Umc’s verbeterd 2013

Umc’s verbeterd 2013

Kwaliteitsverbetering ten dienste van de patiënt

Hoe meet je de kwaliteit van de zorg? En hoe doe je dat op zo’n manier dat je die kwaliteit, jaar op jaar, op een eerlijke manier kunt vergelijken? Het zichtbaar maken van de kwaliteit van zorg krijgt – terecht – veel aandacht. Maar het meten van die kwaliteit is geen doel op zich. Kwaliteitsindicatoren worden pas echt waardevol wanneer ze op de werkvloer bruikbaar zijn om daar de zorg voor de patiënten te verbeteren.

Met de periodieke uitgave Umc’s verbeterd 2013 (voorheen Umc’s gespiegeld) publiceert de NFU regelmatig informatie over de indicatoren uit de basisset van de Inspectie voor de Zorg, als een ijkingskader voor de acht umc’s. Dat deze indicatoren een bruikbaar middel zijn om de kwaliteit van de zorg daadwerkelijk te verbeteren laat deze online uitgave van Umc’s verbeterd zien. De acht universitaire medische centra van Nederland presenteren hier ieder één voorbeeldprojecten waarin een aantoonbare verbetering is gerealiseerd op een thema dat de kwaliteit van zorg en zorgverlening betreft.

Erasmus MC
In het Erasmus MC is de aandacht voor postoperatieve pijn substantieel toegenomen. Het Erasmus MC heeft ingezet op het vergroten van kennis over pijn en het verbeteren van de vaardigheden voor meting en behandeling van pijn door de verpleegkundige en medische staf.

UMC Utrecht
Het UMC Utrecht heeft door middel van het project ‘Medicatie: check!’ het medicatieproces – van voorschrijven tot toedienen – structureel verbeterd. Naast het nationale programma rond het Veiligheids Management Systeem was ook het traject voor accreditatie door het internationale accreditatieorgaan Joint Commission International hiervoor een goede stimulans.

AMC
Het AMC heeft in 2010 gekozen voor een ziekenhuisaccreditatie door de Joint Commission International. Met behulp van de JCI standaarden, de International Patient Safety Goals (IPSG’s) en de zogenoemde tracermethode van JCI is het AMC  een kwaliteit en veiligheid programma gestart en heeft daarmee in oktober 2012 de JCI-accreditatie behaald.

UMC Groningen
Het programma ‘Ik doe het!’ heeft in het UMC Groningen de operatieve veiligheid meetbaar vergroot. Het UMCG heeft ingezet op een actieve rol van zorgprofessionals: zij spreken elkaar aan op problemen en zorgen voor actieve terugkoppeling op het gebied van veiligheidsindicatoren.

Radboudumc
In het Radboudumc in Nijmegen is een multidisciplinaire bespreking van de hartchirurgische zorg ingesteld. Daarmee reflecteren de zorgprofessionals continu op het eigen handelen aan de hand van klinische uitkomsten van die hartchirurgische zorg. Het blijkt een belangrijk middel om hoogwaardige kwaliteit van zorg te garanderen.

Maastricht UMC+
Een belangrijke prikkel voor kwaliteitsverbetering in het Maastricht UMC+ vormt het onderzoek naar eventuele vermijdbare schade na het overlijden van patiënten. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn diverse maatregelen genomen, onder meer om communicatie en afstemming bij multidisciplinaire behandelingen te verbeteren.

LUMC
Het MISSION-project van het LUMC is een goed voorbeeld van kwaliteitsverbetering in de acute zorg voor een hele regio. Met dit project heeft het LUMC de kwaliteit van zorg voor patiënten met een hartinfarct sterk verbeterd.

VUmc
Dat de veiligheid van cardiologische interventies niet alleen aandacht vraagt ten behoeve van de patiënt, maar ook ten behoeve van de zorgverlener bewijst een initiatief van VUmc. Door systematische en periodieke rapportage van de stralingsdosis tijdens coronaire angiografie en percutane coronaire interventies werd die dosis, en daarmee de potentiële schade voor de betrokkenen en dus ook voor de patiënten, verlaagd.

Meten, leren en weten

Ziekenhuizen kunnen veel van elkaar leren bij de verbetering van de kwaliteit van zorg. Kennis nemen van elkaars goede praktijken is hierbij de eerste stap. De projecten in deze uitgave zijn hier stuk voor stuk voorbeelden van. Ze nodigen uit tot nadere kennismaking met de gevolgde werkwijze en de bevonden voorwaarden en beschrijven kritische factoren voor implementatie en borging.
Het gezamenlijk verbeteren van de zorg gaat nog een stap verder. De umc’s doen dit aan de hand van drie thema’s: medicatieveiligheid, implementatie van de perioperatieve richtlijn, en interne audits. Binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg wisselen de umc’s de details van hun kwaliteitsbeleid uit. Aan de hand van gezamenlijk geformuleerde kwaliteitsdoelen zetten de umc’s verbeterprojecten op. Ze worden daarbij geholpen door de wederzijdse expertise en ervaring. Daarmee heeft de NFU een gezamenlijk platform gecreëerd voor continue kwaliteitsverbetering, waar meten en verbeteren elkaar voortdurend raken. Dit alles gebeurt vanuit de overtuiging dat het gebruik van indicatoren geen doel op zich is, maar een middel om de meting van de kwaliteit en daarmee de zorg voor de patiënt te verbeteren.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl