Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015

Inkomen

Inkomensopbouw

Uw inkomen bij het umc bestaat uit een aantal onderdelen:

 • uw maandsalaris;
 • vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering;
 • toeslagen voor onregelmatigheid, overwerk en waarneming en vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten;
 • eventueel extra beloningen als u bijzonder goed functioneert.

Deze onderdelen komen hieronder aan bod.

Speciale regelingen voor 57+’ers
De umc’s willen medewerkers ouder dan 57 jaar graag in dienst houden. Om doorwerken te vergemakkelijken zijn er regelingen om werkzaamheden en werktijden aan te passen aan de mogelijkheden en wensen. Per 1 januari 2014 mogen medewerkers vanaf 57 jaar aangeven niet langer tijdens de avond en nacht te willen werken. Ook zijn er regelingen voor (behoud van) pensioenopbouw bij vrijwillige functieverlichting.

Maandsalaris

Uw salaris is een vast bedrag per maand gebaseerd op uw functie en het aantal uren dat u tijdens een jaar werkt. Elke functie kent een salarisschaal met een minimum- en een maximumbedrag met daarbinnen een aantal periodieken. Als u goed functioneert, krijgt u er jaarlijks een periodiek bij in de maand waarin u in dienst bent gekomen. Daarnaast ontvangt u de volgende algemene cao- verhogingen:

 • per 1 oktober 2013: 1%
 • per 1 augustus 2014: 1%

In de bijlagen vindt u alle salarisschalen.

Per 1 januari 2014 is de werkgeversbijdrage voor levensloop van 1,05% omgezet in een salarisverhoging van 0,72%.

Per 1 juli 2014 ontvangt u een eenmalige bruto uitkering van € 300 en per
1 januari 2015 een eenmalige bruto uitkering van € 200 als u fulltime werkt. Deeltijders ontvangen naar evenredigheid.

Functiewaardering met Fuwavaz
Vraag: Hoe is mijn functie gewaardeerd?
Antwoord: Functiewaardering in het umc gebeurt met Fuwavaz, een methode waarmee functies naar zwaarte worden gerangschikt. De onderlinge rangorde tussen functies dient om verschillen in beloning vast te stellen. Fuwavaz is speciaal ontwikkeld voor umc’s en tot stand gekomen in samenwerking tussen de umc- werkgevers, verenigd in de NFU, en de werknemersorganisaties. Als uw functiebeschrijving niet overeenkomt met één van de ruim tachtig normfuncties die in Fuwavaz staan beschreven, dan wordt uw functiebeschrijving gewaardeerd met veertien kenmerken. Fuwavaz geldt niet voor artsenfuncties en leerlingen. Als u twijfelt over de waardering van uw eigen functie, neem dan met de afdeling p&o contact op. De afdeling p&o kan u ook vertellen hoe en waar u bezwaar kunt maken.

Extra beloning

Als u uitzonderlijk goed functioneert, kan uw leidinggevende u extra belonen met een gratificatie, een extra periodiek of een functioneringstoelage. Een functioneringstoelage kunt u alleen krijgen als u het maximum in uw salaris- schaal verdient. Het jaargesprek is veelal het moment waarop een extra beloning ter sprake komt.

Extra diploma, extra salaris?
Vraag: Ik heb net een extra diploma gehaald, heb ik nu recht op meer salaris?
Antwoord: Nee, niet uw opleidingsniveau, maar uw functie bepaalt de hoogte van het salaris. U kunt natuurlijk wel met uw leidinggevende overleggen over een andere functie of extra taken.

Toeslagen

Naast uw maandsalaris hebt u recht op een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering. Daarnaast hebt u in een aantal gevallen recht op andere toeslagen.

Vakantie-uitkering
De vakantie-uitkering ontvangt u in mei en is 8% van uw jaarsalaris inclusief toelagen, berekend vanaf juni vorig jaar tot en met mei van het lopende kalenderjaar.

Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering is 8,3% van uw jaarsalaris en wordt over ten minste het salaris in schaal 7, periodiek 10 berekend. De salarisschalen staan in de bijlagen.

Ambtsjubileum
Bent u 25 jaar in dienst van het umc of in overheidsdienst, dan krijgt u een half netto maandsalaris. Bij 40 of 50 jaar in dienst ontvangt u een heel maandsalaris.

Waarneming
Als u een functie waarvoor een hogere salarisschaal geldt tijdelijk waarneemt, dan krijgt u een waarnemingstoelage. In bijlage F vindt u bedragen.

Onregelmatigheid
U ontvangt onregelmatigheidstoeslag als uw functie binnen schaal 1 tot en met 10 valt of als u leerling of arts-assistent bent. U krijgt de toeslag als u werkt op andere tijden dan maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 20.00 uur en zaterdag tussen 8.00 en 12.00 uur. De hoogte van de toeslag is:

 • 47% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 7.00 uur en na 20.00 uur. En op zaterdag tussen 0.00 en 8.00 uur en na 12.00 uur;
 • 72% voor de uren op zon- en feestdagen.

De toeslag wordt berekend op basis van ten hoogste het salaris in schaal 7, periodiek 10. De salarisschalen staan in de bijlagen.

Overwerk
Van overwerk is alleen sprake wanneer uw leidinggevende u vraagt langer dan een half uur extra te werken. U mag overwerk compenseren als uw functie binnen schaal 1 tot en met 10 valt of als u leerling bent. Binnen dertien weken neemt u de extra gewerkte tijd op in vrije tijd. Kan dat niet, bijvoorbeeld vanwege grote drukte op uw afdeling, dan hebt u recht op:

 • vergoeding in verlof, zijnde 150% van de meer gewerkte uren, of;
 • vergoeding in verlof, gelijk aan de overuren plus 50% per uur in geld, of;
 • volledige uitbetaling tegen 150%. Dit laatste alleen bij zwaarwegende umc-belangen.

Bij overwerk langer dan twee uur krijgt u een maaltijd(vergoeding).

Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst
Als uw leidinggevende u vraagt voor bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten, dan krijgt u hiervoor een toelage als uw salaris valt in schaal 1 tot en met 10 of als u leerling bent. Van bereikbaarheidsdienst is sprake als u buiten werktijd op afroep bereikbaar bent voor spoedeisende werkzaamheden. Van aanwezigheidsdienst is sprake als u tijdens uw bereikbaarheidsdienst in het umc aanwezig moet zijn.

Voor een bereikbaarheidsdienst krijgt u 6% van uw uurloon voor de uren op maandag tot en met vrijdag en 12% voor de uren op zaterdag, zondag of een feestdag. De toelage voor bereikbaarheid wordt berekend op basis van ten minste salarisschaal 3, periodiek 9 en ten hoogste salarisschaal 7, periodiek 10. Bij een aanwezigheidsdienst wordt bovenstaande toelage verhoogd met 25%, dus naar respectievelijk 7,5% en 15%.

Als u daadwerkelijk aan de slag moet tijdens uw bereikbaarheidsdienst hebt u recht op verlof gelijk aan het aantal gewerkte uren of op uw uurloon. Bovendien hebt u recht op een onregelmatigheidsvergoeding van:

 • 47% van het uurloon op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 7.00 uur en na 20.00 uur. En op zaterdag tussen 0.00 en 8.00 uur en na 12.00 uur;
 • 72% van het uurloon op een zon- of feestdag.

De onregelmatigheidsvergoeding wordt berekend op basis van ten hoogste salarisschaal 7, periodiek 10 en geldt ook voor arts-assistenten. De vergoeding gaat in op het moment dat u wordt opgeroepen en stopt als u weer thuis bent. Uw reiskosten voor bereikbaarheidsdiensten krijgt u vergoed.

Overlijdensuitkering
Bij overlijden keert het umc aan uw nabestaanden drie maandsalarissen plus de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering over die periode uit.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl