerkers op de hartcatheterisatiekamers is gericht op zo min mogelijk stralingsbelasting. In de literatuur zijn evenwel nauwelijks gegevens beschikbaar die een goede referentie kunnen bieden. Daarom is VUmc gestart met registratie en periodieke rapportage van de stralingsdosis die betrokken artsen gebruiken bij hun procedures op de catheterisatiekamers in de vorm van het zogenoemde dosis-oppervlakteproduct.

De resultaten
Voor de periode  januari 2010 tot en met juni 2011 is de gebruikte stralingsdosis per  individuele cardioloog retrospectief opgezocht. Die dosis is gerapporteerd en sindsdien wordt op het einde van ieder trimester de gemiddelde gebruikte stralingsdosis per cardioloog opnieuw berekend en bekend gemaakt. Alle cardiologen worden geïnformeerd over de gemiddelde 3-maandelijkse dosis van alle cardiologen; op deze wijze inzicht gevend hoe een cardioloog presteert in vergelijking met zijn collega’s. Het blijkt dat sinds het bekendmaken van de stralingsdoses de belasting voor bijna alle betrokken artsen is gedaald. Voor drie individuele artsen is de dosis zelfs zeer significant afgenomen: 27%, 29% en 50%. Ook voor de groep als geheel is de dosis in de loop van de tijd significant verminderd. De gebruikte stralingsdoses zijn niet uitgebreid besproken en ook zijn geen bewuste aanvullende maatregelen genomen of adviezen gegeven om de belasting terug te dringen. Blijkbaar is sec de periodieke bekendmaking van de stralingsbelasting en het inzicht hoe men presteert in vergelijking met collega’s al stimulans genoeg om zelf maatregelen te nemen om de belasting te beperken. Deze publicatie verdient dan ook navolging in andere ziekenhuizen en ook op andere afdelingen waar met röntgen of andere stralingsbelasting wordt gewerkt.

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van het VUmc-project Stralingsdoses.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl