Cao universitair medische centra

artikel 2.5 Schriftelijke vastlegging dienstverband

 1. Aan de medewerker wordt zo mogelijk vóór aanvang van de werkzaamheden een arbeidsovereenkomst of aanstellingsbesluit en een exemplaar van deze cao verstrekt. 
 2. In de arbeidsovereenkomst of het aanstellingsbesluit worden in elk geval de volgende elementen opgenomen: 
  1. naam, voorna(a)m(en) en geboortedatum van de medewerker; 
  2. de datum van indiensttreding van de medewerker; 
  3. de naam van het umc, gekoppeld aan de standplaats; 
  4. de aard van het dienstverband (voor bepaalde of onbepaalde tijd); 
  5. bij een dienstverband voor bepaalde tijd: op basis van welk artikel/rechtsgrond en voor welke duur; 
  6. de functie van de medewerker; 
  7. de voor de functie bepaalde salarisschaal; 
  8. het toegekende salarisnummer van de betreffende salarisschaal; 
  9. de omvang van de arbeidsduur waarvoor het dienstverband wordt aangegaan; 
  10. het salaris van de medewerker; 
  11. het feit dat deze cao één geheel vormt met de arbeidsovereenkomst of het aanstellingsbesluit.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl