Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Geïntegreerde zorg / verbeteren samenwerking

De achtprojecten die zich richten op geïntegreerde zorg dragen ertoe bij dat (kwetsbare) ouderen een integraal zorg‐ en ondersteuningsaanbod krijgen passend bij de behoefte van de oudere1‐6,28,31. Deze projecten hebben onderwijsproducten ontwikkeld die zich in meer of mindere mate richten op alle facetten van het primaire zorg‐/behandelproces: vroege signalering / screening, zorgbehoefte bepalen op het gebied van lichamelijk‐, psychisch‐ en sociaal functioneren, integrale diagnostiek, integraal zorgplan maken en uitvoeren, evaluatie en monitoren. Daarnaast is er binnen deze onderwijsproducten in meer of mindere mate aandacht voor het bevorderen van de eigen regie / zelfredzaamheid van de oudere, de organisatie van de zorg, sociale kaart, samenwerking/team vorming, verschuiving van taken en verantwoordelijkheden, zorgcoördinatie/case management, en gebruik van ICT applicaties ter ondersteuning van de uitvoering van het primaire proces (dossiers, screeningsinstrumenten, e‐learning). Bovendien zijn er twee projecten die onderwijsproducten hebben ontwikkeld, waarbij het zwaartepunt vooral ligt op het verbeteren van de samenwerking en het verschuiven van taken en verantwoordelijkheden tussen disciplines. In Tabel 4 wordt een overzicht gegeven op welke doelgroepen, de domeinen waarin zij werkzaam zijn en op welke competenties (CANMEDS, zorgvrager gebonden ‐, organisatie gebonden en professional gebonden) de bovengenoemde projecten zich richten. 

Tabel 4: Geïntegreerde zorg / verbeteren samenwerking projecten naar doelgroepen, domeinen en competenties (n=10).

Tabel 4 geeft aan dat alle acht geïntegreerde zorgprojecten zich richten op de elementen van het zorgproces: van screening tot en met de uitvoering, monitoren en evaluatie van zorg, samenwerking en coördinatie van de zorg, en het gebruik van ICT applicaties ter ondersteuning van het zorgproces1‐6,28,31. Vijf projecten hebben onderwijsproducten ontwikkeld die zich richten zich op alle competentiegebieden volgens de CANMEDS of de zorgvrager gebonden, organisatie gebonden, professioneel gebonden competentiegebieden2,3,6,28,31. Twee projecten richten zich op verpleegkundigen2,6, één daarvan op de eerste ‐ en tweede lijn6 en één op de eerste lijn2. Daarnaast richt één project zich op medici eerste ‐ en derde lijn en verpleegkundigen en ouderenadviseurs (welzijn) in de eerste lijn3.

De overige drie projecten hebben onderwijsproducten ontwikkeld die zich richten op de volgende competentie gebieden (CANMEDS): vakinhoudelijk handelen, communicatie, samenwerking en organisatie1,4,5. Twee projecten richten zich op medici en verpleegkundigen1,4, één project richt zich op de eerste lijn1, en één op de eerste ‐, tweede lijn, derde lijn (alleen medici) en ouderenadviseurs (welzijn) in de eerste lijn4. Daarnaast richt één project zich op verpleegkundigen in de eerste lijn5.

Bovendien zijn er twee projecten die onderwijsproducten hebben ontwikkeld, waarbij het zwaartepunt vooral ligt op het verbeteren van de samenwerking en het verschuiven van taken en verantwoordelijkheden tussen disciplines7,8. In Tabel 4 wordt weergegeven op welke doelgroepen, de domeinen waarin zij werkzaam zijn en op welke competenties (CANMEDS) deze twee projecten zich richten.

In vijf van de projecten betreffende geïntegreerde zorg / verbeteren samenwerking zijn onderwijsproducten ontwikkeld die zich richten op het scholen van meerdere professionals in een daarvoor ontwikkeld multidisciplinair scholingsprogramma1,3,4,7,8. Naast huisartsen en praktijkondersteuner kan het dan eveneens gaan om specialisten ouderengeneeskunde3,4,7, ouderenadviseurs3,4, apothekers en verzorgenden7. Verder richten twee projecten zich op de initiële MBO opleiding, één op Zorg en Welzijn (verpleegkunde, verzorgende –IG en maatschappelijke zorg)28, en één op de verzorgende31

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl