Cao universitair medische centra

artikel 3.1.3 Terugbetalingsverplichting

 1. De medewerker is verplicht tot terugbetaling van de voor hem vergoede kosten voor scholing en opleiding als: 
  1. het dienstverband wordt beëindigd voordat de studie met goed gevolg is afgesloten; 
  2. de studie niet met goed gevolg is afgesloten op grond van omstandigheden die naar het oordeel van de werkgever aan de medewerker zijn te wijten; 
  3. hij ontslag neemt, hij ontslagen wordt, dan wel hem ontslag wordt verleend binnen een termijn van twee jaar na de datum waarop de studie met goed gevolg is afgesloten. 
 2. De in het eerste lid bedoelde verplichting tot terugbetaling wordt beperkt: 
  1. in gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, tot het bedrag dat is uitbetaald voor het tijdvak van twee jaren, voorafgaande aan de datum waarop de desbetreffende omstandigheid zich heeft voorgedaan; 
  2. in het geval vermeld in het eerste lid, onder c, voor elke maand die ontbreekt aan de daarin genoemde termijn: tot 1/24 gedeelte van het bedrag dat is uitbetaald in het tijdvak van twee jaren voorafgaande aan de datum waarop de studie is afgesloten. 
 3. De in het eerste lid bedoelde verplichting tot terugbetaling in gevallen genoemd onder a en c geldt niet ingeval: 
  1. het ontslag geschiedt met recht op direct ingaand pensioen of met recht op een werkloosheidsuitkering; 
  2. het ontslag wordt gevolgd door een nieuw dienstverband bij een ander umc of medische faculteit.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl