Nationaal Programma Ouderenzorg

Overzichtstabel: Overzicht gebruik zorgplannen in verschillende NPO-projecten

Tabel 1. Overzicht gebruik zorgplannen in verschillende NPO-projecten

Studie Doelgroep Wie stelt het op Hulpverleners Oudere betrokken Tijdsinvestering hulpverleners Tijdsinvestering oudere/mantelzorger
ACT
VUmc

Amsterdam

65-plussers die kwetsbaar zijn volgens hun ha POH-ouderenzorg, in dialoog met de 65-plusser en de huisarts Huisarts, POH-ouderenzorg,
Overige (nieuw) bij de zorg betrokken professionals
ja Circa 9 uur per cliënt. Circa 2 uur per half jaar
FIT
AMC
Amsterdam
Thuiswonende ouderen (> 70 jaar) met ver-hoogd risico op functieverlies (obv ISAR-PC≥2) Wijkverpleegkundige of POH-ouderenzorg in samenspraak met oudere en huisarts Huisarts, POH/ Wijkverpleegkundige
Afhankelijk van problemen, fysiotherapeut, welzijnswerker, diëtist, ouderenadviseur
Ja Afname CGA en inventarisatie problemen: 60 min.
Voor het opstellen van zorgplan: 15-30 min.
Bespreken zorgplan:
10 min.
POH bezoekt oudere gemiddeld drie keer op jaarbasis thuis
(G)OUD
Maastricht / Heuvelland
Ouderen vanaf 75 jaar Praktijkondersteuner Kernteam: HA/POH/WVK
(Digitaal) advies t.a.v. zorgplan: Geriatrieteam (SOG en specialisten uit 2e lijn)
Bespreken zorg- plannen
Deelname Huis voor de zorg
Deel I : HA:11min, POH:124
Deel II: Ha:70min, POH:294min
POH bezoekt oudere gemiddeld zes keer op jaarbasis thuis
ISCOPE Leiden 75-plus met complexe problematiek Huisarts of POH i.s.m. huisarts Huisarts en POH dragen zorg voor uitvoering en evaluatie Ja bij opstelling en prioritering Zorgplan opstellen: ± 2 uur. Dan vervolgacties en evaluatie. Gesprek om zorgplan op te stellen: 0,5-1 uur
OM U
Utrecht
Kwetsbare 60+ Praktijkverpleegkundige Praktijkverpleegkundige en huisarts Ja 2 uur 1 uur
SamenOud
Groningen
75+ Casemanager (WVK en ouderenadviseur) samen met de oudere en het Ouderenzorg Team Casemanagers (WVK of ouderenadviseur), huisarts, specialist ouderengeneeskunde Ja +/- 4 uur opstellen zorgleefplan (inter-ventie 15 – 30 uur per jaar per oudere) 2-3 uur
Zorg- en Welzijns Standaard Nijmegen Kwetsbare ouderen 70+ Wijkverpleegkundige / POH Huisarts en wpk/POH, ouderenadviseur en SO. Overige zorgverleners op indicatie Ja bij opstelling en prioritering Wvk/POH gem per jr 2x45 min. Anderen 2x 10 min voorber en 2x12 min MDO Gesprek Easycare trap 2: 45 minuten
Vervolggesprek: 2x per jaar 0,5 uur
Zorg uit voorzorg
Zuid-Limburg
70+ thuiswonende kwetsbare oudere volgens GFI score Interdisciplinair plan: alle betrokken disciplines
Individueel plan:
Praktijkondersteuner samen met oudere en evt. mantelzorger
POH, HA
Eventuele paramedici en/ of andere hulpverlener
Ja Interdisciplinair: Deelname MDO’ s (60 min). POH: opstellen zorgplan: 10-30 min en bespreken met oudere (huisbezoek), 30 min Bespreken zorgplan (30 min)
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl