Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015

Scholing, loopbaan en functioneren

Scholing en opleiding

Om uw werk goed te kunnen blijven doen en om uzelf verder te ontwikkelen is scholing en opleiding belangrijk. Als u scholing of opleiding volgt die nodig is voor uw huidige baan zijn tijd en kosten voor rekening van het umc als u daar- over van tevoren afspraken hebt gemaakt met uw leidinggevende. Studeert u om de volgende stap in uw loopbaan te zetten, dan kunt u met uw leiding- gevende bespreken of dit past in uw loopbaanontwikkeling en dat daarom de helft van de kosten en de tijd door het umc worden vergoed. Tijdens het jaar- gesprek maakt u afspraken over hoe en wanneer scholing en opleiding vorm krijgen. Als u binnen twee jaar na afronding van de opleiding uit dienst gaat of als u de studie niet met goed gevolg afrondt, moet u de studiekosten (gedeeltelijk) terugbetalen.

Gratis (digitaal) loopbaanadvies
Bent u toe aan iets anders, maar weet u niet precies wat? Eens per vijf jaar hebt u recht op een loopbaanadvies. Gratis en vrijblijvend. Informeer bij de afdeling p&o. Ook zijn er tal van (digitale) laagdrempelige hulpmiddelen om u te helpen.
Check bijvoorbeeld het intranet van uw umc.

Jaargesprek over functioneren

U en uw leidinggevende voeren jaarlijks een gesprek over uw functioneren, scholing, arbeidsduur, beloning, arbeidsomstandigheden en de besteding van uw (extra) persoonlijk budget. Ook geeft u uw leidinggevende feedback over zijn rol. In het jaargesprek evalueert u het afgelopen jaar en maakt u afspraken voor het komende jaar. Het verslag van het jaargesprek tekent u voor akkoord of, als u het niet geheel eens bent met de inhoud, voor gezien. Uw leidinggevende zal, als hij vindt dat uw functioneren beter kan, dit ook in dit gesprek aan de orde stellen. U krijgt dan te horen welke criteria er gelden en binnen welke periode de verbeteringen zichtbaar moeten zijn. Na afloop van die periode volgt een beoordelingsgesprek waarin de gemaakte afspraken worden getoetst.

Berekenen persoonlijk budget bij belaste besteding
Wim koopt van zijn persoonlijk budget een tablet van € 500. Dit is voor de loonbelasting een belaste aanschaf, zoals alle ICT-hulpmiddelen. Het nettobedrag moet dan omgerekend worden naar bruto. De berekening is afhankelijk van de hoogte van het toepasselijke belastingtarief. Wim betaalt 42% loonbelasting. Het bedrag dat Wim van zijn persoonlijk budget moet aftrekken is € 500 : 0,58 = € 862. Let op: u kunt zelf alleen een globale berekening maken, de salarisadministratie kan u helpen met een meer nauwkeurige berekening.

Persoonlijk budget (ook extra en verhoogd)

Voor ontwikkeling
Elke umc-medewerker ontvangt persoonlijk budget om zich te ontwikkelen zodat hij met plezier kan blijven werken. Afhankelijk van uw leeftijd ontvangt u extra of verhoogd persoonlijk budget, zie hieronder. Dit budget is aanvullend op het scholingsbudget van het umc. U kunt het persoonlijk budget bijvoorbeeld gebruiken voor cursussen, congressen, coaching, symposia, vakliteratuur, (her)registratiekosten van niet verplichtgestelde (kwaliteits)registers en ICT-hulpmiddelen. Fiscale regelgeving bepaalt welke kosten onbelast en welke belast zijn. Op intranet vindt u hierover meer informatie of vraag ernaar bij de p&o-afdeling.

Voor vakantieverlof
Per 2014 mag u van uw persoonlijk budget een deel budget aanwenden voor 15 uren extra vakantieverlof of twee dagen vakantieverlof voor academisch medisch specialisten. Werkt u in deeltijd: dan naar evenredigheid. Voor de vergoeding van scholing voor het kwaliteitsregister gelden de normale afspraken uit de cao, zoals hierboven staat bij Scholing en opleiding.

Maximaal 36 maanden opbouwen
Tot 31 december 2013 kon u maximaal een saldo persoonlijk budget opbouwen van 24 maanden. Vanaf 1 januari 2014 is dat maximaal 36 maanden, uitgaande van een fulltime dienstverband. Daarboven ontvangt u geen persoonlijk budget meer. U kunt met uw leidinggevende afspreken een hoger persoonlijk budget op te bouwen als u dat nodig hebt voor concrete ontwikkelingsdoelen waarvoor het maximale saldo niet toereikend is.

Hoogte van het budget
Geboren in of na 1950: persoonlijk budget 1,55%
Als u geboren bent in of na 1950 is de hoogte van het budget per 1 januari 2014 1,55% van uw salaris.

Geboren 1958 - 1962: verhoogd persoonlijk budget
Als u geboren bent in 1958 - 1962 hebt u een verhoogd persoonlijk budget van 1,8%.

Geboren 1950 - 1957: extra persoonlijk budget
Als u geboren bent in 1950 - 1957 ontvangt u een persoonlijk budget van 1%. Daarnaast krijgt u een extra persoonlijk budget dat u behalve voor ontwikkeling, scholing en vrije tijd ook mag gebruiken voor levensloopregeling of extra pensioen. De mogelijkheid om extra pensioen in te kopen bij ABP is vanaf 1 januari 2014 een stuk moeilijker omdat de fiscale ruimte is beperkt. Deelname aan de levensloopregeling is alleen nog een optie voor de medewerkers die eind 2011 een saldo hadden van € 3.000 of hoger. De hoogte van het extra persoon- lijk budget varieert tussen 2,9% en 5,7% van het salaris, en is afhankelijk van leeftijd en functie. De maximale opbouwperiode van uw persoonlijk budget is vanaf 1 januari 2014 verlengd naar maximaal 36 maanden. Voor het extra persoonlijk budget blijft het 24 maanden.

Wat kost vakantieverlof?
Vraag: Ik wil een deel van mijn persoonlijk budget aanwenden voor het kopen van vakantie-uren. Hoeveel geld wordt er dan van mijn persoonlijk budget in mindering gebracht?
Antwoord: U koopt als u voltijds werkt 15 uur vakantie (of 2 dagen als u medisch specialist bent). Uw persoonlijk budget wordt dan verminderd met een bedrag gelijk aan 15 maal uw bruto-uurloon. Deeltijd naar evenredigheid.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl