Goede voorbeelden hoofdbehandelaarschap in umc’s

Uitvoeringsprotocol hoofdbehandelaarschap MKA

Samenvatting

Dit document is het specifieke uitvoeringsprotocol hoofdbehandelaarschap voor patiënten behandeld door de afdeling MKA

Gerelateerde documenten*:

* Richtlijn hoofdbehandelaarschap AZM, Odin 000387

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

Er is geen vorige versie, dit is de eerste versie

Doel

Iedere patiënt behandeld door de afdeling MKA krijgt een hoofdbehandelaar. In een schema (zie paragraaf werkwijze) wordt dit hoofdbehandelaarschap geformaliseerd.

Verantwoordelijke

 • Medisch Specialisten (stafartsen)
 • AIOS

Afdelingen

 • Polikliniek MKA
 • VEA1
 • VEA2
 • SEH

Werkwijze polikliniek

1. Patiënt komt 1ste maal op de polikliniek

Verantwoordelijke: Arts-assistent of specialist
Hoofdbehandelaar: Supervisor van dat moment/specialist die meekijkt

2. Patiënt komt voor vervolgafspraak op de polikliniek

Hoofdbehandelaar: blijft tenzij het een specifieke klacht betreft die doorverwezen wordt naar specialist met specifieke kennis

Is de hoofdbehandelaar niet meer in dienst van het MUMC+, afdeling MKA, wordt de specialist die het eerstvolgende patiëntencontact heeft nieuwe hoofdbehandelaar

3. Patiënt komt op de polikliniek met de vraag voor mede-behandelaarschap / consult

Verantwoordelijke: Arts-assistent of specialist
Hoofdbehandelaar: Verwijzende hoofdbehandelaar

Informatie patiënt:
De baliemedewerker informeert de patiënt wie zijn hoofdbehandelaar is, geeft de nodige toelichting.

Wijziging van het hoofdbehandelaarschap wordt in het EPD vermeld door de verantwoordelijke arts.

Wanneer de patiënt terug komt ter controle en het hoofdbehandelaarschap is veranderd dan wordt dit de patiënt mede gedeeld door de baliemedewerker.

Werkwijze kliniek

1. Patiënt wordt opgenomen op de verpleegafdeling

Verantwoordelijke: Arts-assistent of specialist die tot opname besluit
Hoofdbehandelaar: Supervisor van dienst/specialist totdat een operateur is vastgesteld of de patiënt eventueel overgedragen wordt naar een specialist met speciale competentie op het probleemgebied

2. Overname van een andere afdeling

Verantwoordelijke: Overnemende specialist of supervisor
Hoofdbehandelaar: Overnemende specialist/supervisor totdat een operateur is vastgesteld of de patiënt eventueel overgedragen wordt naar een specialist met specifieke competentie op het probleemgebied

3. Patiënt in de kliniek met meerdere behandelende specialismen

Verantwoordelijke: Zaalarts
Hoofdbehandelaar: Opnemende specialist

Informatie aan de patiënt/begeleider:
Bij opname informeert de zaalarts/operateur de patiënt wie zijn hoofdbehandelaar is, geeft de nodige toelichting.

Bij opname via de SEH wordt de hoofdbehandelaar ingevoerd in SAP door de arts(assistent) van dienst.

Wijziging van hoofdbehandelaar

Het is niet mogelijk dat een hoofdbehandelaar het hoofdbehandelaarschap op eigen initiatief zonder overleg overdraagt. Dit voorkomt dat specialisten zonder ervan op de hoogte te zijn hoofdbehandelaar blijken te zijn van patiënten die ze niet kennen.

Het hoofdbehandelaarschap wordt over genomen als

4. de patiënt in enig stadium van de behandeling een aandoening blijkt te hebben die meer dan gemiddeld zwaar is binnen een bepaald subspecialisme en de hoofdbehandelaar heeft een ander subspecialisme.
Hoofdbehandelaar: Een stafarts die het betreffende subspecialisme beoefent, vast te stellen door de overdragende hoofdbehandelaar.

5. de patiënt wordt geopereerd door een specialist die niet de hoofdbehandelaar is.
Hoofdbehandelaar: De operateur vanaf het moment dat is vastgesteld welke operateur de operatie zal uitvoeren.
Indien de operateur een AIOS is wordt het hoofdbehandelaarschap overgedragen aan diens supervisor tijdens de operatie. Is er sprake van meerdere operaties blijft die bij de laatste operatie betrokken specialist/supervisor hoofdbehandelaar.

6. een specialist van een subspecialisme (CBT) dit zelf besluit.

7. een opgenomen patiënt vanwege medisch inhoudelijke redenen wordt overgenomen van een ander specialisme nadat de betreffende collega hierin heeft toegestemd.

8. er op enig moment in het behandeltraject sprake is van een onvoldoende vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de hoofdbehandelaar. Het hoofdbehandelaarschap wordt aan een collega staflid overgedragen.

Het hoofdbehandelaarschap eindigt met het ontslag van de polikliniek.

Bronvermeldingen

Richtlijn hoofdbehandelaarschap AZM, Odin 000387

Implementatie van de doelstellingen

De hoofdbehandelaar is de arts naar wie de patiënt verwezen wordt, en bij wie het zwaartepunt van de behandeling ligt. De hoofdbehandelaar dient een medisch specialist (stafarts) te zijn, en diens naam dient in het patiëntendossier vastgelegd te worden en bij de patiënt bekend gemaakt te worden. Hij/zij dient aanspreekbaar te zijn op en is verantwoordelijk voor het behandeltraject, ook al wordt deze door een assistent-arts uitgevoerd (verlengde arm). De hoofdbehandelaar bewaakt de coördinatie van medebehandelaars en consulenten en de informatieverstrekking naar de huisarts.

Verklaring van uitgifte

Geldigheid

Dit document in elektronische vorm is de enige geldige versie.
Neem bij vragen of opmerkingen contact op met Documentmanagement, bij voorkeur via email: ODIN@mumc.nl of via tst. 75990 of 71650.

Fouten

Mocht u een fout ontdekken of een opmerking willen plaatsen dan kunt u in het desbetreffende document de optie “opmerking plaatsen” gebruiken.

Auteursrechten voorbehouden

© Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld is het aan derden zonder schriftelijke toestemming van het azM niet toegestaan iets uit dit document te verveelvoudigen of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of enige andere vorm, hetgeen ook van toepassing is op gehele dan wel gedeeltelijke al dan niet elektronische bewerkingen of verwerkingen.

Personalia

 • Documentcoördinator: C. Wilkert; MKA-chirurg
 • Auteur: C. Wilkert; MKA-chirurg
 • Beoordelaar(s): staf MKA, E. Meers; senior adviseur RVE OG
 • Inhoudelijk hoofdverantwoordelijke: P. Kessler; hoofd afdeling MKA
 • Autorisator: P. Kessler; hoofd afdeling MKA
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl