Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015

Werving, selectie, in dienst, uit dienst

Zorgvuldige selectie

Bij werving en selectie hanteren de umc’s de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Deze code bevat basisregels die organisaties in acht behoren te nemen bij de werving en selectie. De code biedt normen voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure.

VUmc en Radboudumc: enkele andere regels
VUmc en Radboudumc hebben enkele afwijkende regels. Dat komt doordat deze umc’s onder het privaatrecht vallen en niet onder het ambtenarenrecht.

Tijdelijk dienstverband

Als u bij een umc gaat werken krijgt u een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dienstverbanden voor bepaalde tijd kennen grenzen in hun duur. Er zijn vier soorten tijdelijke dienstverbanden: bij wijze van proef, voor een bepaalde periode, voor een bepaald werk, voor een opleiding. De zes openbare umc’s kennen nog een vijfde variant: het onbezoldigde dienstverband voor bepaalde tijd. Uiterlijk twee maanden voordat de periode afloopt, ontvangt u schriftelijk bericht over het vervolg. Behalve als uw dienstverband is gekoppeld aan een opleiding. Het dienstverband mag een beperkt aantal keren worden verlengd. Onderbrekingen van minder dan drie maanden tellen niet mee als onderbreking.

1 Bij wijze van proef
Een proefperiode gaat na goed functioneren over in een vast dienstverband. Een proefperiode duurt maximaal één jaar en mag daarna met ten hoogste één jaar worden verlengd.

2 Voor een bepaalde periode
Een eerste dienstverband voor een bepaalde periode mag maximaal 2 jaar duren. Een keten van dienstverbanden voor een bepaalde periode mag in totaal maximaal drie jaar duren, verdeeld over hoogstens drie dienstverbanden.

Een dienstverband voor een bepaalde periode kan een combinatie zijn van een minimum met een maximum aantal uren per jaar en per week. Ook is het mogelijk oproepwerkzaamheden te doen, waarbij het minimum aantal uren nul is. U wordt in dat geval ten minste 24 uur van tevoren opgeroepen.

3 Voor een bepaald werk
Een keten van dienstverbanden voor een bepaald werk mag in totaal vijf jaar duren. Daarna mag het eenmalig met zes maanden worden verlengd.

Dat mag alleen als u daarmee niet meer dan drie dienstverbanden krijgt.

4 Voor een opleiding
Wie in opleiding is, zoals arts-assistenten, ok-assistenten en radiologisch laboranten, krijgt een dienstverband voor de duur van de opleiding.

Na afronding van de opleiding onderzoekt het umc of een vast dienstverband mogelijk is. Deze opleidingsaanstelling telt niet mee voor de maximaal opeenvolgende dienstverbanden die hierboven bij punten 2 en 3 staan.

Overplaatsing en ander werk

Het umc kan u onder bepaalde voorwaarden een andere functie opdragen of verplichten (tijdelijk) ander werk te doen.

Nevenwerkzaamheden melden?
Vraag: Ik heb in mijn vrije tijd een webwinkel in tweedehands kinderkleding, heb ik daarvoor toestemming nodig van het umc?
Antwoord: U hebt geen toestemming nodig voor nevenwerkzaamheden, als deze het belang van het umc of het goed uitvoeren van uw functie niet kunnen schaden. Overleg bij twijfel met uw leidinggevende. 

Geheimhouding

U bent verplicht geheim te houden wat u in uw functie ter kennis komt. Deze verplichting geldt ook na het einde van het dienstverband.

Ssst
Tijdens een dienstreis bespreken collega’s de budgetoverschrijding van een afdeling. De naam van meneer De Wit floept eruit als iemand met een gat in zijn hand. Toevallig zit een medewerker van de zorgverzekeraar in de trein die met meneer De Wit over kostenbeheersing moet gaan spreken.
Onder geheimhouding valt ook dat u niet in het openbaar spreekt over administratieve, medische of wat voor onderwerpen dan ook die het umc aangaan.

Zelf ontslag nemen

Als u zelf om ontslag vraagt bij een openbaar umc, eindigt uw dienstverband niet eerder dan een maand en niet later dan drie maanden na uw verzoek. Dit is de regel voor ambtenaren. Bij VUmc en het Radboudumc kan de medewerker zelf opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn.

Pensioen en FPU

Als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, of een eerdere datum van pensionering vanwege bijvoorbeeld FPU, kan het umc u eervol ontslag verlenen. In VUmc en Radboudumc eindigt de arbeidsovereenkomst met ingang van de AOW zonder dat daar opzegging voor nodig is. FPU staat voor flexibel pensioen en uittreden. U kunt alleen met FPU als u geboren bent voor 1 januari 1950 en sinds 1 april 1997 doorlopend in dienst bent geweest bij een werkgever die bij het ABP is aangesloten. Als u geboren bent na 1 januari 1950 dan kunt u gebruik maken van flexpensioen tussen 60 en 70 jaar. Ook kunt u met deeltijdpensioen. Doorwerken na de AOW-leeftijd kan wanneer het umc daarmee instemt.

Regels bij reorganisaties

Bij een reorganisatie gaat het umc zorgvuldig te werk. Het umc stelt, indien noodzakelijk, samen met werknemersorganisaties een sociaal plan op. In dit plan staan maatregelen om u te ondersteunen als u wordt getroffen door een reorganisatie. Het umc doet zijn best om u van werk naar werk (intern of extern) te begeleiden. Als dat echter niet lukt, kan ontslag volgen.

Ontslag wegens ziekte

Als u na twee jaar ziekte door het UWV tussen 0-35% arbeidsongeschikt bent verklaard, dan is het umc verplicht u geschikt werk aan te bieden. Het umc mag u ontslaan als de arbeidsongeschiktheid hoger is dan 35% en 104 weken onafgebroken heeft geduurd en herstel daarna binnen zes maanden niet is te verwachten. Het umc moet dan wel haar best gedaan hebben u werk aan te bieden. Het weigeren van werk is een reden voor ontslag. 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl