Cao universitair medische centra

artikel 9a.11 Klachtenprocedure*

 1. De werkgever kan met instemming van de ondernemingsraad nadere regels vaststellen met betrekking tot het indienen en behandelen van klachten van de medewerker, onderscheidenlijk over de medewerker. 
 2. In de in het eerste lid bedoelde nadere regels worden in elk geval bepalingen opgenomen inzake: 
  • de definitie van het begrip klacht; 
  • de wijze van indiening van een klacht; 
  • de klachtenprocedure en de klachtenbehandeling in het umc; 
  • de termijn waarbinnen een klacht als regel dient te zijn afgehandeld; 
  • de onafhankelijkheid van de klachtenbehandelende instantie; 
  • het recht van de klager omtrent de klacht te worden gehoord; 
  • de verplichting tot het doorzenden van een bij de verkeerde instantie ingediende klacht; 
  • de wijze van afhandeling van een klacht.
* Het betreft hier informatie voor Radboudumc en/of VUmc
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl