Nationaal Programma Ouderenzorg

De onbeantwoorde vragen voor de toekomst

Nog openstaande vragen wat betreft identificatie van kwetsbaarheid in de huisartspraktijk.

Het is nog niet goed duidelijk hoe kwetsbaarheid bij ouderen in de huisartspraktijk te definiëren en wat goede vervolgacties zijn. De resultaten zijn nog niet allemaal bekend, maar vooralsnog leidt dit niet duidelijk tot een verbetering van functioneren en zelfredzaamheid van de ouderen.

Wellicht moet minder accent gelegd worden op zorg, zoals de eerstelijnsinterventies zoals die binnen NPO zijn ontwikkeld (gelet op de huidige stand van de zorg in Nederland) en meer op welzijn, mobiliteit en (fysieke) activiteit.

De transitieprojecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg zijn op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen met betrekking tot identificatie van kwetsbaarheid bij ouderen in de huisartspraktijk:

 • Welke methoden van identificatie hebben de voorkeur? Verschilt dit per belanghebbende (huisarts, POH, oudere, andere professionals)?
 • Wat zijn afkappunten voor de verschillende instrumenten en voor leeftijd om kwetsbaarheid te detecteren?
 • Wat zijn de verschillen tussen identificatie met behulp van vragenlijsten of andere gestandaardiseerde methoden en een methode op basis van het pluis-niet pluis-gevoel van de huisarts wat betreft karakteristieken van opgespoorde ouderen?
 • Welke groepen worden wel en niet bereikt met identificatie van kwetsbaarheid?
 • Is het vroegopsporen van kwetsbare ouderen met een aansluitende interventie effectief in het verbeteren van functioneren of welbevinden van ouderen? Voor welke ouderen werkt identificatie met aansluitende interventie wel /niet?
 • Wat is de invloed van identificatie van kwetsbaarheid op zorggebruik en gerelateerde kosten? Hoe verhouden zich effecten en kosten?
 • Welke interventie heeft de voorkeur? Welke elementen van de verschillende interventies zijn belangrijk voor het effect?
 • Hoe waarderen de ouderen deze zorg zelf?
 • Wanneer en voor welke groep is welke methode het meest geschikt?
 • Hoe waarderen de ouderen deze zorg (identificatie van kwetsbaarheid, ‘diagnose’ kwetsbaarheid, interventie) zelf?
 • Wanneer zijn huisartsen tevreden over pro-actieve zorg?

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) wil in de komende jaren deze antwoorden geven. Op de website van het NPO zijn instrumenten, publicaties, contactpersonen en andere informatie over de verschillende instrumenten te vinden.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl