Cao universitair medische centra

Overzicht relevante regelgeving

In de Cao universitair medische centra wordt er naar gestreefd dubbele regelgeving zo veel mogelijk te voorkomen. Hogere en algemene regelgeving (wetten en besluiten) die van toepassing is op de umc's wordt niet opgenomen in de cao. Als een onderwerp niet in de cao is geregeld wil dat dus niet zeggen dat er geen regelgeving geldt. In onderstaande niet limitatieve lijst is relevante regelgeving opgenomen.

Regelgeving in verband met ambtelijke status

 • Ambtenarenwet
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Wet privatisering ABP
 • Wet kaderregeling vut overheidspersoneel
 • Regeling flexibel pensioen en uittreden

Regelgeving in verband met private status

 • Boek 7 (bijzondere overeenkomsten) titel 10 (arbeidsovereenkomst) Burgerlijk Wetboek

Regelgeving met een relatie tot universitair medische centra

 • Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
 • Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen
 • Besluit werkloosheid personeel academische ziekenhuizen (BWAZ)
 • Regeling bovenwettelijke werkloosheidsuitkering academische ziekenhuizen (RBWAZ)
 • Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Algemeen geldende regelgeving

 • Arbeidsomstandighedenwet 1998, Arbeidsomstandighedenbesluit en Arbeidsomstandighedenregeling
 • Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit
 • Wet aanpassing arbeidsduur
 • Wet arbeid vreemdelingen
 • Vreemdelingenwet
 • Wet op de identificatieplicht
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
 • Wet op de ondernemingsraden
 • Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • Algemene wet gelijke behandeling
 • Wet op de medische keuringen
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Werkloosheidswet
 • Ziektewet
 • Wet uitbetaling loon bij ziekte
 • Wet arbeid en zorg
 • Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
 • Wet verbetering poortwachter
 • Wet gelijke behandeling o.g.v. handicap of chronische ziekte
 • Wet gelijke behandeling o.g.v. leeftijd
 • Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Zorgverzekeringswet
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl