Cao universitair medische centra

artikel 3.2.2 Aanwending

  1. De werkgever voert een ruimhartig beleid inzake de toekenning van de aanwending van het persoonlijk budget voor ontwikkeling, opleiding en duurzame inzetbaarheid. Eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van keuze van de medewerker staan hierbij voorop. Voor zover mogelijk zal de aanwending van het persoonlijk budget fiscaal onbelast geschieden.
  2. De tijd die nodig is voor uit het persoonlijk budget gefinancierde ontwikkeling komt voor rekening van de medewerker. 
  3. De medewerker mag het persoonlijk budget aanwenden voor studieverlof. Voor de omrekening wordt een persoonlijk budget van 0,8% van het jaarsalaris gelijkgesteld aan 15 uren studieverlof. Voor academisch medisch specialisten is 0,8% van het jaarsalaris gelijkgesteld aan twee dagen studieverlof.
  4. De medewerker mag het persoonlijk budget aanwenden voor 15 extra vakantie-uren of in geval van de academisch medisch specialist voor 2 vakantiedagen. Voor de omrekening wordt een persoonlijk budget van 0,8% van het jaarsalaris gelijkgesteld aan 15 vakantie-uren en voor de academisch medisch specialist is 0,8% van het jaarsalaris gelijkgesteld aan twee extra vakantiedagen. De medewerker geeft voorafgaande aan een nieuw kalenderjaar aan of hij het persoonlijk budget wil aanwenden voor extra vakantie. 
  5. Het persoonlijk budget kan naar keuze van de medewerker worden gebruikt voor (her)registratiekosten van niet-verplichtgestelde (kwaliteits)registers. 
  6. De uit het persoonlijk budget te financieren ontwikkeling is aanvullend ten opzichte van de scholing en opleiding als bedoeld in de artikelen 3.1 (scholing en opleiding), 13.4 (scholing en opleiding), 15.9 (scholing en opleiding) en 15.9.1 (functiegebonden kosten). 
  7. Vanwege strijdigheid met de oorspronkelijke intentie, waarbij de nadruk is gelegd op ontwikkeling, geldt er een zeer terughoudend beleid om het persoonlijk budget aan te wenden voor gebruiksgoederen en hobby’s. Besteding van het persoonlijk budget aan vakliteratuur en ICT-hulpmiddelen is wel toegestaan.
  8. Aanwending van het persoonlijk budget wordt besproken tijdens het jaargesprek. De medewerker kan een concrete aanwending van het persoonlijk budget vooraf met de direct leidinggevende bespreken, maar is hiertoe niet verplicht.
  9. De aanvraag en de afspraken over het gebruik van het persoonlijk budget worden schriftelijk vastgelegd.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl