Cao universitair medische centra

artikel 4.1 Betaling

  1. De werkgever betaalt het salaris aan de medewerker maandelijks uit. 
  2. Het salaris is een bedrag per maand dat is opgenomen in een van de salarisschalen die staan vermeld in de bijlagen A, B, C, D van deze cao. De maandbedragen opgenomen in de salarisschalen worden structureel verhoogd met 1% per 1 oktober 2013 en 1% per 1 augustus 2014. Door omzetting van de werkgeversbijdrage levensloop in bruto salaris worden de maandbedragen opgenomen in de salarisschalen per 1 januari 2014 verhoogd met 0,72%. De maandbedragen zijn afgerond op hele euro's.
  3. In de maand juli 2014 wordt een eenmalige bruto uitkering uitgekeerd van € 300,00 aan medewerkers die in die maand in dienst zijn, berekend op basis van een fulltime dienstverband. Medewerkers met een min-max- of nul-urendienstverband ontvangen de uitkering naar evenredigheid van het gemiddelde deeltijdpercentage over de periode januari tot en met juni 2014. Deze uitkering behoort niet tot het pensioengevend inkomen. 
  4. In de maand januari 2015 wordt een eenmalige bruto uitkering uitgekeerd van € 200,00 aan medewerkers die in die maand in dienst zijn, berekend op basis van een fulltime dienstverband. Medewerkers met een min-max- of nul-urendienstverband ontvangen de uitkering naar evenredigheid van het gemiddelde deeltijdpercentage over de periode juli tot en met december 2014. Deze uitkering behoort niet tot het pensioengevend inkomen. 
  5. Als het salaris lager is dan het maandbedrag van het minimumloon voor medewerkers van dezelfde leeftijd, betaalt de werkgever hem in afwijking van het tweede lid het minimumloon uit, of kent hem een toelage toe ten bedrage van het verschil. 
  6. De werkgever betaalt de medewerker die voor een deel van het jaar in dienst is het salaris maandelijks uit op basis van de gemiddelde arbeidsduur, zijnde de arbeidsduur voor dat jaar gedeeld door het aantal maanden dat hij in dat jaar in dienst is. 
  7. De medewerker ontvangt over de tijd waarin hij in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn dienst te verrichten geen bezoldiging. 
  8. De bezoldiging van de medewerker wordt niet langer uitbetaald dan tot en met de dag van zijn overlijden. 
  9. Bij ontslag verrekent de werkgever te veel of te weinig aan de medewerker uitbetaalde bezoldiging.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl