Cao universitair medische centra

Vernieuwing Cao umc

Werken in een inspirerende omgeving. Werk doen waarbij u zich goed voelt en waarin u zich kunt ontwikkelen. Niet alleen dit en het volgende jaar, maar ook op de lange termijn. Een belangrijk deel van de afspraken die de werknemersorganisaties Abvakabo FNV, AC/FBZ, CMHF en CNV Publieke Zaak en de werkgeversorganisatie NFU maakten voor de Cao umc 2011–2013 hebben tot doel dat te realiseren – voor u en voor de andere ruim 67.000 medewerkers in de acht umc’s. Deze afspraken passen in de zogenoemde ‘vernieuwingsagenda’. Daarnaast bestaat de Cao umc uit regels en afspraken die te maken hebben met uw rechtspositie. Dit kunt u in deze cao-uitgave nalezen. Over de vernieuwingsagenda, over wat die u op zal leveren en over wat uw rol daarin is, leest u in deze inleiding.

Vernieuwingsagenda
De vernieuwingsagenda werd bij de aanvang van de vorige cao-periodes door cao-partijen opgesteld met als doel samen te werken aan het realiseren van een volwaardige arbeidsrelatie. Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van een volwaardige arbeidsrelatie is dat zowel leidinggevenden als medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen aandeel in die relatie. Dat vraagt zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid door u en door uw leidinggevende. Dat vraagt dat u – samen met uw leidinggevende – afspraken maakt over diverse onderwerpen. Het gaat om afspraken over uw werk, om afspraken die u helpen zo efficiënt mogelijk uw werk te kunnen doen, om afspraken die ervoor zorgen dat u werk en privé goed kunt combineren, om afspraken die ervoor zorgen dat u uw werk goed, gezond en met plezier blijft doen, en om afspraken die u helpen u te blijven ontwikkelen. Uw eigen aandeel hebben, betekent ook dat u en uw leidinggevende samen verantwoordelijk zijn voor het nakomen van die gemaakte afspraken. De verantwoordelijkheid van uw leidinggevende ligt onder andere bij het mogelijk maken van die afspraken en het bieden van faciliteiten om de afspraken te kunnen nakomen. Alleen zó kunnen we samen een volgende stap zetten. Een stap die ervoor moet zorgen dat het umc voor u en anderen een inspirerende werkomgeving blijft waar ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid onderdeel zijn van de dagelijkse werkpraktijk.

In 2011 hebben de cao-partners de uitgangspunten geformuleerd waaraan vernieuwingen moeten voldoen. Deze zijn:

  • De dialoog binnen de organisatie, tussen leidinggevende en medewerker, optimaliseren;
  • Ruimte bieden voor keuzevrijheid en maatwerk;
  • Duidelijkheid bieden aan alle medewerkers;
  • Rechtsbescherming behouden en flexibiliteit vergroten; van ‘zeker en vast’ naar ‘flexibel en veilig’;
  • Ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers bevorderen;
  • Daadwerkelijke duurzame inzetbaarheid realiseren.

Vervolgens hebben cao-partijen in 2013 voortbouwend hierop een nieuw project afgesproken voor een periode van drie jaar (2014 tot en met 2016). De centrale aandachtsgebieden in dit project betreffen:

  • Persoonlijk leiderschapsontwikkeling;
  • Gewenste manier van werken en met elkaar omgaan gericht op kwaliteit, professionalisering, samenwerking en open dialoog;
  • Vergroting flexibiliteit/mobiliteit, waaronder projecten met betrekking tot het nieuwe werken, voor duurzame inzetbaarheid en werkzekerheid;
  • Gezondheidsmanagement.

De intentie is om via grootschalige projecten gewenste veranderingen effectief op gang te brengen.

Persoonlijk budget uitgebouwd
De umc's vragen niet alleen inzet van u, maar hebben u ook veel te bieden. Zo wordt het persoonlijk budget in deze cao verder uitgebouwd met de bestedingsmogelijkheid om extra vakantie-uren of vakantiedagen te kopen (art. 3.2 e.v. van de Cao umc). Het persoonlijk budget geeft u de mogelijkheid u verder te ontwikkelen.

Dialoog: instrumenten gebruiken in de dagelijkse praktijk
In de Cao UMC 2008-2011 is een belangrijke eerste stap gezet in de vernieuwingsagenda. Het project Idealoog was belangrijk in die ontwikkelfase. Idealoog heeft een aantal instrumenten opgeleverd die kunnen helpen bij het komen tot volwaardige arbeidsverhoudingen. De volgende fase, de implementatiefase is ingezet in de Cao UMC 2011-2013. Tijdens die fase - Dialoog genoemd - zijn deze instrumenten in de praktijk gericht ingezet. In Dialoog vinden drie centrale projecten plaats in alle umc’s. De projecten gaan over het coachen van leidinggevenden, over de ontwikkeling van medewerkers en het gebruik daartoe van het persoonlijk budget en over gezondheidsmanagement. Daarnaast zijn pilots opgezet voor loopbaanontwikkeling, roosteren en verdergaande flexibilisering van werk, werktijden en werkplek. Meer informatie over de projecten en pilots uit Dialoog is gepubliceerd in aparte uitgaves en op de website www.umcdialoog.nl. Dialoog duurt tot eind 2013.
Met ingang van de Cao umc 2013-2015 is een nieuwe fase aangebroken. Tijdens deze fase zullen gewenste veranderingen effectief op gang worden gebracht met grootschalige projecten.

Tot slot
De vernieuwingsagenda moet leiden tot een volwaardige relatie tussen medewerkers, leidinggevenden en werkgevers. Door actief mee te werken aan de projecten en pilots in Dialoog, en bovenal door aan de slag te gaan met het maken van voor u passende (ontwikkelings)afspraken, zorgt u er mede voor dat de vernieuwingsagenda slaagt.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl