Goede voorbeelden hoofdbehandelaarschap in umc’s

Verantwoordelijkheidstoedeling in het Erasmus MC 2008-2013

Vanaf 2008 worden er in het Erasmus MC afspraken gemaakt over verantwoordelijkheidstoedeling. We zijn begonnen met de regeling Hoofdbehandelaarschap. Regeling is in de loop der jaren een aantal maal herschreven. Uiteindelijk is het huidige reglement verantwoordelijkheidstoedeling in 2012 ziekenhuisbreed geïmplementeerd. Vanaf februari 2013 is de module verantwoordelijkheidstoedeling geïntroduceerd, waardoor het mogelijk is de eindverantwoordelijke arts vast te leggen in het digitale dossier. Via deze module is de eindverantwoordelijke arts zichtbaar voor alle gebruikers van het digitale dossier.  De eindverantwoordelijke arts wordt door een deel van de stafleden in de hiervoor ontworpen module ingevoerd, echter het merendeel van de stafleden houdt vast aan het registreren van de eindverantwoordelijke arts in de decursus. Gevolg is dat de eindverantwoordelijke arts wordt geregistreerd, echter door iedere vakgroep volgens eigen afspraken en niet altijd op een vaste plaats in het digitale dossier.

Mei 2013 is er een start gemaakt met het aanpassen van de module verantwoordelijkheidstoedeling, met het streven de uniforme registratie in het digitale dossier te verbeteren. Begin juli 2013 is de knoop doorgehakt en is door het Stafconvent en de betrokken adviescommissie besloten niet de module, maar de regeling verantwoordelijkheidstoedeling aan te passen. De reden hiervoor is dat het achterblijven van de uniforme registratie niet ligt aan de technische opzet, maar aan het ontbreken van voldoende draagvlak, begrip of erkenning van de regeling.

Het Stafconvent is gestart met het herzien van he reglement verantwoordelijkheidstoedeling. Aan de hand van gesprekken met het Stafconvent en betrokken afdelingshoofden zijn de ‘bouwstenen’ voor het nieuwe reglement getoetst en aangevuld. Gepland is eind september 2013 dit nieuwe reglement voor te leggen aan het Stafconvent en de Raad van Bestuur.

Dit reglement heeft het volgende uitgangspunt:
Voor de cliënt is te allen tijde duidelijk wie van de betrokken zorgverleners aanspreekpunt is, wie de medische en organisatorische (eind) verantwoordelijkheid heeft en wie het zorgtraject coördineert. Alle bij de samenwerking betrokken zorgverleners beschikken over een gezamenlijk en up-to-date zorg- of behandelplan betreffende de cliënt. Relevante gegevens worden aangetekend in het dossier betreffende de cliënt.

Het reglement is bondig en helder. De mogelijkheid bestaat om de coördinerende zorgrol en het aanspreekpunt voor de patiënt en familie te delegeren. Dit moet wel worden vastgelegd en bekend zijn bij de patiënt.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl