Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015

Bijzondere bepalingen

Voor enkele groepen medewerkers in het umc geldt een aantal afwijkende of aanvullende bepalingen. Het gaat met name om arbeidsduur en salaris. Alle andere regels in de cao gelden ook voor deze groepen, tenzij anders bepaald. Vooral de academisch medisch specialisten kennen een groot aantal regelingen die afwijken van de regelingen voor overige medewerkers.

Basisartsen en arts-assistenten

Arts-assistenten hebben een eigen salarisschaal, zie bijlage B. De arbeidsduur voor arts-assistenten bedraagt 2.392 uur per jaar en gemiddeld 46 uur per week. Indien door aanwezigheidsdiensten sprake is van 48 uur per week aanwezigheid, tellen de uren boven de 46 uur waarin niet wordt gewerkt (de zogenaamde slaapuren) niet mee als uren waarvoor moet worden betaald. Deze uren tellen wel mee voor het bepalen van de gemiddelde arbeidsduur per week in het kader van de arbeidstijdenwet. Arts-assistenten ontvangen ook onregelmatigheidstoeslag. Het umc vergoedt 70% van de studiekosten. Er is een opleidingsreglement voor aios waarin onder andere de verantwoordelijkheden van het umc en de aios staan beschreven.

Academisch medisch specialisten

Een academisch medisch specialist draagt naast patiëntenzorg (ten minste 18 uur per week) ook bij aan onderwijs en onderzoek. Een academisch medisch specialist kan maximaal drie jaar in verband met een (vervolg)opleiding of een bepaald project worden ingedeeld in de salarisschaal medisch specialist. Dit kan ook bij wijze van proef voor één jaar, met de mogelijkheid om dit na onderling overleg met nog een jaar te verlengen. Alle overige specialisten worden ingedeeld in de salarisschaal universitair medisch specialist. Zie voor beide schalen bijlage C. Academisch medisch specialisten handelen volgens het professioneel statuut. Daarin zijn de verantwoordelijkheden van de medisch specialisten beschreven.

Arbeidsduur en vakantie
De arbeidsduur bedraagt gemiddeld per week ten minste 40 uur en ten hoogste 48 uur. Dit is exclusief diensten, werk verricht tijdens diensten en in opdracht gewerkte uren waarmee de arbeidsduur wordt overschreden. De gemiddelde werkweek kan inclusief diensten oplopen tot ten hoogste gemiddeld 55 uur per week. Een academisch medisch specialist heeft 24 vakantiedagen. Als de afgesproken productie is gehaald, heeft hij recht op 6 extra verlofdagen.

Toelage diensten
Een academisch medisch specialist heeft een eigen regeling voor het werken op onregelmatige tijden. Er is een toelage voor 24-uursdiensten, en een toelage verzwarende omstandigheden voor vaak ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekeinde werken. De hoogte van de toelage verzwarende omstandigheden is afhankelijk van de frequentie van de diensten en de omvang van de verrichte werkzaamheden, en bedraagt 0, 5, 10 of 20%.

Functiegebonden kosten
Een academisch medisch specialist krijgt van het umc, naast het (extra) persoonlijk budget, een budget voor kosten die verbonden zijn met de functie. Daaronder vallen:

  • studiekosten voor accreditatie;
  • bij- en nascholing, bezoek aan congressen en symposia inclusief reiskosten;
  • lidmaatschappen van wetenschappelijke verenigingen, KNMG en (haar) beroepsverenigingen.

De hoogte van het functiegebonden kostenbudget is € 4.988.

Leerlingen

Leerlingen zijn in opleiding voor de functie van helpende/verzorgende/ verpleegkundige (kwalificatieniveaus 2 tot en met 5), operatie-assistent en anesthesie-assistent, radiologisch en radiotherapeutisch laborant en medisch nucleair werkende. Tijdens de beroepsvoorbereidende periode ontvangt de leerling zakgeld en een vergoeding van collegegeld en studieboeken. Wordt deze periode niet succesvol afgesloten, dan moet de vergoeding worden terug- betaald. Voor de leerling op kwalificatieniveau 4/5 geldt tijdens de beroepspraktijkvormingsperiode schaal A van bijlage D op basis van een gemiddeld 36-urige werkweek. Voor de leerling op kwalificatieniveau 2/3 geldt gedurende de beroepspraktijkvormingsperiode schaal B van bijlage D op basis van een gemiddeld 36-urige werkweek. Zolang de leerling het maximumsalaris in zijn schaal niet heeft bereikt, kent het umc steeds na één jaar het naasthogere bedrag in de schaal toe, onder de voorwaarde dat de leerling tot de volgende leerperiode is toegelaten. Het umc betaalt de opleidingskosten in de beroepspraktijkvormingsperiode, inclusief het collegegeld en de kosten van verplicht aan te schaffen boeken.

Onderzoekers in opleiding

Onderzoekers in opleiding (oio’s), voorheen aangeduid als promovendi, hebben een eigen salarisschaal, zie bijlage D. Als een oio tijdens zijn dienstverband succesvol een promotie afrondt dan ontvangt hij eenmalig een promotiebonus van € 750 bruto. 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl