Cao universitair medische centra

artikel 7.1 Verlenen vakantie

  1. De werkgever verleent de medewerker elk kalenderjaar vakantie met behoud van bezoldiging met in achtneming van het bij en krachtens de artikelen 7.1.1 tot en met 7.1.6/ 7a.1.6 bepaalde. De toelage onregelmatige dienst en de toelage bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst worden hierbij niet tot de bezoldiging gerekend. 
  2. Vakantie wordt verleend tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet. 
  3. Als naar het oordeel van de werkgever voor de medewerker geldige redenen van verhindering bestaan wordt vakantie niet ongevraagd verleend.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl