Goede voorbeelden hoofdbehandelaarschap in umc’s

Bijlagen

I Préambule Hoofdbehandelaarschap UMC St Radboud

(verwijzing)

II  Verantwoordelijkheden op specifiekere afdelingen Hoofdbehandelaarschap op de Intensive Care (IC) 

Als de patiënt op de IC wordt opgenomen, voorziet de IC in de hoofdbehandelaar.  De verwijzend hoofdbehandelaar wordt dan automatisch medebehandelaar.

 • Bij overplaatsing van de patiënt van de IC naar een ander specialisme, draagt de intensivist het hoofdbehandelaarschap over aan een medisch specialist van het betreffende specialisme. 

Hoofdbehandelaarschap op de operatiekamer (OK) of in andere interventieruimtes 

 • Op de OK of in een andere interventieruimte is de interveniërend medisch specialist als hoofd- of medebehandelaar verantwoordelijk voor de indicatiestelling, informatievoorziening aan de patiënt, uitvoering van de ingreep en postoperatieve zorg met inachtneming van het bepaalde in het hiernavolgende lid. 
 • De anesthesioloog is verantwoordelijk als medebehandelaar voor de preoperatieve voorbereiding, peroperatieve zorg en postoperatieve bewaking op de verkoeverkamer, indien en voor zover betrekking hebbend op de deskundigheid vallend binnen de anesthesiologie.  

Hoofdbehandelaarschap op de spoedeisende hulp (SEH) 

 • Indien er afspraken zijn gemaakt over het hoofdbehandelaarschap met een specifiek specialisme,  is een medisch specialist van dat specialisme als hoofdbehandelaar verantwoordelijk. De SEH arts is als medebehandelaar verantwoordelijk voor de patiënt tijdens het verblijf op de SEH. 
 • Indien er geen specifieke afspraken bestaan tussen specialismen en de SEH, draagt de SEH arts als hoofdbehandelaar zorg voor de eerste opvang. 
 • Het hoofdbehandelaarschap van de SEH arts wordt zo spoedig mogelijk overgedragen aan het opnemend specialisme. 
 • In het EPD ligt vast wie tijdens de eerste opvang op de SEH de hoofdbehandelaar is ( licht in deze fase de patiënt hierover alleen in, wanneer dit voor hem ter zake doende is). 

III  Verschil van mening

 • In geval van verschil van mening tussen betrokken behandelaren over de diagnostiek en behandeling van een patiënt hebben alle betrokken behandelaren een plicht tot onverwijld overleg. 
 • Indien de geconstateerde verschillen van mening over het te volgen beleid en de informatievoorziening aan de patiënt niet onderling kunnen worden opgelost, beslist de hoofdbehandelaar. Hij motiveert zijn beslissing en maakt hiervan aantekening in het medisch dossier.
 • Het voorgaande laat onverlet dat geen enkele medisch specialist tot een medische behandeling kan worden gedwongen die naar zijn mening niet in het belang van de patiënt is.  

Geschillen

In geval van niet in onderling overleg op te heffen verschillen van mening over de uitvoering van deze regeling en de daarin beschreven taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt het geschil voorgelegd aan het betreffende afdelingshoofd van de afdeling waar de patiënt op dat moment is opgenomen. Het afdelingshoofd is bevoegd, na overleg met de betrokken behandelaren, tot het nemen van een voor allen bindend besluit.  In geval een geschil afdeling overstijgend is en de desbetreffende afdelingshoofden komen niet tot een oplossing, wordt het geschil voorgelegd aan de Raad van Bestuur.  

Referenties

 • Acute opname, het regelen van 
 • Prioritering opname IC-afdeling 
 • Handreiking KNMG 
 • CRAZ onderzoeksrapport ‘Regievoering in het kader van het hoofdbehandelaarschap’ 

Inhoudsdeskundigen 

Bestuur Stafconvent

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl