Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015

Werktijd, vrije tijd, verlof

Jaarurensystematiek

Uw arbeidsduurpercentage bepaalt hoeveel uren uw jaartaak is. Met uw leidinggevende maakt u, zowel bij indiensttreding als tijdens uw jaargesprek, afspraken over de in te roosteren werkdagen en -tijden. Daarbij is ook aandacht voor een goede verdeling van vrije tijd. Deze werkwijze heet jaarurensystematiek. Het streven is een goede balans te vinden tussen uw belangen en wensen en die van het umc. Uw rooster moet tien dagen voor aanvang bekend zijn.

Feestdagen

Feestdagen zijn nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, beide kerstdagen en Koningsdag. Per umc kunnen een of meer lokale feestdagen zijn toegevoegd. Op feestdagen, zaterdag en zondag bent u vrij, tenzij het umc-belang uw inzet onvermijdelijk maakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor functies met volcontinudiensten.

Vakantie

Ieder jaar bouwt u vakantiedagen op. Op de volgende pagina staan voorbeeldberekeningen van werktijd en vakantieuren. Per jaar bouwt u 9% van uw arbeidsduur aan vakantierechten op. U hebt elk jaar recht op minimaal twee weken aaneengesloten vakantie. Uitgangspunt is dat vakantie wordt opgenomen in het kalenderjaar waarin de vakantie is opgebouwd. Als dat niet lukt dan maakt u met uw leidinggevende afspraken over opname van deze dagen. Dat geldt ook voor niet opgenomen vakantiedagen van voorgaande jaren. Ook tijdens langdurige ziekte neemt u vakantie op in het jaar van opbouw, tenzij medische redenen het opnemen van vakantie belemmeren. Het umc kan drie verplichte vakantiedagen aanwijzen, de zogenoemde brugdagen. Een veel voorkomende brugdag is de vrijdag na Hemelvaartsdag.

Verlof voor eigen rekening

U kunt voor eigen rekening verlof krijgen bij de volgende gebeurtenissen:

 • ondertrouw: 1 dag;
 • het huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad (broers, zwagers, (schoon)zussen, (stief- en adoptie)kinderen, (schoon)ouders, grootouders en kleinkinderen): 1 dag.
Fulltime werken en vakantie
Jerry heeft een voltijds dienstverband. Hoeveel uur moet hij in 2014 werken?
Bruto werkuren (52 weken van 36 uur; per dag 7,2 uur) = 1.872 uur

Feestdagen aftrekken
Voor elke feestdag die niet op zaterdag of zondag valt 7,2 uur aftrekken. In 2014 zijn dat 6 dagen (nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag, tweede kerstdag).
6 dagen x 7,2 uur = 43 uur

Vakantie aftrekken
Het aantal vakantie-uren is 9% van 1.872 = 168 uur

In te roosteren (netto)werktijd = 1.661 uur

Deze berekening kan per umc verschillen door verplichte vakantiedagen of plaatselijk vastgestelde feestdagen.
Parttime werken en vakantie

Anne heeft een deeltijd dienstverband van 75%. Hoeveel moet zij in 2014 werken?
Bruto werkuren 75% van 1872 (52 weken x 27 uur; per dag 5,4 uur) = 1.404 uur

Feestdagen aftrekken
Voor elke feestdag die niet op zaterdag of zondag valt 5,4 uur aftrekken. In 2014 zijn dat 6 dagen (nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag, tweede kerstdag).
6 dagen x 5,4 uur = 32 uur

Vakantie aftrekken
Het aantal vakantie-uren is 9% van 1.404 = 126 uur

In te roosteren werktijd = 1.246 uur
Anne werkt in overleg met haar leidinggevende 30 uur per week. Ze werkt ruim veertig weken. (41,53 x 30 = 1.246 uur). Ze heeft afgesproken dat zij buiten de schoolvakanties drie weken aaneengesloten vrij heeft.

Verlof met behoud van inkomen

U kunt met behoud van inkomen buitengewoon verlof krijgen bij:

 • uw huwelijk: 1 dag;
 • het tekenen van een samenlevingscontract bij de notaris: 1 dag;
 • de registratie van uw partnerschap: 1 dag;
 • de bevalling van uw echtgenote, de verloftijd bespreekt u in overleg met uw leidinggevende;
 • na de bevalling van uw echtgenote, 2 dagen;
 • het overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: 4 dagen;
 • het overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: 2 dagen;
 • adoptie: ten hoogste 3 dagen per kind;
 • uw verhuizing: 1 dag per kalenderjaar.

Calamiteitenverlof

Bij een calamiteit kunt u maximaal één verlofdag opnemen als u direct vrij moet hebben om zelf actie te ondernemen. Bijvoorbeeld als uw waterleiding is gesprongen, uw kind plotseling ziek wordt of bij een sterfgeval. Bij calamiteitenverlof krijgt u volledig doorbetaald.

Kortdurend zorgverlof

U kunt kortdurend zorgverlof opnemen als u de zorg moet regelen voor een ziek thuiswonend (pleeg)kind, een zieke partner waarmee u samenwoont of een zieke ouder. U moet dan wel de enige zijn die de zorg kan regelen. Per twaalf maanden kunt u maximaal drie maal het aantal uren dat u in een week werkt opnemen. Over de verlofuren krijgt u 70% van uw salaris doorbetaald, met een minimum van 70% van salarisschaal 6, periodiek 10. U kunt echter niet meer krijgen dan uw normale salaris.

Zwangerschapsverlof

U hebt recht op in totaal zestien weken zwangerschapsverlof. Het verlof begint maximaal zes weken en minimaal vier weken voor de uitgerekende datum. Na de bevalling hebt u in ieder geval recht op tien weken verlof, dus ook als u zes weken voor de uitgerekende datum stopt en uw kind twee weken te laat wordt geboren. Tijdens zwangerschapsverlof krijgt u uw normale salaris.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Als u een kind adopteert of pleegzorg gaat verlenen kunt u vier weken verlof opnemen. Tijdens dit verlof wordt uw salaris niet doorbetaald. U kunt het verlof vanaf twee weken voor de daadwerkelijke komst van het kind opnemen, verspreid over maximaal achttien weken.

Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof is niet in de cao geregeld, maar bij wet. Ouderschapsverlof kunt u opnemen als u zorgt voor kinderen jonger dan acht jaar. U krijgt geen salaris voor de uren waarin u ouderschapsverlof opneemt. De uren die u eventueel blijft werken, krijgt u uiteraard doorbetaald. 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl