Cao universitair medische centra

artikel 7.3.2 Persoonlijke omstandigheden

 1. De werkgever verleent de medewerker op diens verzoek en voor eigen rekening verlof bij de hierna genoemde gebeurtenissen: 
  • bij zijn ondertrouw: één dag; 
  • bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad: één dag. 
 2. De werkgever verleent de medewerker buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging bij de hierna genoemde gebeurtenissen: 
  • bij zijn huwelijk: één dag; 
  • bij het verlijden van de notariële akte m.b.t. samenleving: één dag; 
  • bij de registratie van zijn partnerschap: één dag; 
  • bijwonen van de bevalling van zijn echtgenote wanneer de medewerker hierdoor verhinderd is zijn arbeid te verrichten: voor een korte naar billijkheid te berekenen tijd; 
  • na de bevalling van zijn echtgenote, onder de voorwaarden genoemd in artikel 4:2 van de Wet arbeid en zorg: twee dagen; 
  • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: vier dagen; 
  • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: twee dagen; 
  • voor het verrichten van bezigheden verband houdende met adoptie: ten hoogste drie dagen per kind; 
  • bij zijn verhuizing: één dag per kalenderjaar.

In aanvulling op de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) zijn de volgende artikelen van toepassing. Een deel van de tekst van de WAZO is opgenomen in bijlage O van deze cao.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl