Cao universitair medische centra

artikel 7.3.4 Kortdurend zorgverlof

  1. De werkgever kan de medewerker op grond van artikel 5:1 WAZO kortdurend zorgverlof verlenen, waarbij het verlof in afwijking van artikel 5:2 WAZO in elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden ten hoogste drie maal het aantal arbeidsuren per week bedraagt.
  2. Tijdens het verlof als bedoeld in het eerste lid behoudt de medewerker aanspraak op 70% van zijn bezoldiging. 
  3. De aanspraak als bedoeld in het tweede lid bedraagt ten minste een bedrag dat overeenkomt met 70% van salarisnummer 10 van salarisschaal 6 van bijlage A, met dien verstande dat de aanspraak niet hoger wordt dan de reguliere bezoldiging van de medewerker. 
  4. Het bepaalde in artikel 8.5.2 (berekening toelagen) is van overeenkomstige toepassing.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl