Cao universitair medische centra

artikel 12.2 Op verzoek

 1. De werkgever verleent de medewerker op zijn verzoek ontslag. 
 2. Dit ontslag gaat niet eerder in dan een maand en niet later dan drie maanden na de dag waarop de werkgever het verzoek om ontslag heeft ontvangen. 
 3. Van het eerste lid kan worden afgeweken, indien de medewerker wegens een misdrijf strafrechtelijk wordt vervolgd of indien de werkgever overweegt de medewerker de disciplinaire maatregel van ontslag op te leggen. 
 4. De werkgever kan van het tweede lid afwijken: 
  1. indien hij overweegt de medewerker een disciplinaire maatregel op te leggen; 
  2. indien het dienstbelang dit vereist, met dien verstande dat de in het tweede lid bedoelde termijn tot ten hoogste zes maanden kan worden verlengd en dat bij de verlenging in redelijkheid met het belang van de medewerker rekening wordt gehouden; 
  3. op verzoek van de medewerker. 
 5. Het ontslag op verzoek wordt eervol verleend.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl