Goede voorbeelden hoofdbehandelaarschap in umc’s

Erasmus MC - Verantwoordelijkheidstoedeling binnen de afdeling Cardiologie

Sinds 2012 zijn de afspraken rond de verantwoordelijkheidstoedeling in het Erasmus MC vastgelegd in de regeling, genaamd ‘Erasmus MC brede regeling verantwoordelijkheidstoedeling in de patiëntenzorg’. Op basis van deze regeling hebben de afdelingen afspraken gemaakt over de eindverantwoordelijkheid van de verschillende zorgtrajecten binnen de afdeling.

Eindverantwoordelijkheid

Binnen de afdeling cardiologie worden patiënten zowel poliklinisch, klinisch, in dagbehandeling als multidisciplinair behandeld. De afdeling cardiologie heeft ervoor gekozen de eindverantwoordelijkheid gedurende het behandeltraject over te dragen wanneer de patiënt van een poliklinische behandeling naar een klinische behandeling overgaat.

Op de polikliniek is de cardioloog de eindverantwoordelijke arts. Wordt de patiënt behandeld door een arts-assistent of verpleegkundig specialist, dan is de cardioloog, onder wiens supervisie deze behandeling plaatsvindt, de eindverantwoordelijke arts. Dit is zichtbaar in de Elpado module ‘Intake en de cursus’ onder het kopje ‘supervisor’.

Wanneer poliklinische patiënten worden opgenomen voor een onderzoek of klinische behandeling, wordt de eindverantwoordelijkheid overgedragen. Bij een opname wordt de eindverantwoordelijkheid overgedragen aan de cardioloog die de supervisie heeft op de afdeling. Wanneer de patiënt wordt opgenomen voor een electief onderzoek of electieve behandeling is de cardioloog die dit onderzoek c.q. deze behandeling uitvoert de eindverantwoordelijke arts. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de interventiecardioloog eindverantwoordelijk wordt voor patiënten die worden opgenomen voor een hartkatheterisatie of PCI. Na een ongecompliceerde behandeling neemt, na ontslag, de poliklinische cardioloog de eindverantwoordelijkheid weer over.

Aanspreekpunt

Wat betreft het directe aanspreekpunt voor de patiënt is binnen de afdeling cardiologie afgesproken dat voor de poliklinische patiënt de behandelend cardioloog, arts-assistent of verpleegkundig specialist (die feitelijk de benadeling uitvoert) deze rol vervult.

Registratie verantwoordelijkheidstoedeling

Voor alle klinisch opgenomen patiënten, is de eindverantwoordelijke arts vastgelegd en inzichtelijk voor patiënten en hun familie op digitale borden (foto’s) op de verpleegafdeling. De eindverantwoordelijke arts wordt voorts vastgelegd in de Intake & Decursus van het elektronisch patiëntendossier van het Erasmus MC. Dit is inzichtelijk voor alle artsen, verpleegkundigen en afdelingssecretaresses.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl