Umc’s verbeterd 2013

Samenvatting project Patiëntveiligheid: ‘Ik doe het!’, UMCG

Het programma
Het project ‘Ik doe het!’ is in 2012 gestart. Het project steunt op drie pijlers.
Omdat zorg bij uitstek een ketenproces is, is het belangrijk dat medewerkers elkaar aanspreken op fouten of zaken die anders lopen dan afgesproken, ongeacht waar die fouten in de keten voorkomen en ook ongeacht de rang of stand van degene die de fout maakt. Het programma stimuleert medewerkers serieus en respectvol om te gaan met feedback.
Wanneer problemen worden gesignaleerd moet dat ook leiden tot actie. Kwaliteitsmedewerkers van de verschillende sectoren en het team Kwaliteit van de umc-staf gaan met meldingen aan de slag. 
De resultaten van verbeteracties moeten vervolgens zichtbaar zijn voor de betrokkenen, maar zeker ook voor andere medewerkers. ‘Ik doe het!’ wil op die manier een gezonde competitie tussen afdelingen stimuleren.

De resultaten
Het zichtbaar maken van verbeteringen in het zorgproces heeft onder andere geleid tot het gebruik van protocollen via DocPortal, een structurele dubbelcheck van medicatie, betere identificatie van de patiënt, en invoering en gebruik van het SURgical PAtient Safety System. SURPASS is een multidisciplinaire checklist die de hele perioperatieve keten rond een patiënt volgt. Alle betrokken disciplines controleren via SURPASS of zij de afgesproken zaken hebben gedaan, alvorens de patiënt naar de volgende schakel in de keten kan.
Na aanvankelijke aarzelingen heeft het gebruik van SURPASS er inmiddels toe geleid dat medewerkers binnen en tussen alle lagen van de keten elkaar aanspreken op het verloop van de zorg. Die aarzeling heeft dan ook plaats gemaakt voor bewondering voor collega’s die hun zaken goed voor elkaar hebben.

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van het UMCG-project ‘Ik doe het!’.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl