Umc’s verbeterd 2013

Samenvatting project ‘Pijnvrij’, Erasmus MC

Het programma
Ondanks het bestaan van richtlijnen voor het bestrijden van postoperatieve pijn, wordt pijn nog steeds niet voldoende herkend en behandeld. Daarmee wordt een kans gemist om niet alleen het welbevinden van patiënten maar ook het concrete herstel te bevorderen. In 2008/2009 is het project Postoperatieve Pijnmeting, Registratie en Beleid uitgevoerd. Daaruit bleek dat er aanvankelijk onvoldoende kennis bestond over pijn meten. Ook was er onvoldoende kennis over de hoge frequentie en de gevolgen van pijn en was er onvoldoende implementatie van het protocol postoperatieve pijn en aandacht voor postoperatieve pijn bij de medische staf. De metingen die wél werden uitgevoerd werden gebrekkig geregistreerd, waardoor de informatie voor de indicator slechts beperkt beschikbaar was.

In het vervolg op dit project zijn het afnemen van de postoperatieve pijnscore en kennis van het protocol postoperatieve pijn geïntegreerd in de basisvaardigheden van de verpleegkundige zorg. Nieuwe medewerkers krijgen nu standaard een presentatie over het belang van pijnmeten, registreren en behandelen. Nu worden pijnscores bij alle klinisch opgenomen geopereerde patiënten afgenomen. De eerste meting vindt plaats direct na operatie op de Recovery/PACU of IC met een vervolg op de verpleegafdelingen.

De resultaten
In 2011 werd bij 82% van alle postoperatieve patiënten een pijnmeting uitgevoerd. Dat is een stijging van 15% ten opzichte van de start van het project. In de nabije toekomst zullen leidinggevenden een maandelijkse rapportage krijgen van de pijnscores. Met die kennis kan het beleid worden gestuurd en kunnen verpleegkundigen ook zelfstandig handelen om de pijnscores te verlagen. Een pijnvrij ziekenhuis blijft een utopie, maar de ervaring leert nu al dat vermindering van pijn goed haalbaar is.

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van het project 'Op weg naar een pijnvrij Erasmus MC'.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl