Cao universitair medische centra

artikel 8.1 Definities

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder

arbeidsgezondheidskundige begeleiding begeleiding gericht op het voorkomen van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte of gebrek en arbeidsongeschiktheid, dan wel op het beëindigen daarvan;
geneeskundig onderzoek een onderzoek door of namens het UWV, of een voor rekening van de werkgever komend onderzoek door een door de werkgever aangewezen arts;
geneeskundige verklaring een geneeskundige verklaring, afgegeven op grond van het geneeskundig onderzoek;
IVA-uitkering arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in hoofdstuk 6 van de WIA;
passende arbeid passende arbeid als bedoeld in artikel 30 WIA, zijnde alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de medewerker is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd;
UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;
ZW-uitkering ziekengeld of uitkering krachtens de ZW.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl