Goede voorbeelden hoofdbehandelaarschap in umc’s

Uitvoeringsprotocol hoofdbehandelaarschap Orthopedie

Samenvatting

Dit document is het specifieke uitvoeringsprotocol hoofdbehandelaarschap voor patiënten behandeld door de afdeling Orthopedie
Gerelateerde documenten: Richtlijn hoofdbehandelaarschap azM, Odin 022284

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

Er bestaat geen vorige versie.

Doel

Iedere patiënt die behandeld wordt binnen de afdeling Orthopedie krijgt een hoofdbehandelaar.
In een schema (zie paragraaf werkwijze) wordt dit hoofdbehandelaarschap geformaliseerd.

Implementatie van de doelstellingen

De hoofdbehandelaar is de arts naar wie de patiënt verwezen wordt, en bij wie het zwaartepunt van de behandeling ligt. De hoofdbehandelaar dient een medisch specialist (stafarts) te zijn, en diens naam dient in het patiëntendossier vastgelegd te worden en bij de patiënt bekend gemaakt te worden. Hij/zij dient aanspreekbaar te zijn op en is verantwoordelijk voor de behandeling, ook al wordt deze door een assistent-arts uitgevoerd (verlengde arm). De hoofdbehandelaar coördineert medebehandelaars en consulenten en verzorgt de informatieverstrekking naar de huisarts.

Verantwoordelijken

 • Stafartsen
 • AIOS

Uitvoerenden

 • AIOS
 • Medewerkers polikliniek
 • Medewerkers verpleegafdeling C4, A2
 • Medewerkers SEH
 • Medewerkers brugpoli
 • Medewerkers dagcentrum

Werkwijze polikliniek

Bij 1ste polikliniekbezoek wordt themasupervisor hoofdbehandelaar. Wanneer de patiënt gezien wordt door een assistent-arts/AIOS, dan wordt de supervisor steeds de hoofdbehandelaar.

Wanneer de patiënt terug komt voor vervolgconsult op de polikliniek na opname/operatie blijft de hoofdbehandelaar die tijdens opname is toegewezen gehandhaafd. Indien na poliklinisch consult in onderling overleg besloten worden om het hoofdbehandelaarschap over te dragen op basis van specifieke expertise dan geeft de stafarts of AIOS dit door aan de baliemedewerker.

Informatie patiënt

Afspraak:
De baliemedewerker van de polikliniek of de brugpoli informeert de patiënt wie zijn hoofdbehandelaar is, geeft de nodige toelichting en overhandigt het visitekaartje met daarop de naam van de hoofdbehandelaar en de toelichting (zie voorbeeld).

Werkwijze in SAP

Hoofdbehandelaar registreren/ wijzigen via Afsprakenoverzicht
Ga middels een klik in de kolom RS of Opmerking naar het poliklinisch bezoekscherm.

De hoofdbehandelaar kan via de zoekhulp worden gewijzigd.

Afspraak:
De baliemedewerker van de polikliniek of van de brugpoli voert de hoofdbehandelaar in op de poli volgens de bovenstaande afspraken.

Werkwijze kliniek

Bij klinische patiënten geldt dat indien de patiënt wordt geopereerd de operateur altijd zijn HB wordt. Indien de operateur een AIOS is wordt de supervisor tijdens de operatie de hoofdbehandelaar.
Wanneer er wel een opname volgt maar geen operatie, dan is het opnemend staflid de HB.
Wanneer bij opname besloten wordt om het hoofdbehandelaarschap te wijzigen i.v.m. specifieke expertise geeft de zaalarts of stafarts dit door aan de secretaresse van de afdeling..
Wanneer het een patiënt op de SEH betreft, dan treedt het dienstdoende staflid op als HB.

Informatie aan de patiënt/begeleider

Afspraak:
Bij opname op verpleegafdeling C4 informeert de zaalarts orthopedie de patiënt/begeleider wie zijn hoofdbehandelaar is en verstrekt de nodige informatie.
Bij opname op het dagcentrum en/of shortstay afdeling informeert de zaalarts orthopedie de patiënt/begeleider wie zijn hoofdbehandelaar is, verstrekt de nodige informatie en voert de gegevens in SAP in.
Bij het ontslag van de patiënt controleert de afdelingssecretaresse van C4 wie de hoofdbehandelaar is en overhandigt samen met de ontslagformulieren, het visitekaartje met daarop de naam van de hoofdbehandelaar en geeft toelichting aan de patiënt/begeleider.

Werkwijze in SAP

Hoofdbehandelaar registreren/ wijzigen via Bedbezetting
Ga middels een dubbelklik in de kolom Patiënt of de kolom Behandelend arts naar het opnamescherm.

De hoofdbehandelaar kan via de zoekhulp worden gewijzigd.

Afspraak:
Bij een klinische electieve opname wordt de hoofdbehandelaar gewijzigd door de secretaresse van de verpleegafdeling Orthopedie.
Bij opname via de SEH wordt de hoofdbehandelaar ingevoerd in SAP door de SEH medewerker op aangeven van AIOS en dienstlijst achterwacht Orthopedie.

Bronvermeldingen

 • Richtlijn hoofdbehandelaarschap azM, Odin 022284
 • Topdocument hoofdbehandelaarschap RVE-OG

Verklaring van uitgifte

Geldigheid

Dit document in elektronische vorm is de enige geldige versie. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met Documentmanagement, bij voorkeur via email: ODIN@mumc.nl of via tst. 75990 of 71650.

Fouten

Mocht u een fout ontdekken of een opmerking willen plaatsen dan kunt u in het desbetreffende document de optie “opmerking plaatsen” gebruiken.

Auteursrechten voorbehouden

© Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld is het aan derden zonder schriftelijke toestemming van het azM niet toegestaan iets uit dit document te verveelvoudigen of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of enige andere vorm, hetgeen ook van toepassing is op gehele dan wel gedeeltelijke al dan niet elektronische bewerkingen of verwerkingen.

Personalia

 • Documentcoördinator: R. ten Broeke, orthopeed
 • Auteur: M. van de Boogaart, orthopeed
 • Beoordelaar(s): staf Orthopedie, J. Thysen business consultant, E. Meers senior adviseur RVE OG, R. Muyters, hoofd verpleegafdeling orthopedie
 • Inhoudelijk hoofdverantwoordelijke: L. v. Rhijn, hoofd vakgroep orthopedie
 • Autorisator: L. v. Rhijn, hoofd vakgroep orthopedie
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl