Dialoog! - page 42

dialoog! • 42
Waarom hebt u gebruik gemaakt van collaboratieve
outputsturing?
“Het is een resultaatgerichte methodiek die we in het UMCG
gebruiken om complexe samenwerkingsvraagstukken in teams
of in zorgketens op te lossen in vijf sessies van ongeveer twee
uur, verspreid over een maand of zes. Alle betrokken disciplines
zitten daarbij aan tafel. In ons geval naast medici onder andere
ook een verpleegkundige en een communicatiedeskundige. Twee
facilitators zorgen dat je alle stappen van de methodiek goed
doorloopt, ze hoeven inhoudelijk niet deskundig te zijn.”
Hoe werkt collaboratieve outputsturing?
“Volgens een vaste structuur. Eerst benoem je zorgvuldig de
problemen, zodat iedereen hetzelfde probleem erkent en beseft
dat het geen symptoom is. Uitgangspunt is dat je zelf iets aan
het probleem kunt doen, zoals: patiënten krijgen brieven over
hetzelfde onderwerp van verschillende afdelingen. Vervolgens
bepaal je wat het doel is, SMART-geformuleerd, dus zo concreet
en meetbaar mogelijk. Bijvoorbeeld: de patiënten krijgen één
gezamenlijke brief met alle relevante informatie. De problemen en
bijbehorende doelen benoem je voor alle stappen die de patiënt
in de zorgketen maakt. Vervolgens benoem je criteria waar een
oplossing aan moet voldoen. In ons geval waren dat onder ande-
re: het mag geen extra geld kosten en moet uitgevoerd kunnen
worden door de mensen die nu al betrokken zijn bij de zorgke-
ten. Pas dan ga je in kleine groepjes oplossingen uitwerken. Het
formuleren van een doel is belangrijk omdat je anders misschien
oplossingen bedenkt die helemaal niet jouw probleem oplossen.
Criteria helpen om gefocust te werken. De oplossingen zijn door
deze aanpak breed gedragen.”
Wat is de rol van de facilitators?
“De twee facilitators begeleiden het proces. Het zijn collega’s uit
het UMCG, die getraind zijn in collaboratieve outputsturing. Ze
bereiden met mij en de endocrinoloog de grotere sessies voor.
Tijdens de sessies houden ze de planning in de gaten en zorgen
ze ervoor dat de stappen goed worden doorlopen. Ik ben geneigd
in de valkuil te stappen om van het probleem naar de oplossing te
springen: geen optimale informatievoorziening? Hup patiëntenfol-
der aanpassen, klaar. De facilitators wijzen je op zo’n valkuil.”
Wat is er bereikt?
“We hebben naast de patiëntencommunicatie ook het multidisci-
plinaire overleg verbeterd. En we hebben de hele zorgketen van
de patiënt in kaart gebracht door er een meterslang zorgschema
van te maken. We hoopten vooraf zonder zo’n schema te kun-
nen, omdat het maken ervan veel werk is, maar in de eerste
bijeenkomst bleek al dat de disciplines zich niet voldoende reali-
seerden wat over en weer de consequenties waren als ze iets in
het proces veranderden. Het zorgschema werkt buitengewoon
verhelderend. Iedereen besefte hoe complex de hele keten is. Ik
heb ervan geleerd om nog meer vanuit het perspectief van de
anderen te kijken. Uit het zorgschema is nog meer winst te halen
door processen te stroomlijnen. En we hebben er een inspirerend
voorbeeld mee gegeven: ook andere afdelingen zijn inmiddels
aan de slag met vergelijkbare zorgschema’s.”
Wat is de grootste winst?
“Dat we meer inzicht hebben gekregen in het hele zorgproces en
daadwerkelijk verbeterpunten hebben gerealiseerd op gebied van
website, patiënteninformatiebrieven en inrichting van het multidis-
ciplinaire overleg. Daardoor is overleg eenvoudiger en laagdrem-
peliger als er iets speelt.”
interview
persoonlijk budget
Jaarlijkse terugkomdag van kadertrainingsgroep voor
vrouwelijke artsen.
praktische info
: Jacqueline
Sibbes, stafadviseur Leiderschapsontwikkeling bij het
Wenckebach Instituut (onderdeel van UMCG),
050 36 13 667.
Boek: Leidinggeven zonder bevelen, de output-
manager. Filip Vandendriessche en Jef Clement,
Uitgeverij Lannoo Campus.
krijgt energie van...
Onder andere van uitkomsten uit wetenschappelijk
onderzoek die toepasbaar zijn in de dagelijkse
praktijk.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44
Powered by FlippingBook