Dialoog! - page 29

dialoog! • 29
onderzoek
Medewerkers, roostermakers, managers, iedereen moet
wennen aan Anders roosteren. Maar na een half jaar zijn
de voordelen overduidelijk: betere beleving van de werk-
privébalans, kostenbesparing door slimme(re) werktijden,
minder piek- en dalmomenten. Dat blijkt uit een inventari-
satie die SoFoKleS* heeft laten uitvoeren naar de resulta-
ten van de pilots, die bijna alle umc’s de afgelopen jaren
hebben gehouden.
Wat verstaan we precies onder Anders roosteren? Daaronder valt
zowel zelfroosteren als efficiënter werken. Bij zelfroosteren maken
medewerkers zelf het dienstrooster binnen randvoorwaarden
als bezettingseisen en gezonde werktijden. Efficiënter werken
betekent ‘werken als er werk is’ en dat brengt veranderingen in
arbeidstijden en diensten met zich mee.
Minder werkdruk
Zelfroosteren leidt na enige tijd tot hogere medewerkerstevreden-
heid, dankzij betere afstemming tussen werk- en privétaken. Het
rooster is ‘meer van jezelf’. Na publicatie van het rooster zijn er
minder dienstruilingen, dus tijdbesparing voor de roosteraar. Bij
pilots waar behalve op zelfroosteren ook ingezet is op efficiënter
werken, bespaart niet alleen het umc geld, maar ervaren mede-
werkers minder werkdruk omdat de personeelscapaciteit beter
meebeweegt met het werkaanbod. Op één pilotafdeling is 0,8 fte
reductie in het dienstrooster gerealiseerd, zonder dat verpleeg-
kundigen een toename van werkdruk of andere nadelen ervaren.
Bij alle pilotafdelingen kwam naar voren dat een vol uur tussen
de dag- en avonddienst niet nodig is op alle zeven dagen van de
week. Anders roosteren levert dus voor iedereen voordeel op.
Succes uitbouwen
Hoe kan het succes nu verder uitgebouwd worden? De opstel-
lers van het rapport adviseren: voor blijvend succes is goede
zelfroostersoftware een voorwaarde, de jaarurensystematiek kan
slimmer worden ingezet. Nu worden roosters veelal per maand
gemaakt en denken medewerkers in uren per week; dat kan
flexibeler. Tot slot is het raadzaam om de kennis over Anders
roosteren actief te verspreiden binnen de umc’s. Bij deze. Heeft
uw afdeling trouwens al eens aan Anders roosteren gedacht?
Effecten van inspraak van medewerkers in hun dienstrooster
is het arbeidsmarktfonds voor de kennissector. Tot
die sector behoren de umc’s. In SoFoKleS werken werkgevers
en werknemersorganisaties samen om onder andere duurzame
inzetbaarheid te stimuleren.
Even wennen, maar
daarna zeer gewaardeerd
Resultaten pilots Anders roosteren
Personeelscapaciteit beweegt beter
mee met het werkaanbod.
praktische info
Het rapport
is
geschreven door Erik Jan van Dalen (Van Dalen HR
Projectadvies) en Thijs Strijtveen (Cure Consultancy).
Zij hebben ook de pilots begeleid in de umc’s. De
pilots en het advies zijn mede mogelijk gemaakt
dankzij subsidie van het
.
verzuim
gekozen door medewerkers
gekozen door management
verloop
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...44
Powered by FlippingBook