Cao universitair medische centra

artikel 5.3 Woon-werkverkeer

  1. De werkgever stelt met instemming van de ondernemingsraad regels vast voor het vergoeden van kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en het umc. 
  2. De in het eerste lid bedoelde regels dienen in overeenstemming te zijn met de volgende uitgangspunten: 
    • de regels zijn uitsluitend van toepassing op de medewerker aan wie geen verhuisplicht is opgelegd; 
    • er vindt geen onderscheid plaats tussen het al dan niet voeren van een eigen huishouding; 
    • vergoeding van woon-werkverkeer aan deeltijders vindt plaats naar rato van het aantal werkdagen per week; 
    • desgewenst kan de werkgever bij het opstellen van de regels aansluiting zoeken bij een lokaal vervoerplan.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl