Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015

Met links naar de volledige Cao. U keert terug naar de hoofdlijnen door linksboven in uw browser op het pijltje te klikken dat naar links wijst.

Inleiding

Vernieuwingsagenda

Umc’s willen aantrekkelijke werkgevers zijn, nu en in de toekomst; in tijden van bezuinigingen, in tijden van vergrijzing en in tijden van individualisering waarin iedere medewerker zijn eigen wensen heeft. Daarom gaat in de Cao umc 2013-2015 de vernieuwing door die in de cao van 2008 in gang is gezet. Speerpunten daarbij zijn volwaardige arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid. Oftewel in een goede dialoog tussen u en uw leidinggevende afspraken maken om vitaal en professioneel aan het werk te kunnen blijven.

De afgelopen jaren hebben we al veel bereikt:

 • het persoonlijk budget is ingevoerd en verhoogd;
 • coachend leidinggeven is op verschillende plekken de norm geworden;
 • een beter jaargesprek voor meer medewerkers;
 • gezondheidsmanagement staat op de agenda.

We lopen daarmee voorop als sector en blijven dat doen. In de cao die voor u ligt zetten we in op:

 • ontwikkeling van persoonlijk leiderschap; bewustwording van eigen kwaliteiten en mogelijkheden;
 • gewenste manier van werken: gericht op kwaliteit, professionalisering, samenwerking en dialoog;
 • vergroting van flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid door onder andere ‘het nieuwe werken’;
 • gezondheidsmanagement; meer aandacht voor een gezonde geest in een gezond lichaam.

In deze uitgave staan de hoofdlijnen uit de formele cao.

Namens werknemersorganisaties
Elise Merlijn (Abvakabo FNV)
Brigitte Sprokholt (AC/FBZ)
Dick Hamaker (CMHF)
Aaldert Mellema (CNV Publieke Zaak)

Namens NFU
Jan Kimpen 

Wat is een cao?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dat is een verzameling afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden zoals salaris, arbeidsduur en verlof. De cao voor de umc’s geldt voor medewerkers van AMC, Maastricht UMC+, Erasmus MC, LUMC, UMCG, Radboudumc, UMC Utrecht en VUmc. Juridisch gezien is voor VUmc en Radboudumc sprake van een cao. Voor de zes openbare umc’s is formeel sprake van een publiekrechtelijke rechtspositieregeling. De werkgevers zijn verenigd in de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra).

De NFU onderhandelt met de centrales van overheidspersoneel, te weten:
het Ambtenarencentrum (AC, waarvan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ) de zorgsector vormt), de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (waarbij Abvakabo FNV is aangesloten), de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (waarbij CNV Publieke Zaak is aangesloten) en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (waarbij NU’91, de (Jonge) Orde en VAWO zijn aangesloten). Naast afspraken die voor medewerkers van alle umc’s gelden, maken werkgevers en werknemers ook per umc afspraken over sociale plannen.

Volledige Cao is bepalend
Aan deze cao op hoofdlijnen kunt u geen rechten ontlenen, wel aan de formele cao. De formele cao is bindend voor de acht umc’s en de medewerkers.

Hij = zij
Alhoewel meer dan 50% van de medewerkers in de umc’s vrouw is, staat er voor de leesbaarheid in deze uitgave alleen ‘hij’. Maar daarmee wordt uiteraard ook ‘zij’ bedoeld.

Deeltijd evenredig
De afspraken in de cao gaan uit van een medewerker die volledig werkt. Medewerkers die parttime werken hebben in het algemeen naar evenredigheid van hun arbeidsduur aanspraak op wat er in de cao staat. 

Meer informatie?

nfu.nl
op deze site vindt u de cao op hoofdlijnen voorzien van handige links naar de verschillende hoofdstukken.

umcdialoog.nl
een kennisbank over volwaardige arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid. Boordevol leerzame filmpjes, good practices, artikelen en projecten uit alle umc’s. Over onder andere coaching voor leidinggevenden, jaargesprekken, persoonlijk budget en gezondheidheidsmanagement.

dokterhoe.nl
heel veel praktische informatie over gezond leven en gezond werken. Handige tips, richtlijnen, good practices, testjes en quizzen.

haaljeallesuitjezelf.nl
online checklist om te ontdekken of u wel alles uit uzelf haalt op uw werk. 

Werving, selectie, in dienst, uit dienst

Zorgvuldige selectie

Bij werving en selectie hanteren de umc’s de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Deze code bevat basisregels die organisaties in acht behoren te nemen bij de werving en selectie. De code biedt normen voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure.

VUmc en Radboudumc: enkele andere regels
VUmc en Radboudumc hebben enkele afwijkende regels. Dat komt doordat deze umc’s onder het privaatrecht vallen en niet onder het ambtenarenrecht.

Tijdelijk dienstverband

Als u bij een umc gaat werken krijgt u een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dienstverbanden voor bepaalde tijd kennen grenzen in hun duur. Er zijn vier soorten tijdelijke dienstverbanden: bij wijze van proef, voor een bepaalde periode, voor een bepaald werk, voor een opleiding. De zes openbare umc’s kennen nog een vijfde variant: het onbezoldigde dienstverband voor bepaalde tijd. Uiterlijk twee maanden voordat de periode afloopt, ontvangt u schriftelijk bericht over het vervolg. Behalve als uw dienstverband is gekoppeld aan een opleiding. Het dienstverband mag een beperkt aantal keren worden verlengd. Onderbrekingen van minder dan drie maanden tellen niet mee als onderbreking.

1 Bij wijze van proef
Een proefperiode gaat na goed functioneren over in een vast dienstverband. Een proefperiode duurt maximaal één jaar en mag daarna met ten hoogste één jaar worden verlengd.

2 Voor een bepaalde periode
Een eerste dienstverband voor een bepaalde periode mag maximaal 2 jaar duren. Een keten van dienstverbanden voor een bepaalde periode mag in totaal maximaal drie jaar duren, verdeeld over hoogstens drie dienstverbanden.

Een dienstverband voor een bepaalde periode kan een combinatie zijn van een minimum met een maximum aantal uren per jaar en per week. Ook is het mogelijk oproepwerkzaamheden te doen, waarbij het minimum aantal uren nul is. U wordt in dat geval ten minste 24 uur van tevoren opgeroepen.

3 Voor een bepaald werk
Een keten van dienstverbanden voor een bepaald werk mag in totaal vijf jaar duren. Daarna mag het eenmalig met zes maanden worden verlengd.

Dat mag alleen als u daarmee niet meer dan drie dienstverbanden krijgt.

4 Voor een opleiding
Wie in opleiding is, zoals arts-assistenten, ok-assistenten en radiologisch laboranten, krijgt een dienstverband voor de duur van de opleiding.

Na afronding van de opleiding onderzoekt het umc of een vast dienstverband mogelijk is. Deze opleidingsaanstelling telt niet mee voor de maximaal opeenvolgende dienstverbanden die hierboven bij punten 2 en 3 staan.

Overplaatsing en ander werk

Het umc kan u onder bepaalde voorwaarden een andere functie opdragen of verplichten (tijdelijk) ander werk te doen.

Nevenwerkzaamheden melden?
Vraag: Ik heb in mijn vrije tijd een webwinkel in tweedehands kinderkleding, heb ik daarvoor toestemming nodig van het umc?
Antwoord: U hebt geen toestemming nodig voor nevenwerkzaamheden, als deze het belang van het umc of het goed uitvoeren van uw functie niet kunnen schaden. Overleg bij twijfel met uw leidinggevende. 

Geheimhouding

U bent verplicht geheim te houden wat u in uw functie ter kennis komt. Deze verplichting geldt ook na het einde van het dienstverband.

Ssst
Tijdens een dienstreis bespreken collega’s de budgetoverschrijding van een afdeling. De naam van meneer De Wit floept eruit als iemand met een gat in zijn hand. Toevallig zit een medewerker van de zorgverzekeraar in de trein die met meneer De Wit over kostenbeheersing moet gaan spreken.
Onder geheimhouding valt ook dat u niet in het openbaar spreekt over administratieve, medische of wat voor onderwerpen dan ook die het umc aangaan.

Zelf ontslag nemen

Als u zelf om ontslag vraagt bij een openbaar umc, eindigt uw dienstverband niet eerder dan een maand en niet later dan drie maanden na uw verzoek. Dit is de regel voor ambtenaren. Bij VUmc en het Radboudumc kan de medewerker zelf opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn.

Pensioen en FPU

Als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, of een eerdere datum van pensionering vanwege bijvoorbeeld FPU, kan het umc u eervol ontslag verlenen. In VUmc en Radboudumc eindigt de arbeidsovereenkomst met ingang van de AOW zonder dat daar opzegging voor nodig is. FPU staat voor flexibel pensioen en uittreden. U kunt alleen met FPU als u geboren bent voor 1 januari 1950 en sinds 1 april 1997 doorlopend in dienst bent geweest bij een werkgever die bij het ABP is aangesloten. Als u geboren bent na 1 januari 1950 dan kunt u gebruik maken van flexpensioen tussen 60 en 70 jaar. Ook kunt u met deeltijdpensioen. Doorwerken na de AOW-leeftijd kan wanneer het umc daarmee instemt.

Regels bij reorganisaties

Bij een reorganisatie gaat het umc zorgvuldig te werk. Het umc stelt, indien noodzakelijk, samen met werknemersorganisaties een sociaal plan op. In dit plan staan maatregelen om u te ondersteunen als u wordt getroffen door een reorganisatie. Het umc doet zijn best om u van werk naar werk (intern of extern) te begeleiden. Als dat echter niet lukt, kan ontslag volgen.

Ontslag wegens ziekte

Als u na twee jaar ziekte door het UWV tussen 0-35% arbeidsongeschikt bent verklaard, dan is het umc verplicht u geschikt werk aan te bieden. Het umc mag u ontslaan als de arbeidsongeschiktheid hoger is dan 35% en 104 weken onafgebroken heeft geduurd en herstel daarna binnen zes maanden niet is te verwachten. Het umc moet dan wel haar best gedaan hebben u werk aan te bieden. Het weigeren van werk is een reden voor ontslag. 

Scholing, loopbaan en functioneren

Scholing en opleiding

Om uw werk goed te kunnen blijven doen en om uzelf verder te ontwikkelen is scholing en opleiding belangrijk. Als u scholing of opleiding volgt die nodig is voor uw huidige baan zijn tijd en kosten voor rekening van het umc als u daar- over van tevoren afspraken hebt gemaakt met uw leidinggevende. Studeert u om de volgende stap in uw loopbaan te zetten, dan kunt u met uw leiding- gevende bespreken of dit past in uw loopbaanontwikkeling en dat daarom de helft van de kosten en de tijd door het umc worden vergoed. Tijdens het jaar- gesprek maakt u afspraken over hoe en wanneer scholing en opleiding vorm krijgen. Als u binnen twee jaar na afronding van de opleiding uit dienst gaat of als u de studie niet met goed gevolg afrondt, moet u de studiekosten (gedeeltelijk) terugbetalen.

Gratis (digitaal) loopbaanadvies
Bent u toe aan iets anders, maar weet u niet precies wat? Eens per vijf jaar hebt u recht op een loopbaanadvies. Gratis en vrijblijvend. Informeer bij de afdeling p&o. Ook zijn er tal van (digitale) laagdrempelige hulpmiddelen om u te helpen.
Check bijvoorbeeld het intranet van uw umc.

Jaargesprek over functioneren

U en uw leidinggevende voeren jaarlijks een gesprek over uw functioneren, scholing, arbeidsduur, beloning, arbeidsomstandigheden en de besteding van uw (extra) persoonlijk budget. Ook geeft u uw leidinggevende feedback over zijn rol. In het jaargesprek evalueert u het afgelopen jaar en maakt u afspraken voor het komende jaar. Het verslag van het jaargesprek tekent u voor akkoord of, als u het niet geheel eens bent met de inhoud, voor gezien. Uw leidinggevende zal, als hij vindt dat uw functioneren beter kan, dit ook in dit gesprek aan de orde stellen. U krijgt dan te horen welke criteria er gelden en binnen welke periode de verbeteringen zichtbaar moeten zijn. Na afloop van die periode volgt een beoordelingsgesprek waarin de gemaakte afspraken worden getoetst.

Berekenen persoonlijk budget bij belaste besteding
Wim koopt van zijn persoonlijk budget een tablet van € 500. Dit is voor de loonbelasting een belaste aanschaf, zoals alle ICT-hulpmiddelen. Het nettobedrag moet dan omgerekend worden naar bruto. De berekening is afhankelijk van de hoogte van het toepasselijke belastingtarief. Wim betaalt 42% loonbelasting. Het bedrag dat Wim van zijn persoonlijk budget moet aftrekken is € 500 : 0,58 = € 862. Let op: u kunt zelf alleen een globale berekening maken, de salarisadministratie kan u helpen met een meer nauwkeurige berekening.

Persoonlijk budget (ook extra en verhoogd)

Voor ontwikkeling
Elke umc-medewerker ontvangt persoonlijk budget om zich te ontwikkelen zodat hij met plezier kan blijven werken. Afhankelijk van uw leeftijd ontvangt u extra of verhoogd persoonlijk budget, zie hieronder. Dit budget is aanvullend op het scholingsbudget van het umc. U kunt het persoonlijk budget bijvoorbeeld gebruiken voor cursussen, congressen, coaching, symposia, vakliteratuur, (her)registratiekosten van niet verplichtgestelde (kwaliteits)registers en ICT-hulpmiddelen. Fiscale regelgeving bepaalt welke kosten onbelast en welke belast zijn. Op intranet vindt u hierover meer informatie of vraag ernaar bij de p&o-afdeling.

Voor vakantieverlof
Per 2014 mag u van uw persoonlijk budget een deel budget aanwenden voor 15 uren extra vakantieverlof of twee dagen vakantieverlof voor academisch medisch specialisten. Werkt u in deeltijd: dan naar evenredigheid. Voor de vergoeding van scholing voor het kwaliteitsregister gelden de normale afspraken uit de cao, zoals hierboven staat bij Scholing en opleiding.

Maximaal 36 maanden opbouwen
Tot 31 december 2013 kon u maximaal een saldo persoonlijk budget opbouwen van 24 maanden. Vanaf 1 januari 2014 is dat maximaal 36 maanden, uitgaande van een fulltime dienstverband. Daarboven ontvangt u geen persoonlijk budget meer. U kunt met uw leidinggevende afspreken een hoger persoonlijk budget op te bouwen als u dat nodig hebt voor concrete ontwikkelingsdoelen waarvoor het maximale saldo niet toereikend is.

Hoogte van het budget
Geboren in of na 1950: persoonlijk budget 1,55%
Als u geboren bent in of na 1950 is de hoogte van het budget per 1 januari 2014 1,55% van uw salaris.

Geboren 1958 - 1962: verhoogd persoonlijk budget
Als u geboren bent in 1958 - 1962 hebt u een verhoogd persoonlijk budget van 1,8%.

Geboren 1950 - 1957: extra persoonlijk budget
Als u geboren bent in 1950 - 1957 ontvangt u een persoonlijk budget van 1%. Daarnaast krijgt u een extra persoonlijk budget dat u behalve voor ontwikkeling, scholing en vrije tijd ook mag gebruiken voor levensloopregeling of extra pensioen. De mogelijkheid om extra pensioen in te kopen bij ABP is vanaf 1 januari 2014 een stuk moeilijker omdat de fiscale ruimte is beperkt. Deelname aan de levensloopregeling is alleen nog een optie voor de medewerkers die eind 2011 een saldo hadden van € 3.000 of hoger. De hoogte van het extra persoon- lijk budget varieert tussen 2,9% en 5,7% van het salaris, en is afhankelijk van leeftijd en functie. De maximale opbouwperiode van uw persoonlijk budget is vanaf 1 januari 2014 verlengd naar maximaal 36 maanden. Voor het extra persoonlijk budget blijft het 24 maanden.

Wat kost vakantieverlof?
Vraag: Ik wil een deel van mijn persoonlijk budget aanwenden voor het kopen van vakantie-uren. Hoeveel geld wordt er dan van mijn persoonlijk budget in mindering gebracht?
Antwoord: U koopt als u voltijds werkt 15 uur vakantie (of 2 dagen als u medisch specialist bent). Uw persoonlijk budget wordt dan verminderd met een bedrag gelijk aan 15 maal uw bruto-uurloon. Deeltijd naar evenredigheid.

Inkomen

Inkomensopbouw

Uw inkomen bij het umc bestaat uit een aantal onderdelen:

 • uw maandsalaris;
 • vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering;
 • toeslagen voor onregelmatigheid, overwerk en waarneming en vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten;
 • eventueel extra beloningen als u bijzonder goed functioneert.

Deze onderdelen komen hieronder aan bod.

Speciale regelingen voor 57+’ers
De umc’s willen medewerkers ouder dan 57 jaar graag in dienst houden. Om doorwerken te vergemakkelijken zijn er regelingen om werkzaamheden en werktijden aan te passen aan de mogelijkheden en wensen. Per 1 januari 2014 mogen medewerkers vanaf 57 jaar aangeven niet langer tijdens de avond en nacht te willen werken. Ook zijn er regelingen voor (behoud van) pensioenopbouw bij vrijwillige functieverlichting.

Maandsalaris

Uw salaris is een vast bedrag per maand gebaseerd op uw functie en het aantal uren dat u tijdens een jaar werkt. Elke functie kent een salarisschaal met een minimum- en een maximumbedrag met daarbinnen een aantal periodieken. Als u goed functioneert, krijgt u er jaarlijks een periodiek bij in de maand waarin u in dienst bent gekomen. Daarnaast ontvangt u de volgende algemene cao- verhogingen:

 • per 1 oktober 2013: 1%
 • per 1 augustus 2014: 1%

In de bijlagen vindt u alle salarisschalen.

Per 1 januari 2014 is de werkgeversbijdrage voor levensloop van 1,05% omgezet in een salarisverhoging van 0,72%.

Per 1 juli 2014 ontvangt u een eenmalige bruto uitkering van € 300 en per
1 januari 2015 een eenmalige bruto uitkering van € 200 als u fulltime werkt. Deeltijders ontvangen naar evenredigheid.

Functiewaardering met Fuwavaz
Vraag: Hoe is mijn functie gewaardeerd?
Antwoord: Functiewaardering in het umc gebeurt met Fuwavaz, een methode waarmee functies naar zwaarte worden gerangschikt. De onderlinge rangorde tussen functies dient om verschillen in beloning vast te stellen. Fuwavaz is speciaal ontwikkeld voor umc’s en tot stand gekomen in samenwerking tussen de umc- werkgevers, verenigd in de NFU, en de werknemersorganisaties. Als uw functiebeschrijving niet overeenkomt met één van de ruim tachtig normfuncties die in Fuwavaz staan beschreven, dan wordt uw functiebeschrijving gewaardeerd met veertien kenmerken. Fuwavaz geldt niet voor artsenfuncties en leerlingen. Als u twijfelt over de waardering van uw eigen functie, neem dan met de afdeling p&o contact op. De afdeling p&o kan u ook vertellen hoe en waar u bezwaar kunt maken.

Extra beloning

Als u uitzonderlijk goed functioneert, kan uw leidinggevende u extra belonen met een gratificatie, een extra periodiek of een functioneringstoelage. Een functioneringstoelage kunt u alleen krijgen als u het maximum in uw salaris- schaal verdient. Het jaargesprek is veelal het moment waarop een extra beloning ter sprake komt.

Extra diploma, extra salaris?
Vraag: Ik heb net een extra diploma gehaald, heb ik nu recht op meer salaris?
Antwoord: Nee, niet uw opleidingsniveau, maar uw functie bepaalt de hoogte van het salaris. U kunt natuurlijk wel met uw leidinggevende overleggen over een andere functie of extra taken.

Toeslagen

Naast uw maandsalaris hebt u recht op een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering. Daarnaast hebt u in een aantal gevallen recht op andere toeslagen.

Vakantie-uitkering
De vakantie-uitkering ontvangt u in mei en is 8% van uw jaarsalaris inclusief toelagen, berekend vanaf juni vorig jaar tot en met mei van het lopende kalenderjaar.

Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering is 8,3% van uw jaarsalaris en wordt over ten minste het salaris in schaal 7, periodiek 10 berekend. De salarisschalen staan in de bijlagen.

Ambtsjubileum
Bent u 25 jaar in dienst van het umc of in overheidsdienst, dan krijgt u een half netto maandsalaris. Bij 40 of 50 jaar in dienst ontvangt u een heel maandsalaris.

Waarneming
Als u een functie waarvoor een hogere salarisschaal geldt tijdelijk waarneemt, dan krijgt u een waarnemingstoelage. In bijlage F vindt u bedragen.

Onregelmatigheid
U ontvangt onregelmatigheidstoeslag als uw functie binnen schaal 1 tot en met 10 valt of als u leerling of arts-assistent bent. U krijgt de toeslag als u werkt op andere tijden dan maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 20.00 uur en zaterdag tussen 8.00 en 12.00 uur. De hoogte van de toeslag is:

 • 47% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 7.00 uur en na 20.00 uur. En op zaterdag tussen 0.00 en 8.00 uur en na 12.00 uur;
 • 72% voor de uren op zon- en feestdagen.

De toeslag wordt berekend op basis van ten hoogste het salaris in schaal 7, periodiek 10. De salarisschalen staan in de bijlagen.

Overwerk
Van overwerk is alleen sprake wanneer uw leidinggevende u vraagt langer dan een half uur extra te werken. U mag overwerk compenseren als uw functie binnen schaal 1 tot en met 10 valt of als u leerling bent. Binnen dertien weken neemt u de extra gewerkte tijd op in vrije tijd. Kan dat niet, bijvoorbeeld vanwege grote drukte op uw afdeling, dan hebt u recht op:

 • vergoeding in verlof, zijnde 150% van de meer gewerkte uren, of;
 • vergoeding in verlof, gelijk aan de overuren plus 50% per uur in geld, of;
 • volledige uitbetaling tegen 150%. Dit laatste alleen bij zwaarwegende umc-belangen.

Bij overwerk langer dan twee uur krijgt u een maaltijd(vergoeding).

Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst
Als uw leidinggevende u vraagt voor bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten, dan krijgt u hiervoor een toelage als uw salaris valt in schaal 1 tot en met 10 of als u leerling bent. Van bereikbaarheidsdienst is sprake als u buiten werktijd op afroep bereikbaar bent voor spoedeisende werkzaamheden. Van aanwezigheidsdienst is sprake als u tijdens uw bereikbaarheidsdienst in het umc aanwezig moet zijn.

Voor een bereikbaarheidsdienst krijgt u 6% van uw uurloon voor de uren op maandag tot en met vrijdag en 12% voor de uren op zaterdag, zondag of een feestdag. De toelage voor bereikbaarheid wordt berekend op basis van ten minste salarisschaal 3, periodiek 9 en ten hoogste salarisschaal 7, periodiek 10. Bij een aanwezigheidsdienst wordt bovenstaande toelage verhoogd met 25%, dus naar respectievelijk 7,5% en 15%.

Als u daadwerkelijk aan de slag moet tijdens uw bereikbaarheidsdienst hebt u recht op verlof gelijk aan het aantal gewerkte uren of op uw uurloon. Bovendien hebt u recht op een onregelmatigheidsvergoeding van:

 • 47% van het uurloon op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 7.00 uur en na 20.00 uur. En op zaterdag tussen 0.00 en 8.00 uur en na 12.00 uur;
 • 72% van het uurloon op een zon- of feestdag.

De onregelmatigheidsvergoeding wordt berekend op basis van ten hoogste salarisschaal 7, periodiek 10 en geldt ook voor arts-assistenten. De vergoeding gaat in op het moment dat u wordt opgeroepen en stopt als u weer thuis bent. Uw reiskosten voor bereikbaarheidsdiensten krijgt u vergoed.

Overlijdensuitkering
Bij overlijden keert het umc aan uw nabestaanden drie maandsalarissen plus de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering over die periode uit.

Vergoedingen en tegemoetkomingen

Dienstreizen

Als u voor uw werk op reis moet, neemt u als het kan het openbaar vervoer. Daarop is ook de reiskostenvergoeding van het umc gebaseerd. Als u een taxi moet nemen, krijgt u die ook vergoed. Uw leidinggevende kan u toestemming geven uw eigen auto te gebruiken, u ontvangt daarvoor € 0,28 per km, waarvan een deel belast. Maakt u gebruik van uw auto, maar had u wel doelmatig met het openbaar vervoer kunnen reizen, dan ontvangt u € 0,09 per km. Als u voor uw werk langer dan vier uur op pad bent buiten de stad waar u werkt, krijgt u de kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven vergoed. Voor kleine uitgaven is de dagvergoeding € 2,75.

Woon-werkverkeer

De vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer heeft elk umc zelf geregeld. Op intranet vindt u hierover meer informatie.

Verhuisplicht

Als u een verhuisplicht is opgelegd, dan krijgt u de kosten van inpakken, transporteren en uitpakken volledig vergoed. Bovendien ontvangt u een tegemoetkoming in de inrichtingskosten: 10% van uw jaarsalaris als u verhuist binnen één jaar en 8% als u binnen twee jaar verhuist. De maximale verhuiskostenvergoeding is € 5.445. Zolang u binnen die twee jaar niet bent verhuisd, ontvangt u een tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-werkverkeer of pensionkosten. Ook kunt u een tegemoetkoming krijgen voor dubbele huishuur: ten hoogste twee maanden de huur van uw oude woning.

BIG-(her)registratie

Als u voor uw werk verplicht bent tot BIG-(her)registratie, dan betaalt het umc deze kosten. Dit geldt niet voor academisch medisch specialisten. Zij kunnen hiervoor hun functiegebonden kostenregeling gebruiken. Als u vanwege de Wet BIG te maken krijgt met straf- en/of tuchtrechtzaken dan verzorgt het umc in beginsel rechtsbijstand voor u. 

Werktijd, vrije tijd, verlof

Jaarurensystematiek

Uw arbeidsduurpercentage bepaalt hoeveel uren uw jaartaak is. Met uw leidinggevende maakt u, zowel bij indiensttreding als tijdens uw jaargesprek, afspraken over de in te roosteren werkdagen en -tijden. Daarbij is ook aandacht voor een goede verdeling van vrije tijd. Deze werkwijze heet jaarurensystematiek. Het streven is een goede balans te vinden tussen uw belangen en wensen en die van het umc. Uw rooster moet tien dagen voor aanvang bekend zijn.

Feestdagen

Feestdagen zijn nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, beide kerstdagen en Koningsdag. Per umc kunnen een of meer lokale feestdagen zijn toegevoegd. Op feestdagen, zaterdag en zondag bent u vrij, tenzij het umc-belang uw inzet onvermijdelijk maakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor functies met volcontinudiensten.

Vakantie

Ieder jaar bouwt u vakantiedagen op. Op de volgende pagina staan voorbeeldberekeningen van werktijd en vakantieuren. Per jaar bouwt u 9% van uw arbeidsduur aan vakantierechten op. U hebt elk jaar recht op minimaal twee weken aaneengesloten vakantie. Uitgangspunt is dat vakantie wordt opgenomen in het kalenderjaar waarin de vakantie is opgebouwd. Als dat niet lukt dan maakt u met uw leidinggevende afspraken over opname van deze dagen. Dat geldt ook voor niet opgenomen vakantiedagen van voorgaande jaren. Ook tijdens langdurige ziekte neemt u vakantie op in het jaar van opbouw, tenzij medische redenen het opnemen van vakantie belemmeren. Het umc kan drie verplichte vakantiedagen aanwijzen, de zogenoemde brugdagen. Een veel voorkomende brugdag is de vrijdag na Hemelvaartsdag.

Verlof voor eigen rekening

U kunt voor eigen rekening verlof krijgen bij de volgende gebeurtenissen:

 • ondertrouw: 1 dag;
 • het huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad (broers, zwagers, (schoon)zussen, (stief- en adoptie)kinderen, (schoon)ouders, grootouders en kleinkinderen): 1 dag.
Fulltime werken en vakantie
Jerry heeft een voltijds dienstverband. Hoeveel uur moet hij in 2014 werken?
Bruto werkuren (52 weken van 36 uur; per dag 7,2 uur) = 1.872 uur

Feestdagen aftrekken
Voor elke feestdag die niet op zaterdag of zondag valt 7,2 uur aftrekken. In 2014 zijn dat 6 dagen (nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag, tweede kerstdag).
6 dagen x 7,2 uur = 43 uur

Vakantie aftrekken
Het aantal vakantie-uren is 9% van 1.872 = 168 uur

In te roosteren (netto)werktijd = 1.661 uur

Deze berekening kan per umc verschillen door verplichte vakantiedagen of plaatselijk vastgestelde feestdagen.
Parttime werken en vakantie

Anne heeft een deeltijd dienstverband van 75%. Hoeveel moet zij in 2014 werken?
Bruto werkuren 75% van 1872 (52 weken x 27 uur; per dag 5,4 uur) = 1.404 uur

Feestdagen aftrekken
Voor elke feestdag die niet op zaterdag of zondag valt 5,4 uur aftrekken. In 2014 zijn dat 6 dagen (nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag, tweede kerstdag).
6 dagen x 5,4 uur = 32 uur

Vakantie aftrekken
Het aantal vakantie-uren is 9% van 1.404 = 126 uur

In te roosteren werktijd = 1.246 uur
Anne werkt in overleg met haar leidinggevende 30 uur per week. Ze werkt ruim veertig weken. (41,53 x 30 = 1.246 uur). Ze heeft afgesproken dat zij buiten de schoolvakanties drie weken aaneengesloten vrij heeft.

Verlof met behoud van inkomen

U kunt met behoud van inkomen buitengewoon verlof krijgen bij:

 • uw huwelijk: 1 dag;
 • het tekenen van een samenlevingscontract bij de notaris: 1 dag;
 • de registratie van uw partnerschap: 1 dag;
 • de bevalling van uw echtgenote, de verloftijd bespreekt u in overleg met uw leidinggevende;
 • na de bevalling van uw echtgenote, 2 dagen;
 • het overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: 4 dagen;
 • het overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: 2 dagen;
 • adoptie: ten hoogste 3 dagen per kind;
 • uw verhuizing: 1 dag per kalenderjaar.

Calamiteitenverlof

Bij een calamiteit kunt u maximaal één verlofdag opnemen als u direct vrij moet hebben om zelf actie te ondernemen. Bijvoorbeeld als uw waterleiding is gesprongen, uw kind plotseling ziek wordt of bij een sterfgeval. Bij calamiteitenverlof krijgt u volledig doorbetaald.

Kortdurend zorgverlof

U kunt kortdurend zorgverlof opnemen als u de zorg moet regelen voor een ziek thuiswonend (pleeg)kind, een zieke partner waarmee u samenwoont of een zieke ouder. U moet dan wel de enige zijn die de zorg kan regelen. Per twaalf maanden kunt u maximaal drie maal het aantal uren dat u in een week werkt opnemen. Over de verlofuren krijgt u 70% van uw salaris doorbetaald, met een minimum van 70% van salarisschaal 6, periodiek 10. U kunt echter niet meer krijgen dan uw normale salaris.

Zwangerschapsverlof

U hebt recht op in totaal zestien weken zwangerschapsverlof. Het verlof begint maximaal zes weken en minimaal vier weken voor de uitgerekende datum. Na de bevalling hebt u in ieder geval recht op tien weken verlof, dus ook als u zes weken voor de uitgerekende datum stopt en uw kind twee weken te laat wordt geboren. Tijdens zwangerschapsverlof krijgt u uw normale salaris.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Als u een kind adopteert of pleegzorg gaat verlenen kunt u vier weken verlof opnemen. Tijdens dit verlof wordt uw salaris niet doorbetaald. U kunt het verlof vanaf twee weken voor de daadwerkelijke komst van het kind opnemen, verspreid over maximaal achttien weken.

Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof is niet in de cao geregeld, maar bij wet. Ouderschapsverlof kunt u opnemen als u zorgt voor kinderen jonger dan acht jaar. U krijgt geen salaris voor de uren waarin u ouderschapsverlof opneemt. De uren die u eventueel blijft werken, krijgt u uiteraard doorbetaald. 

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziek? Actieve re-integratie

Als u ziek bent, meldt u dat zo snel mogelijk. Elk umc heeft een eigen ziekmeldingsprocedure waarin staat hoe u dat precies moet doen. Duurt de ziekte langer dan een paar dagen? Bedenk of u een deel van uw werkzaamheden nog wèl kunt doen. Bijvoorbeeld vanuit huis. Samen met het umc doet u er alles aan om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Dat is voor alle betrokkenen het beste. Actieve re-integratie doet u samen met uw leidinggevende, en zo nodig met ondersteuning van de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en/of de p&o-adviseur. Als langdurig verzuim dreigt, maakt de bedrijfsarts binnen zes weken een probleemanalyse en advies. U maakt op basis daarvan binnen acht weken na de ziekmelding samen met uw leidinggevende een plan van aanpak met activiteiten gericht op re-integratie. Als in de loop van het re-integratietraject blijkt dat u uw eigen functie niet meer kunt doen, dan zoekt u samen met uw leidinggevende naar een andere functie binnen het umc. Als dat niet mogelijk is, wordt gekeken of u bij een andere werkgever aan de slag kunt.

Inkomen bij ziekte
Gezond: Kim werkt 24 uur per week
Bruto maandsalaris = € 1.500

Ziek: situatie 1: Kim is 24 uur afwezig en heeft geen andere werkzaamheden
1e 52 weken: per maand = € 1.500
2e 52 weken: per maand 1.500 x 70% = € 1.050

Ziek: situatie 2: Kim is 16 uur afwezig en werkt 8 uur
1e 52 weken: per maand = € 1.500
2e 52 weken: per maand = € 1.200
(8/24 x 1.500) x 100% + (16/24 x 1.500) x 70%

Doorbetaling

Gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid betaalt het umc uw inkomen volledig door. De tweede 52 weken ontvangt u minimaal 70% van uw inkomen, waarbij uw inkomen stijgt naarmate u meer werkt. Bij arbeids- ongeschiktheid van meer dan 35% die langer dan 104 weken duurt, is uw inkomen sterk afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, of u nog werk kunt verrichten en de mate waarin u daadwerkelijk werk verricht.
Wie niet meewerkt aan re-integratie of ziekte voorwendt krijgt geen geld.

Collectieve zorgverzekering
U kunt deelnemen aan een collectieve zorgverzekering speciaal voor umc-mede- werkers; UMC Zorgverzekering. De premie wordt door het umc ingehouden van uw salaris. Uw eventuele partner en kinderen tot 30 jaar kunt u meeverzekeren. Meer info: www.umczorgverzekering.nl. Bij deelname aan een andere verzekering wordt de premie niet ingehouden op uw salaris. U betaalt dan zelf rechtstreeks aan de verzekeraar.

Disciplinaire maatregelen

Op non-actief stellen

Op non-actief stellen kan als doorwerken tijdelijk niet langer verantwoord is, bijvoorbeeld tijdens een onderzoek bij verdenking van diefstal. Wie op non-actief is gesteld, heeft slechts na toestemming toegang tot het umc. Het salaris wordt in principe doorbetaald, maar het umc kan na enige tijd het salaris (gedeeltelijk) inhouden.

Straffen

Diefstal, werkweigering, ongewenste intimiteiten, steekpenningen aannemen zijn enkele van de redenen om een disciplinaire straf (voorwaardelijk) op te leggen. De volgende straffen zijn mogelijk:

 1. schriftelijke berisping;
 2. eenmalige inhouding van ten hoogste 10% van het maandsalaris;
 3. overplaatsing naar een andere (lagere) functie;
 4. schorsing voor een bepaalde tijd, al dan niet met gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris;
 5. ontslag.

Het is mogelijk om tegen disciplinaire straffen bezwaar te maken. U kunt natuurlijk ook naar de rechter gaan. 

Cao à la carte

Op maat

Ieder mens is anders. De een wil meer vrije tijd, de ander extra inkomen en een derde meer sparen voor pensioen of eerder stoppen met werken. Om uw arbeidsvoorwaardenpakket beter af te stemmen op uw behoefte, kunt u bepaalde arbeidsvoorwaarden ruilen. Het is verstandig tijdig te overleggen met uw leidinggevende over hoe uw wensen het best in te passen zijn.

a Tijd voor tijd
U kunt, als u voltijds werkt, tot 168 uren tijd sparen voor betaald verlof. Met de normale verlofmogelijkheden is het moeilijk een langere periode vrij te plannen. Daarvoor is vaak een combinatie van vakantie en onbetaald verlof nodig. Met de tijd voor tijd variant uit de Cao à la carte wordt het iets gemakkelijker een langere vrije periode te regelen. Voordeel hiervan is dat elk uur dat u spaart bij opname wordt doorbetaald tegen het uurloon dat u op dat moment verdient.

b Geld voor aanspraken in natura of extra pensioen
U kunt ook bruto salaris ruilen voor extra pensioen (zolang er nog sprake is van fiscale ruimte) of natura. Natura is bijvoorbeeld deelname aan een fietsplan, betaling vakbondscontributie en lidmaatschap van overige beroeps- of vakverenigingen. Daarnaast kunnen in uw umc ook regelingen van toepassing zijn voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer.

Lidmaatschap werknemersorganisatie
Dick is lid van een werknemersorganisatie. Dat kost hem jaarlijks € 125. Dick doet afstand van € 125 bruto eindejaarsuitkering in ruil voor een netto vergoeding van zijn lidmaatschap van de werknemersorganisatie van € 125. Dick heeft zo een netto voordeel. Dat scheelt, afhankelijk van de hoogte van het inkomen 33%, 42% of 52%.

Bijzondere bepalingen

Voor enkele groepen medewerkers in het umc geldt een aantal afwijkende of aanvullende bepalingen. Het gaat met name om arbeidsduur en salaris. Alle andere regels in de cao gelden ook voor deze groepen, tenzij anders bepaald. Vooral de academisch medisch specialisten kennen een groot aantal regelingen die afwijken van de regelingen voor overige medewerkers.

Basisartsen en arts-assistenten

Arts-assistenten hebben een eigen salarisschaal, zie bijlage B. De arbeidsduur voor arts-assistenten bedraagt 2.392 uur per jaar en gemiddeld 46 uur per week. Indien door aanwezigheidsdiensten sprake is van 48 uur per week aanwezigheid, tellen de uren boven de 46 uur waarin niet wordt gewerkt (de zogenaamde slaapuren) niet mee als uren waarvoor moet worden betaald. Deze uren tellen wel mee voor het bepalen van de gemiddelde arbeidsduur per week in het kader van de arbeidstijdenwet. Arts-assistenten ontvangen ook onregelmatigheidstoeslag. Het umc vergoedt 70% van de studiekosten. Er is een opleidingsreglement voor aios waarin onder andere de verantwoordelijkheden van het umc en de aios staan beschreven.

Academisch medisch specialisten

Een academisch medisch specialist draagt naast patiëntenzorg (ten minste 18 uur per week) ook bij aan onderwijs en onderzoek. Een academisch medisch specialist kan maximaal drie jaar in verband met een (vervolg)opleiding of een bepaald project worden ingedeeld in de salarisschaal medisch specialist. Dit kan ook bij wijze van proef voor één jaar, met de mogelijkheid om dit na onderling overleg met nog een jaar te verlengen. Alle overige specialisten worden ingedeeld in de salarisschaal universitair medisch specialist. Zie voor beide schalen bijlage C. Academisch medisch specialisten handelen volgens het professioneel statuut. Daarin zijn de verantwoordelijkheden van de medisch specialisten beschreven.

Arbeidsduur en vakantie
De arbeidsduur bedraagt gemiddeld per week ten minste 40 uur en ten hoogste 48 uur. Dit is exclusief diensten, werk verricht tijdens diensten en in opdracht gewerkte uren waarmee de arbeidsduur wordt overschreden. De gemiddelde werkweek kan inclusief diensten oplopen tot ten hoogste gemiddeld 55 uur per week. Een academisch medisch specialist heeft 24 vakantiedagen. Als de afgesproken productie is gehaald, heeft hij recht op 6 extra verlofdagen.

Toelage diensten
Een academisch medisch specialist heeft een eigen regeling voor het werken op onregelmatige tijden. Er is een toelage voor 24-uursdiensten, en een toelage verzwarende omstandigheden voor vaak ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekeinde werken. De hoogte van de toelage verzwarende omstandigheden is afhankelijk van de frequentie van de diensten en de omvang van de verrichte werkzaamheden, en bedraagt 0, 5, 10 of 20%.

Functiegebonden kosten
Een academisch medisch specialist krijgt van het umc, naast het (extra) persoonlijk budget, een budget voor kosten die verbonden zijn met de functie. Daaronder vallen:

 • studiekosten voor accreditatie;
 • bij- en nascholing, bezoek aan congressen en symposia inclusief reiskosten;
 • lidmaatschappen van wetenschappelijke verenigingen, KNMG en (haar) beroepsverenigingen.

De hoogte van het functiegebonden kostenbudget is € 4.988.

Leerlingen

Leerlingen zijn in opleiding voor de functie van helpende/verzorgende/ verpleegkundige (kwalificatieniveaus 2 tot en met 5), operatie-assistent en anesthesie-assistent, radiologisch en radiotherapeutisch laborant en medisch nucleair werkende. Tijdens de beroepsvoorbereidende periode ontvangt de leerling zakgeld en een vergoeding van collegegeld en studieboeken. Wordt deze periode niet succesvol afgesloten, dan moet de vergoeding worden terug- betaald. Voor de leerling op kwalificatieniveau 4/5 geldt tijdens de beroepspraktijkvormingsperiode schaal A van bijlage D op basis van een gemiddeld 36-urige werkweek. Voor de leerling op kwalificatieniveau 2/3 geldt gedurende de beroepspraktijkvormingsperiode schaal B van bijlage D op basis van een gemiddeld 36-urige werkweek. Zolang de leerling het maximumsalaris in zijn schaal niet heeft bereikt, kent het umc steeds na één jaar het naasthogere bedrag in de schaal toe, onder de voorwaarde dat de leerling tot de volgende leerperiode is toegelaten. Het umc betaalt de opleidingskosten in de beroepspraktijkvormingsperiode, inclusief het collegegeld en de kosten van verplicht aan te schaffen boeken.

Onderzoekers in opleiding

Onderzoekers in opleiding (oio’s), voorheen aangeduid als promovendi, hebben een eigen salarisschaal, zie bijlage D. Als een oio tijdens zijn dienstverband succesvol een promotie afrondt dan ontvangt hij eenmalig een promotiebonus van € 750 bruto. 

Salarisschalen

Salarisschalen 1 - 18, verpleegkundige tussenschalen

Salarisschaal 1 tot en met 5

Maandbedragen in euro’s op basis van volledige arbeidsduur 

schaal               salaris
1 2 3 4 5 1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
0         1.538 1.553 1.564 1.580
  0       1.571 1.587 1.598 1.614
1   0     1.605 1.621 1.633 1.649
  1 1 0   1.640 1.656 1.668 1.685
2     1   1.673 1.690 1.702 1.719
3 2 2   0 1.707 1.724 1.736 1.753
4     2   1.741 1.758 1.771 1.789
5 3 3   1 1.779 1.797 1.810 1.828
6 4   3   1.829 1.847 1.860 1.879
  5 4   2 1.883 1.902 1.916 1.935
  6 5 4   1.949 1.968 1.982 2.002
  7 6 5 3 2.018 2.038 2.053 2.074
    7 6 4 2.078 2.099 2.114 2.135
    8 7 5 2.141 2.162 2.178 2.200
    9 8 6 2.198 2.220 2.236 2.258
      9 7 2.260 2.283 2.299 2.322
      10 8 2.320 2.343 2.360 2.384
        9 2.376 2.400 2.417 2.441
        10 2.436 2.460 2.478 2.503

Salarisschaal 6 tot en met 10

Maandbedragen in euro’s op basis van volledige arbeidsduur 

schaal               salaris
6 7 8 9 10 1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
0         1.829 1.847 1.860 1.879
1         1.883 1.902 1.916 1.935
2         2.018 2.038 2.053 2.074
  0       2.078 2.099 2.114 2.135
3 1       2.141 2.162 2.178 2.200
4         2.198 2.220 2.236 2.258
5 2       2.260 2.283 2.299 2.322
6         2.320 2.343 2.360 2.384
7 3 0     2.376 2.400 2.417 2.441
8 4       2.436 2.460 2.478 2.503
9 5 1   0 2.498 2.523 2.541 2.566
10 6       2.555 2.581 2.600 2.626
  7 2 0 1 2.617 2.643 2.662 2.689
  8       2.679 2.706 2.725 2.752
  9 3 1 2 2.743 2.770 2.790 2.818
  10 4     2.815 2.843 2.863 2.892
    5 2 3 2.884 2.913 2.934 2.963
    6     2.945 2.974 2.995 3.025
    7 3 4 3.008 3.038 3.060 3.091
    8     3.072 3.103 3.125 3.156
    9 4 5 3.132 3.163 3.186 3.218
    10     3.186 3.218 3.241 3.273
      5 6 3.250 3.283 3.307 3.340
      6 7 3.365 3.399 3.423 3.457
      7 8 3.490 3.525 3.550 3.586
      8 9 3.605 3.641 3.667 3.704
        10 3.717 3.754 3.781 3.819
        11 3.832 3.870 3.898 3.937
        12 3.961 4.001 4.030 4.070

Salarisschaal 11 tot en met 14

Maandbedragen in euro’s op basis van volledige arbeidsduur 

schaal             salaris
11 12 13 14 1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
0       3.365 3.399 3.423 3.457
1       3.490 3.525 3.550 3.586
2       3.605 3.641 3.667 3.704
3       3.717 3.754 3.781 3.819
4       3.832 3.870 3.898 3.937
5       3.961 4.001 4.030 4.070
6 0     4.087 4.128 4.158 4.200
7 1     4.206 4.248 4.279 4.322
8 2     4.324 4.367 4.398 4.442
9 3     4.444 4.488 4.520 4.565
10 4     4.560 4.606 4.639 4.685
11       4.620 4.666 4.700 4.747
  5 0   4.681 4.728 4.762 4.810
  6 1   4.800 4.848 4.883 4.932
  7 2 0 4.913 4.962 4.998 5.048
  8 3 1 5.033 5.083 5.120 5.171
  9 4 2 5.184 5.236 5.274 5.327
  10     5.254 5.307 5.345 5.398
    5 3 5.330 5.383 5.422 5.476
    6 4 5.478 5.533 5.573 5.629
    7 5 5.630 5.686 5.727 5.784
    8   5.699 5.756 5.797 5.855
      6 5.777 5.835 5.877 5.936
      7 5.936 5.995 6.038 6.098
      8 6.096 6.157 6.201 6.263
      9 6.261 6.324 6.370 6.434

Salarisschaal 15 tot en met 18

Maandbedragen in euro’s op basis van volledige arbeidsduur 

schaal             salaris
15 16 17 18 1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
0       5.330 5.383 5.422 5.476
1       5.478 5.533 5.573 5.629
2       5.630 5.686 5.727 5.784
3 0     5.777 5.835 5.877 5.936
4 1     5.936 5.995 6.038 6.098
5 2     6.096 6.157 6.201 6.263
6 3 0   6.261 6.324 6.370 6.434
7 4 1   6.464 6.529 6.576 6.642
8 5 2   6.668 6.735 6.783 6.851
9 6 3 0 6.879 6.948 6.998 7.068
  7 4 1 7.100 7.171 7.223 7.295
  8 5 2 7.325 7.398 7.451 7.526
  9 6 3 7.561 7.637 7.692 7.769
    7 4 7.802 7.880 7.937 8.016
    8 5 8.050 8.131 8.190 8.272
    9 6 8.308 8.391 8.451 8.536
      7 8.574 8.660 8.722 8.809
      8 8.847 8.935 8.999 9.089
      9 9.130 9.221 9.287 9.380

Verpleegkundige tussenschalen

Maandbedragen in euro’s op basis van volledige arbeidsduur 

schaal             salaris
8a 8b 9a 9b 1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
  0     2.376 2.400 2.417 2.441
0 1     2.498 2.523 2.541 2.566
1       2.555 2.581 2.600 2.626
2 2   0 2.617 2.643 2.662 2.689
        2.679 2.706 2.725 2.752
3 3 0 1 2.743 2.770 2.790 2.818
4 4 1   2.815 2.843 2.863 2.892
5 5 2 2 2.884 2.913 2.934 2.963
6 6     2.945 2.974 2.995 3.025
7 7 3 3 3.008 3.038 3.060 3.091
  8     3.072 3.103 3.125 3.156
  9 4 4 3.132 3.163 3.186 3.218
  10     3.186 3.218 3.241 3.273
    5 5 3.250 3.283 3.307 3.340
    6 6 3.365 3.399 3.423 3.457
      7 3.490 3.525 3.550 3.586
      8 3.605 3.641 3.667 3.704

Salarisschaal arts-assistenten (schaal 11a)

Maandbedragen in euro’s op basis van volledige arbeidsduur 

schaal       salaris
11a 1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
0 3.132 3.163 3.186 3.218
1 3.250 3.283 3.307 3.340
2 3.365 3.399 3.423 3.457
3 3.490 3.525 3.550 3.586
4 3.605 3.641 3.667 3.704
5 3.717 3.754 3.781 3.819
6 3.832 3.870 3.898 3.937
7 3.961 4.001 4.030 4.070
8 4.087 4.128 4.158 4.200
9 4.206 4.248 4.279 4.322
10 4.324 4.367 4.398 4.442

Salarisschalen academisch medisch specialisten

Maandbedragen in euro’s op basis van volledige arbeidsduur 

schaal medisch specialist (MS)       salaris
periodiek 1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
0 5.334 5.387 5.426 5.480
1 5.802 5.860 5.902 5.961
2 6.383 6.447 6.493 6.558
         
schaal universitair medisch specialist (UMS)       salaris
periodiek 1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
0 6.979 7.049 7.100 7.171
1 7.340 7.413 7.466 7.541
2 7.697 7.774 7.830 7.908
3 8.060 8.141 8.200 8.282
4 8.421 8.505 8.566 8.652
5 8.783 8.871 8.935 9.024
6 9.143 9.234 9.300 9.393
7 9.505 9.600 9.669 9.766
8 9.865 9.964 10.036 10.136
         
schaal hoogleraar/medisch specialist (H/MS)       salaris
periodiek 1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
0 8.685 8.772 8.835 8.923
1 8.964 9.054 9.119 9.210
2 9.243 9.335 9.402 9.496
3 9.521 9.616 9.685 9.782
4 9.803 9.901 9.972 10.072
5 10.080 10.181 10.254 10.357
6 10.359 10.463 10.538 10.643
7 10.637 10.743 10.820 10.928
         
schaal hoogleraar, hoogleraar/afdelingshoofd (H, H/A)       salaris
periodiek 1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
0 10.028 10.128 10.201 10.303
1 10.354 10.458 10.533 10.638
2 10.680 10.787 10.865 10.974
3 11.003 11.113 11.193 11.305
4 11.331 11.444 11.526 11.641
5 11.658 11.775 11.860 11.979
6 11.982 12.102 12.189 12.311
7 12.307 12.430 12.519 12.644

Salarisschalen leerlingen

Maandbedragen in euro’s op basis van volledige arbeidsduur 

beroepsvoorbereidende periode
  1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
zakgeld 450 450 450 450
 
beroepspraktijkvormingsperiode
schaal A 1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
eerste jaar 1.157 1.169 1.177 1.189
tweede jaar 1.462 1.477 1.488 1.503
derde jaar 1.651 1.668 1.680 1.697
vierde jaar 1.808 1.826 1.839 1.857
 
schaal B 1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
eerste jaar 964 974 981 991
tweede jaar 1.080 1.091 1.099 1.110
derde jaar 1.283 1.296 1.305 1.318
 
onderzoekers in opleiding
schaal 1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
0 2.141 2.162 2.178 2.200
1 2.498 2.523 2.541 2.566
2 2.617 2.643 2.662 2.689
3 2.743 2.770 2.790 2.818

Vloer vakantie-uitkering

Maandbedragen zijn op basis van volledige arbeidsduur 

leeftijd 1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
17 jaar en jonger 77,32 78,09 78,66 79,44
18 jaar 92,79 93,71 94,39 95,33
19 jaar 108,25 109,33 110,12 111,12
20 jaar 123,71 124,95 125,85 127,11
21 jaar 139,18 140,57 141,58 143,00
22 jaar en ouder 154,64 156,19 157,31 158,89

Waarnemingstoelage

Maandbedragen in euro’s op basis van volledige arbeidsduur 

schaal       salaris
  1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
3 95 96 97 98
4 99 100 101 102
5 104 105 105 106
6 110 111 112 113
7 122 124 124 126
8a 138 139 140 141
8(b) 139 140 141 143
9a 153 154 155 157
9(b) 156 157 158 160
10 161 163 164 166
11 200 202 203 205
12 234 236 238 240
13 260 262 264 267
14 279 282 284 287
15 305 308 311 314
16 333 337 339 343
17 364 368 371 374
18 400 404 407 411
         
schaal       salaris
  1-8-2012 1-10-2013 1-1-2014 1-8-2014
MS 293 296 298 301
UMS 421 425 428 433
H/MS  483 488 491 496
H,H/A 558  564 568 574
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019