Cao universitair medische centra

Ten geleide

Dit is de achtste uitgave van de Cao universitair medische centra (Cao umc) waarin de rechtspositie voor alle acht umc's is opgenomen. Tot 1 juni 2005 werd de cao aangeduid als Cao Academisch Ziekenhuizen (Cao AZ).

Voor de zes openbare umc's is de Cao umc formeel een publiekrechtelijke rechtspositieregeling. Voor Radboud universitair medisch centrum (verder: Radboudumc en VU medisch centrum (VUmc) is juridisch formeel sprake van een cao in de zin van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst.

Waar dit in verband met de privaatrechtelijke status noodzakelijk was zijn aparte artikelen of hoofdstukken ingevoegd die alleen gelden voor medewerkers van Radboudumc en VUmc. Deze artikelen/hoofdstukken hebben in de nummering een 'a', ofwel ter onderscheiding van een corresponderend nummer dat geldt voor de zes openbare umc's, ofwel een aanvullende bepaling met een 'a-nummer' die niet voor de openbare umc's geldt.

Wanneer in de cao een artikel wordt uitgezonderd dan geldt dit tevens voor de subartikelen die bij dit artikel horen.

De inhoud is van toepassing op alle medewerkers van de acht umc's, voor zover in dienst met een aanstelling of een arbeidsovereenkomst, tenzij anders overeengekomen tussen de raad van bestuur en de centrales in het LOAZ. Dit leidt ertoe dat binnen het gezagsbereik van de raden van bestuur - behoudens uitzonderingen - een ongedeeld arbeidsvoorwaardenpakket geldt.

Er wordt op gewezen dat naast de in deze cao-uitgave opgenomen regels lokale regelgeving bestaat. Bij een aantal onderwerpen biedt de Cao umc ruimte voor lokale invulling en uitwerking. Daarnaast kan lokale regelgeving bestaan die voortkomt uit historische (overgangs)situaties, fusies, reorganisaties en dergelijke.

Deze cao-uitgave is aangepast op basis van het Akkoord Cao umc 2013-2015 (NFU-13.6725).
De inhoud van deze uitgave geeft de arbeidsvoorwaarden weer, zoals deze gelden vanaf 1 april 2013, tenzij anders aangegeven. 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl