Cao universitair medische centra

artikel 12a.1 Einde dienstverband*

Het dienstverband eindigt op een door de wet aangegeven wijze:

  1. met wederzijds goedvinden; 
  2. van rechtswege wanneer de tijd is verstreken waarvoor het dienstverband voor bepaalde tijd is aangegaan; 
  3. door (tussentijdse) opzegging door de werkgever of medewerker met inachtneming van de op grond van dit hoofdstuk van deze cao voor opzegging geldende bepalingen, alsmede met inachtneming van het bepaalde in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en het Ontslagbesluit;
  4. door opzegging door de werkgever of medewerker tijdens de proeftijd, als bedoeld in de artikelen 7:652 en 7:676 BW; 
  5. door onverwijlde opzegging door de werkgever of de medewerker wegens dringende redenen als bedoeld in de artikelen 7: 677 lid 1, 7:678 en 7:679 BW (ontslag op staande voet);
  6. door ontbinding door de rechter op grond van de artikelen 7: 685 of 7:686 BW; 
  7. van rechtswege door overlijden van de medewerker; 
  8. van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd dan wel eerdere datum van pensionering; 
  9. met ingang van de eerste dag van de maand waarop de medewerker een uitkering op grond van de FPU-regeling is toegekend met inachtneming van artikel 12a.4
  10. door opzegging wegens ziekte als bedoeld in artikel 7: 670 BW.
* Het betreft hier informatie voor Radboudumc en/of VUmc
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl